Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto* sijoittaa varansa vastuullisiin ESG-sijoituskohteisiin, ja sen vuotuinen tuottotavoite on 8 %. Rahasto ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset (Environment) sekä sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvät asiat. Rahaston tuotto- ja riskiprofiilia pyritään parantamaan sijoittamalla pääasiassa sekä suljettuihin että avoimiin vastuullisen sijoittamisen rahastoihin, jotka tarjoavat keskimäärin yleistä osakemarkkinaa paremman tuotto-odotuksen.

Sijoittajille rahasto tarjoaa, paitsi tehokkaan keinon vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme, myös yleisiä osakemarkkinoita korkeamman tuotto-odotuksen ja tasaisemman arvonmuodostuksen.

* Rahaston nimi oli 25.9.2019 asti CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto.

TEE SIJOITUS

Vahvuudet 

  • Korkea tuottotavoite
  • Tasainen arvonmuodostus
  • Varat kohdistuvat vastuullisiin sijoituksiin 
  • Suora vaikutus elinympäristöömme

Kenelle sopii?

  • Pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle 
  • Sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme
  • Sijoittajalle, joka haluaa hillitä ilmastonmuutosta

 

 

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa myös taloudellisesti

Kysyntä kasvattaa vastuullisesti toimivien yritysten arvoa
Yhä useampi kuluttaja ottaa vastuullisuuden huomioon tehdessään kulutuspäätöksiä, jolloin kysyntä kohdistuu vastuullisiin yrityksiin kasvattaen niiden arvoa. Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin vältetään myös vaikeasti ennustettavia sijoitusriskejä, kuten yrityksen sisäiset väärinkäytökset, negatiivinen julkisuus (esim. rahanpesuskandaalit), poliittiset riskit, ympäristövahingot yms.

Vastuullinen sijoittaja hyötyy megatrendeistä
Megatrendit ohjaavat kehitystä maailmanlaajuisesti, ja niiden avulla voidaan ennustaa, mitkä asiat tulevat aiheuttamaan suuria riskejä (poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia) tulevaisuudessa. Vastuullinen sijoittaja hyötyy joko välttämällä sijoituksia, jotka ovat altistuneita näille riskeille (esimerkiksi fossiilinen energia), tai sijoittamalla yhtiöihin, jotka tarjoavat palveluja näiden haasteiden ratkaisemiseksi (esimerkiksi digitalisaation aiheuttamien ongelmien ratkaisuun keskittyneet tietoturvayhtiöt).

Tutkimustulosten mukaan vastuullinen sijoittaminen tarjoaa paremman tuoton
Tutkimusten mukaan systemaattinen vastuullisuuskriteerien käyttö johtaa positiiviseen vaikutukseen sijoitustuottoihin 80 %:ssa tapauksista1. Vastuullisuuskriteerien täyttyminen puolestaan vaikutti positiivisesti yritysten tuloksentekokykyyn 62,6 %:ssa tapauksista ja negatiivisesti vain 10 %:ssa tapauksista2.

Vastuullisen sijoittamisen toteutustapa ratkaisee tulokset
Lopputuloksen kannalta on suuri merkitys, miten vastuullisuutta toteutetaan sijoitustoiminnassa, sillä vastuullisuus ei itsessään teen yrityksestä hyvää sijoituskohdetta. Tutkimusten mukaan sijoittaja voi saavuttaa paremman tuoton sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminta on vastuullisuudeltaan korkealla tasolla niissä vastuullisuuskysymyksissä, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä kyseiselle yritykselle3,4. Taloudellisesti merkittävät vastuullisuuskysymykset vaihtelevat eri toimialoilla, joten sijoituspäätösten tekeminen vaatii syvää toimialaosaamista.

1. From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance 
https://ssrn.com/abstract=250828

2. Deutsche Asset and Wealth Management, ‘ESG and Corporate Financial Performance: Mapping the global landscape’ 
https://institutional.deutscheam.com/content/_media/K15090_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_151201_Final_(2).pdf

3. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, The Accounting Review - 91-6 
http://aaajournals.org/doi/10.2308/accr-51383

4. The materiality of ESG factors for equity investment decisions: academic evidence, NN Investment Partners and ECCE report, 2016 
https://yoursri.com/media-new/download/ecce_project_the_materiality_of_esg_factors_for_equity_investment_decisi.pdf

Ensimmäinen kvartaali 2021 ja näkymät 2021 

Rahaston sijoitusstrategiaan tehtiin strategiamuutos 5.8.2019. Uusi Euroopan unionin laajuinen sääntely rajoitti erikoissijoitusrahaston sijoituksia epälikvideihin rahastoihin (vaihtoehtorahastot). Finanssivalvonta edellytti muutoksen toteuttamista CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston sääntöihin. Samalla rahaston nimi muutettiin Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahastoksi. Uusien rajoitusten vuoksi pienempi osa rahaston sijoitusvarallisuudesta voi olla sijoitettuna suljettuihin vaihtoehtorahastoihin alkuperäisen sijoitusstrategian mukaisesti.

Strategiamuutosta on jatkettu vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana. Tavoitteena on saada rahasto uusien sijoitusrajojen piiriin suljettujen rahastojen osalta tämän vuoden aikana. Salkun osalta rahasto on uusien vastuullisuuskriteerien osalta jo tavoitetilassa. Olemme luokitelleet rahaston EU:n vastuullisen rahoituksen (SFDR-regulaatio) sääntelyn mukaiseksi artiklan 9 ns. tummanvihreäksi rahastoksi, jolla on määritellyt vastuullisuustavoitteet.

Katsauskauden lopussa rahastolla on sijoitussitoumukset yhteen vaihtoehtorahastoon (Intian aurinkovoimaan sijoittuva infrastruktuurirahasto Elite Intian Aurinko I Ky), johon on sijoitettuna yhteensä noin 38 % rahaston varoista. Rahastolla ei ole vuoden lopussa kutsumattomia sijoitussitoumuksia. Tarkoitus on edelleen vuoden 2021 aikana alentaa myös tämän vaihtoehtorahaston painoa salkussa. Noin 25 % rahaston varoista oli sijoitettuna uuden strategian mukaisiin avoimiin vastuullista sijoittamista maailmanlaajuisesti harjoittaviin osakerahastoihin ja ETF-rahasto-osuuksiin. Nämä rahastot on valittu muun muassa BNP:n ja Robecon valikoimasta, ja niiden sijoituskriteereissä suljetaan pois epäeettisiä yhtiöitä ja toimialoja. Lisäksi rahasto on tehnyt suoran sijoituksen listaamattomaan ruotsalaiseen yritykseen, jonka tavoitteena on rakentaa aurinkovoimalaportfolio Espanjaan. Tämän sijoituksen osuus rahaston varoista on noin 13 %, ja sen uudelleenrahoitus ja projektisalkun myynti on tarkoitus toteuttaa vielä tämän vuoden aikana. Loput noin 23 % rahaston varoista oli katsantokauden lopussa käteisessä ja likvideissä korkosijoituksissa. Rahaston muita likvidejä sijoituksia ovat sijoitukset avoimiin osakerahastoihin ja ETF-rahasto-osuuksiin. Käteisvaroille haetaan aktiivisesti uusia sijoituskohteita, ja näitä sijoituksia on tarkoitus tehdä alkuvuoden 2021 aikana.

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: ei ole
Aloituspäivä: 31.12.2014

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.