Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 31.12.2018

Joulukuun alussa osakemarkkinat nousivat selvästi, kun USA:n ja Kiinan väliseen kauppasotakeskusteluun saatiin jatkoaikaa. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti, kun markkinoiden epäilykset positiivisesta lopputulemasta heräsivät. Samalla alkoi osakkeiden voimakas kurssiheilunta, joka jatkui koko joulukuun ajan. Huomioitavaa oli, että myös päivänsisäiset liikkeet olivat hyvinkin merkittäviä, mikä kasvatti entisestään sijoittajien keskuudessa vallinnutta epävarmuutta.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed nosti odotetusti ohjauskorkoaan. Fedin kommentit tulevan korkopolun osalta eivät tyydyttäneet sijoittajia ja hermoilu osakemarkkinoilla sai jatkoa. Kun USA:n hallinto vielä suljettiin osittain, niin S&P 500 osakeindeksi päätyi joulukuussa euromääräisesti hieman yli 10 %:n laskuun.

Euroopassa kamppailtiin Brexit-sopimuksen aikaansaamiseksi. Britannian pääministeri Theresa May voitti puolueensa epäluottamusäänestyksen, mutta vääntö asian tiimoilta jatkuu tammikuussa ja britit varautuvat jo ”hard brexitiin”. EU:n taholta on tehty selväksi, että sopimusta ei avata uudestaan. EKP päätti odotetusti elvyttävän osto-ohjelman ja indikoi samalla, että ohjauskorko pysyy ennallaan ensi syksyyn saakka. Markkinoilla koron uskotaan pysyvän näillä tasoilla jopa pidempäänkin. Talousongelmista kärsivä Italia tinki hieman budjetin alijäämään liittyvästä tavoitteestaan ja sai aikaan epävirallisen budjettisopimuksen EU:n kanssa vuodelle 2019. Eurooppalainen osakeindeksi Stoxx 600 päätyi kuukauden lopuksi 5,5 %:n laskuun.

Kiinasta saatiin kuukauden aikana odotuksia heikompia talouslukuja, jotka painoivat myös koko Aasian osakekursseja. Vaikka kehittyvillä markkinoilla osakkeiden arvostustasot ovat varsin alhaiset suhteessa muuhun maailmaan, niin huolet kauppasodasta painavat vaakakupissa enemmän ja sijoittajat pysyvät varovaisina.

Helsingin pörssissä kuljettiin muun maailman kanssa samaan suuntaan. Vaikka Suomi edustaa reunamarkkinoita, niin silti alamäki oli hieman loivempaa kuin USA:ssa ja Euroopassa. Yleisindeksi päätyi 3,4 prosenttia miinukselle Nokian antaessa positiivista tukea.

Elite Alfred Berg Trendi -rahaston osakepainoa laskettiin joulukuussa selvästi voimakkaan kurssiheilunnan ja epävarmuuden jatkumisen seurauksena.

Globaaliin talouskasvuun liittyvä epävarmuus sekä laskeneet inflaatio-odotukset painoivat edelleen Saksan valtionlainojen korkotasoja alas joulukuussa. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski jälleen seitsemän korkopistettä päätyen tasolle 0,24 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury jatkoi marraskuussa alkanutta laskuaan, jota kertyi huomattavat 30 korkopistettä, päätyen tasolle 2,68 %. Riskisentimentti jatkui joulukuussa edelleen hyvin heikkona. Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kasvoivat jälleen huomattavat 25 korkopistettä. Korkotason vaatimattomasta laskusta ei ollut paljon apua myöskään joulukuussa, joten korkeamman riskin ns. High Yield -yrityslainojen tuotoksi muodostui indeksitasolla -0,34 %. Korkean luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kasvoivat joulukuussa enää maltilliset kaksi korkopistettä, joten kuukausituotto oli indeksitasolla positiivinen 0,22 % korkotason laskun avustuksella.

Vuosi 2019 näyttää korkosijoittajan kannalta haastavalta. Vaikka eurooppalaisten yrityslainojen riskipreemiot ovatkin nousseet kahden vuoden takaiselle tasolle, on Saksan viiden vuoden valtionlainan korko laskenut 11 korkopistettä päätyen tasolle -0,31 % vuoden 2018 aikana. Riskinä on, että globaaliin talouskasvuun liittyvä epävarmuus ja markkinatunnelman heikkous saavat jatkossa vahvistusta heikkona makrodatana ja riskipreemiot kasvavat edelleen. Yhtenä suurena riskinä on edelleen USA:n ja Kiinan välisten neuvotteluiden kariutuminen ja kauppasodan eskaloituminen.

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa on aloitettu hyvissä ajoin luottoriskin merkittävä keventäminen vuoden 2018 alusta lähtien ja rahaston nykyistä korkoallokaatiota voi kuvata defensiiviseksi.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja C)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja löydät täältä

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä onnoudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei oletae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoidenmukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä taisen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonkasijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmattiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.