Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 31.03.2019

Katsauskauden aikana rahasto hankki kaksi uutta toimitilakohdet­ta. Maaliskuun alussa rahasto osti Kauniaisten keskustassa sijaitse­van liikekiinteistön, joka on osa kauppakeskus Grania. Kaupan jälkeen olemassa olevia vuokrasopimuksia uusittiin sekä pidennettiin ja kiin­teistölle tehtiin energiatehokkuusselvitys, jonka avulla pyritään opti­moimaan myös käyttökustannuksia. Lisäksi rahasto allekirjoitti sopi­muksen linja-autoaseman tilalle tulevien Kuopion Porttiin kuuluvien liike- ja toimistotilojen ostamisesta. Kiinteistö valmistuu kyseisten tilo­jen osalta vuoden 2020 alussa ja kauppa viedään loppuun tuolloin. Kiin­teistöjen arvonkehitys oli kokonaisuutena positiivista, mutta rahaston korkosuojausten markkina-arvon lasku vaikutti tuottoon negatiivisesti.


Katsauskauden päättyessä varoista on sijoitettuna 62 % toimitiloihin, 32 % asuntoihin ja 6 % on käteisenä. Katsauskauden aikana rahastoon on jälleen tullut runsaasti uusia merkintöjä. Rahaston seuraavan toimi­tilakohteen neuvottelut ovatkin jo edenneet pitkälle. Seuraavan han­kinnan yhteydessä rahasto nostaa myös lainoitusastettaan. Myöhem­min keväällä pyrimme kasvattamaan asuntojen osuutta rahastossa. Rahasto maksaa sijoittajilleen toukokuussa vuoden 2018 tulokseen pe­rustuvan tuotonmaksun, jonka määrä on 5 euroa osuutta kohden.

 

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.