Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 28.2.2019

Riskinottohalukkuus korkomarkkinoilla jatkui vahvana helmikuussa, kun odotukset kauppasovun syntymisestä kohenivat edelleen. Positiivista tunnelmaa korkomarkkinoilla kannatteli myös keskuspankkien indikoima tauko rahapolitiikan kiristämisen osalta. Keskuspankkien retoriikka sekä huoli kauppasovun syntymisestä ja talouskasvusta painoivat Saksan 10 vuoden valtionlainan koron tasolle 0,08 % kuukauden alkupuolella. Korko liikkui kymmen korkopisteen molemmin puolin kuukauden loppua kohden, kunnes kääntyi lopulta nousuun. Euroopan keskuspankin päätös lopettaa arvopaperien osto-ohjelma vuoden vaihteessa ei ole johtanut vielä korkotason nousuun. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi kuukausitasolla lopulta vain kolme korkopistettä päätyen tasolle 0,18 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korolle kertyi nousua neljä korkopistettä, ja se päätyi tasolle -0,28 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtiolaina nousi selvästi enemmän ja nousua kertyi lähes yhdeksän korkopistettä tasolle 2,72 %. Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kaventuivat lähes yhtä paljon kuin edellisen kuukauden aikana eli 59 korkopistettä (tasolle 375 korkopistettä) muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 1,9 %. Korkeamman luottoluottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat helmikuussa 15 korkopistettä (tasolle 127 korkopistettä) ja niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,7 %. 

Osakemarkkinoiden meno jatkui myös helmikuussa vahvana, tosin tasaantuen hieman tammikuun rallista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR -indeksi nousi 3,5 % ja myös USA:ssa S&P 500 -indeksi nousi 3,6 %. Tuloskausi oli helmikuussa loppusuoralla, kun S&P 500 -indeksin yhtiöistä 95 % oli raportoinut tuloksensa. Näistä 59 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 72 % liiketuloksen osalta. Myös Euroopassa tuloskausi kääntyi loppusuoralle, kun Stoxx 600 -yhtiöistä 75 % oli raportoinut tuloksensa. Näistä 64 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 49 % liiketuloksen osalta. Aivan kuukauden lopussa saatiin Kiinan teollisuuden tilaa kuvaava Caixinin ostopäällikköindeksi, joka yllättäen kääntyi vahvaan nousuun. Tämä, yhdessä kauppasotaneuvottelujen positiivisen vireen kanssa, tuki merkittävästi Kiinan osakemarkkinoita.

Osakemarkkinoiden vahvasta vireestä huolimatta sijoitusnäkemyksemme pysyi helmikuussa Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastossa ennallaan, taktisen osakepainon ollessa neutraalissa. Osakeosion sisällä teimme helmikuussa kaksi muutosta. Nostimme kehittyvien markkinoiden painoa ylipainoon ja laskimme Eurooppaa alipainoon. Kehittyvien markkinoiden noston taustalla on Aasian talouksien hyötyminen Kiinan ilmoittamien elvytystoimenpiteiden seurauksena. Kiina on mm. alentanut kotimaisten pankkien pääomavaateita kiihdyttääkseen luotonantoa yrityksille ja yksityissektorille. Tämän lisäksi odotamme Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa edistysaskeleita kevään aikana. Toteutuessaan positiiviset vaikutukset säteilisivät Kiinan kautta myös muualle Aasiaan. Euroopan painon laskun taustalla on puolestaan yhä synkemmäksi muuttuneet makrotalouden näkymät isoissa maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa. Saksaa piinaa erityisesti autojen tullikiistaan liittyvä epävarmuus Yhdysvaltojen kanssa. Muilta osin näkemykset osakeosion sisällä pysyivät ennallaan. Rahaston korko-osiossa jatkoimme edelleen tuottohakuisuutta kasvattamalla matalamman luottoluokituksen yrityslainojen ja kehittyvien alueiden lainojen painoa. Rahoitimme kyseiset ostot vähentämällä edelleen rahamarkkinasijoitusten painoa. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainat sekä rahamarkkinasijoitukset pidimme puolestaan neutraalissa.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja A)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.