Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Kuukausikatsaus 31.12.2018

Vuosi 2018 oli hyvin haastava kaikilla keskeisillä riskimarkkinoilla. Korkosijoittajia huolettivat vuoden aikana muun muassa Italian poliittiset riskit, USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja sen vaikutus inflaatioon, Brexit sekä USA:n keskuspankin rahapolitiikan kiristys. Näiden lisäksi Kiinan ja Euroopan talouksissa nähtiin jo alkuvuodesta lähtien hidastumisen merkkejä, jotka osaltaan vaikuttivat riskipreemioiden levenemiseen. Käteinen on ollut pitkästä aikaa kuningas. Eurooppalaisten matalan luottoluokituksen niin sanottujen High Yield -yrityslainojen vuosituotoksi muodostui -3,6 %. Korkean luottoluokituksen niin sanottujen Investment Grade -yrityslainojen vuosituotoksi muodostui -1,5 %. Globaalit valtionlainat tuottivat -0,4 % USD- valuuttariskisuojattuna ja globaalit inflaatiolinkatut valtiolainat -2,3 % USD-valuuttariskisuojattuna. Kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan valtionlainat tuottivat -2,9 % ja US dollarimääräiset -8,6 % USD-valuuttariskisuojattuna.

Globaaliin talouskasvuun liittyvä epävarmuus sekä laskeneet inflaatio-odotukset painoivat edelleen Saksan valtionlainojen korkotasoja alas joulukuussa. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski jälleen seitsemän korkopistettä päätyen tasolle 0,24 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korko laski neljä korkopistettä päätyen tasolle -0,31 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury jatkoi marraskuussa alkanutta laskuaan, jota kertyi huomattavat 30 korkopistettä, päätyen tasolle 2,68 %. Riskisentimentti jatkui joulukuussa edelleen hyvin heikkona. Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kasvoivat jälleen huomattavat 25 korkopistettä. Korkotason vaatimattomasta laskusta ei ollut paljon apua myöskään joulukuussa, joten korkeamman riskin niin sanottujen High Yield -yrityslainojen tuotoksi muodostui lopulta indeksitasolla -0,34 %. Korkean luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kasvoivat joulukuussa enää maltilliset kaksi korkopistettä, joten kuukausituotto oli indeksitasolla positiivinen 0,22 % korkotason laskun avustuksella.

Vuosi 2019 näyttää korkosijoittajan kannalta edelleen haastavalta. Vaikka eurooppalaisten yrityslainojen riskipreemiot ovatkin nousseet kahden vuoden takaiselle tasolle, on Saksan viiden vuoden valtionlainan korko laskenut 11 korkopistettä päätyen tasolle -0,31 % vuoden 2018 aikana. Yrityslainojen juoksevat (efektiiviset) tuotot ovat näin ollen kohonneet vuoden aikana tuntuvasti. Riskinä on, että globaaliin talouskasvuun liittyvä epävarmuus ja markkinatunnelman heikkous saavat jatkossa vahvistusta heikkona makrodatana ja riskipreemiot kasvavat edelleen. Yhtenä suurena riskinä on edelleen USA:n ja Kiinan välisten neuvotteluiden kariutuminen ja kauppasodan eskaloituminen.

Suuri epävarmuus liittyy Fedin tulevaan rahapolitiikkaan ja globaaliin talouskasvuun. Fed nosti ohjauskorkoa joulukuussa, mutta vuoden 2019 korkopolkuun liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Inflaatio-odotukset ovat heikentyneet sekä USA:ssa että Euroopassa eikä talouskasvu näytä Euroopan osalta edelleenkään kovin vahvalta. Näiden tietojen valossa näyttää vahvasti siltä, että EKP:n on hyvin vaikea lähteä nostamaan ohjauskorkoa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti vuonna 2019. EKP:n näkemys Euroopan taloudesta on ollut varsin positiivinen ja pääjohtaja Draghi on vakuutellut heikkojen talouslukujen johtuvan väliaikaisista tekijöistä. EKP:n joulukuun kokouksessa oli viimein aistittavissa näkemyksen muutosta, kun pääjohtaja Draghi totesi riskien olevan edelleen tasapainossa mutta heikkenemään päin.

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastossa on aloitettu hyvissä ajoin pääomien suojaaminen ja riskitason merkittävä keventäminen vuoden 2018 alusta lähtien. Vuonna 2018 korostui erityisesti luottoriskin hallinta ja allokaation hallinta oli merkittävässä roolissa. Riskin myynti on kannattanut ja alhaisemman tuoton (=korkeamman luottoluokituksen) yrityslainat ovat tuottaneet paremmin. Rahaston allokaatiota on muokattu defensiiviseen suuntaan, mistä on osoituksena suurempi positiivinen korrelaatio korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuoton kanssa. Vuoden 2018 haasteellisesta korkomarkkinasta huolimatta Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahaston D- ja E-osuussarja onnistuivat ylittämään pitkien korko-omaisuusluokkien globaalin yhdistelmän tuoton.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000052584
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Minimimerkintä: 50 € 
Aloituspäivä: 20.12.2012 

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1 %

 

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.