Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.4.2020

Osuussarja A

Maaliskuun lopussa alkanut toipuminen osakemarkkinoilla sai jatkoa huhtikuussa ja nousuvauhti oli historiallisen voimakasta. Osakekurssien heilunta tasaantui myös selvästi, ja kuukauden päätteeksi globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi 10,9 %:n nousuun. Koronaviruksen tartuntamäärät jatkoivat kasvuaan, mutta tasaantumista oli havaittavissa etenkin Euroopassa. Makroluvut tuntuivat olevan sijoittajille toissijaisia, kun kaikki huomio keskittyi vahvasti viruksen etenemiseen. Sijoittajien usko loppuvuoden elpymiseen vaikuttaa lujalta, mutta tulosodotukset vuodelle 2021 ovat ehkä liiankin korkealla. Huhtikuussa rahaa virtasi osakkeisiin jo siitäkin syystä, että monet pelkäävät jäävänsä nousumarkkinan kyydistä elleivät lähde sijoittamaan käteisvarantojaan. Kiinassa nähtiin lisää orastavaa kasvua talousaktiviteeteissä, mitä tukivat myös muutamien suomalaisyhtiöiden antamat kommentit tulosjulkistustensa yhteydessä. Tuloskausi saatiin siis kunnolla käyntiin ja sijoittajat odottivat tietysti kommentteja tulevasta. Yritykset olivat kuitenkin varsin pidättyväisiä kertomaan näkymistään. Huomionarvoista oli se, että useimmat pankit esittivät poikkeuksellisen suuria luottotappiovarauksia kiristyneen sääntelyn seurauksena. Näyttää siltä, että vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes on vielä kohtuullinen, mutta toinen kvartaali tulee näyttämään vuoden 2020 rumimmat luvut ennen kuin elpyminen alkaa rajoitusten asteittaisen purkamisen seurauksena.

Vaikka Yhdysvalloissa nähtiin muun muassa ennätysmäiset määrät työttömyyskorvaushakemuksia, olivat markkinoiden reaktiot yleisesti heikkoihin talouslukuihin varsin maltillisia. Keskuspankki Fediltä saatiin uusi rahoitusohjelma pienyrityksille sekä lisälikviditeettiä osavaltioille ja kunnille eli massiivinen rahan pumppaaminen markkinoille jatkui. Osakemarkkinoilla S&P 500 -indeksi nousi huhtikuussa 13 % (euromääräisesti).

Myös Euroopassa osakemarkkinat kääntyivät nousuun. Saksalaissijoittajien luottamusta kuvaava ZEW-indeksi oli kaksijakoinen nykyhetken ja tulevaisuuden osalta, mutta ennakoi maan talouden palaavan kasvuun jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä. Toisaalta saksalaisyritysten talousluottamus putosi ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Italia onnistui säilyttämään (S&P:n antaman) luottoluokituksensa ennallaan, mikä oli markkinoille lievä yllätys. Euroopan keskuspankki (EKP) tarjosi pankeille lisähelpotuksia lainanannon kasvattamiseksi, mikä nostatti koko sektorin kurssikehitystä. Stoxx 600 -indeksi päätyi koko kuukauden osalta 6,3 %:n nousuun.

Helsingin pörssissä osakkeet nousivat myös selvästi. Yleisindeksi päätyi peräti 10,2 %:n nousuun. Kotimaisista yrityksistä noin puolet ehti raportoida tuloksensa tammi-maaliskuun ajalta. Näiden osalta kokonaisuutta voidaan pitää kohtuullisen positiivisena yllätyksenä. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten hyvin yritykset ovat onnistuneet sopeuttamistoimissaan toisen kvartaalin aikana.

Elite Alfred Berg Osake -rahastossa vahvin toimiala huhtikuussa oli informaatioteknologia. Heikoimmin menestyi yleishyödylliset palvelut. Kuukauden aikana kevennettiin toimialoista rahoitussektorin painoa. Lisäksi rahaston sijoitusastetta nostettiin osakemarkkinoiden riskisentimentin parantuessa.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000096920
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 28.05.2014

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A-sarja 1,0 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahaston tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.