Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet kohtuullisen vähäriskisiin toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.

 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 
ALOITA SIJOITTAMINEN

 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto

Rahaston kvartaalikatsaus 30.09.2020

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääomiaan sekä vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla että kohtuullisen vähäriskisiin toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. Rahastomme onkin jatkanut tasaista kasvuaan koko vuoden ajan. Koronaviruksen vaikutus rahastomme kohteisiin on selvästi tasaantunut viimeisten kuukausien aikana, mikä heijastuu rahaston kolmannen kvartaalin lukuihin positiivisesti. Korona ei ole heikentänyt kvartaalin aikana rahastoon tulleita vuokrakassavirtoja tai laskenut kohteiden arvostuksia.
Kvartaalin päättyessä rahaston varoista 50 % on sijoitettuna toimitiloihin, 44 % asuntoihin ja 6 % on käteisenä. Rahasto on jatkanut aktiivisesti jo aiemmin informoitua strategiaansa nostaa toimitilakohteiden painoa parantaakseen edelleen rahaston kassavirtatuottoa. Rahasto hankki syyskuussa näkyvällä paikalla Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan varastokiinteistön, joka tarjoaa rahaston keskiarvon ylittävää, vakaata vuokratuottoa sekä tuo myös hajautusta salkun tilatyyppeihin. Rahasto osti syyskuussa myös vuonna 2019 valmistuneen laadukkaan pienteollisuuskiinteistön Kirkkonummen Munkinmäen alueelta.

 

Vuokratuotto rahasto

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 € (A-sarja)
Aloituspäivä: 30.9.2016 (A-sarja)

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 % (A-sarja)

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 % (A-sarja)

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto. 

 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto