Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 30.4.2019

Huhtikuussa osakkeet jatkoivat edelleen vahvaa nousutrendiä ylöspäin, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi nousi 3,6 %. Markkinat saivat positiivista virettä USA:ssa hyvin alkaneesta tuloskaudesta. Myös USA:n ja Kiinan välisistä kauppaneuvotteluista saatiin lähes päivittäin positiivisia uutisia, joka tuki markkinaa.

Yhdysvalloissa saatiin hyvät teollisuuden ostopäällikköluvut, mutta toisaalta palvelualojen vastaavat tilastot olivat odotuksia heikommat. Tämä aiheutti huolia tilanteen vaikutuksesta kuluttajiin ja kuluttajien luottamukseen tulevaisuuden osalta. USA:n ensimmäisen kvartaalin BKT kasvoi selvästi, mutta odotukset ylittänyt osuus selittyi suurelta osin varastojen kasvulla. Fedin kokoukselta odotettiin informaatiota jopa politiikan kääntymisestä koronlaskujen suuntaan, mutta sen osalta jouduttiin vielä pettymään.

Euroopassa neuvoteltiin Brexit-lykkäys lokakuun loppuun saakka, joka hieman rauhoitti sijoittajien mieliä ainakin hetkeksi. EKP:n kokous oli jälleen kerran melko tapahtumaköyhä. Keskuspankki kertoi ohjauskoron pysyvän nykytasolla vähintään kuluvan vuoden ajan. Mitään uutta tietoa ei saatu myöskään TLTRO III -ohjelmasta. Saksan heikosta taloustilanteesta kertoi odotuksia heikompi IFO-indeksi.

Kiina kertoi hyvistä vientiluvuistaan, jotka lupaavat positiivista virettä koko globaalin kaupan osalta. Kauppaneuvottelujen edistyessä markkinoilla huhuttiin, että USA poistaisi 250 miljardin tullit Kiinan tuonnista, jos sopu syntyy.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi huhtikuun lopussa plussalle 0,51 %. Indeksi kävi kuukauden alkupuolella jo yli 5 % nousussa, mutta muutamien suuryhtiöiden tulospettymykset (mm. Nokia) aiheuttivat kuukausitasolla maltillisemman nousun.

Saksan 10 vuoden valtionlainan korko kääntyi kuukauden aikana nousuun heti kuukauden alusta. Pitkä korko kävi korkeimmillaan tasolla 0,10%, mutta laski kuukauden loppua kohden ja päätyi tasolle 0,01%. Nousua kertyi kuukausitasolla kahdeksan korkopistettä. Yhdysvallat julkisti Q1 BKT-kasvuksi 3,2%, joka oli selvästi odotuksia parempi. Tarkempi tarkastelu osoitti, että kasvun kiihtymistä selitti varastojen täyttäminen ja tärkeänä kasvuajurina toimiva yksityinen kulutus kehittyi vaatimattomasti. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury kääntyi myös nousuun kuukauden alusta. Nousua kertyi kymmenen korkopistettä tasolle 2,5%. USAn tuottokäyrä 10v. vs. 2v. jyrkentyi yhdeksän korkopistettä päätyen korkoeroon 23,6 korkopistettä, kun käyrän lyhyt pää pysyi paikoillaan pitkän pään noustessa.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kaventuivat huomattavasti huhtikuussa, kun riski maistui sijoittajille. Niiden riskipreemiot tiukentuivat kuukausitasolla 29 korkopistettä (tasolle 347 korkopistettä) muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 1,32 %. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat huhtikuussa 15 korkopistettä (tasolle 107 korkopistettä). Riskilisien kaventuminen riitti kompensoimaan lievää korkotason nousua, joten niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,72 %.

Elite Alfred Berg Trendi rahaston osakeallokaatiossa ei tehty merkittäviä muutoksia. Huhtikuussa kevensimme rahaston osakepainoa vastaamaan nykystrategian mukaista neutraalia tasoa. Rahastossa säilytettiin matalan luottoluokituksen yrityslainojen sekä kehittyvien markkinoiden yritys- ja valtionlainojen ylipaino. Kuukauden parhaimmat korkotuotot tulivat korkeamman riskin eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista ns. high yield -yrityslainoista.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja C)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja löydät täältä

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä onnoudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei oletae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoidenmukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä taisen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonkasijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmattiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.