Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.4.2019

Riskillisten omaisuuslajien positiivinen kehitys sekä osake- että korkomarkkinoilla sai jatkoa myös huhtikuussa. Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat lopulta 3,6 prosenttia ja nousua on eurosijoittajan näkökulmasta kertynyt vuoden alusta jo huikeat 18,3 prosenttia; paras alkuvuoden kehitys yli 20 vuoteen. Sijoittajien riskinottohalukkuus näkyi myös korkopuolella, missä sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainojen luottoriskipreemiot jatkoivat laskuaan johtaen positiiviseen tuottokehitykseen. Vahvan markkinatunnelman taustana on edelleen samat alkuvuonna markkinoita tukevat teemat: keskuspankkien yhä elvyttävä rahapolitiikka matalan inflaation ympäristössä, odotukset positiivisesta lopputulemasta kauppakiistassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, Kiinan hallinnon käynnistämien elvytystoimien positiiviset vaikutukset maan kasvukuvaan sekä odotukset globaalin tuloskasvun jatkumista selvästi positiivisena myös kuluvana vuonna.

Korkopuolella riskillisten omaisuuslajien vahva nousu sai myös jatkoa positiivisen makrodatan tukemana Yhdysvalloista ja Kiinasta. Yrityslainapuolella korkomarkkinat saivat myös tukea yhdysvaltalaisten yritysten vuoden ensimmäisen kvartaalin positiivisesti käynnistynyt tuloskausi. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko kääntyi kuukauden aikana nousuun heti kuukauden alusta. Pitkä korko kävi korkeimmillaan tasolla 0,10%, mutta laski kuukauden loppua kohden ja päätyi tasolle 0,01%. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlainojen korko kääntyi myös nousuun kuukauden alusta. Nousua kertyi kymmenen korkopistettä tasolle 2,5%.

Osakepuolella vahva nousutrendi jatkui myös huhtikuussa. Osakemarkkinoiden vahvuutta näkyi siinä, että kaikki päämarkkinat olivat tuntuvassa nousussa. Osakemarkkinoiden mielenkiinto kohdistuu tällä hetkellä meneillä olevaan ensimmäisen kvartaalin tuloskauteen. Tätä kirjoittaessa noin kaksi kolmasosaa yhtiöiden tuloksista on julkistettu ja tuloskausi on tähän mennessä sujunut Yhdysvalloissa muita markkinoita paremmin, vaikka isoilta pettymyksiltä on vältytty. Yhtiöiden ohjeistukset loppuvuoden osalta ovat kuitenkin pääsääntöisesti olleet edelleen aika varovaisia pohjautuen kauppakiistan mukana tuomaan epävarmuuteen talouskasvun jatkumisesta. Markkinanousun seurauksena osakemarkkinoiden arvostukset ovat edelleen olleet nousussa ja tuleva kurssikehitys lepää mielestämme yhä enenemässä määrin tulevaan tuloskasvuun kuin arvostuskertoimien nousuun.

Osakemarkkinoiden vahvan ja nopean nousun seurauksena päätimme huhtikuun alkupuolella hieman laskea rahaston tuottohakuisuutta keventämällä sen osakepainoa. Osakemarkkinoiden vahvan kehityksen takia syntynyt lievä ylipaino laskettiin takaisin neutraaliin painoon tarkoittaen vajaan kolmen prosenttiyksikön osakepainon laskua. Vapautuneilla varoilla lisäsimme pääsääntöisesti korkeamman luottoluokituksen (IG) yrityslainojen painoa salkuissa.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja A)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.