Laki- ja veropalvelut

Osana kokonaisvaltaista varainhoitoa

Kokonaisvaltaista palvelua

Tarjoamme yksityis- ja yritysasiakkaillemme yksilöllistä ja asiantuntevaa vero- ja varallisuussuunnittelu sekä niihin liittyviä lakipalveluita. Toimimme luotettavasti ja avoimesti asiakkaan etu ja tahto huomioiden.


Lakipalvelut

Varainhoidon asiakkaillemme räätälöidyt lakipalvelumme ovat tiiviisti sidoksissa niin verotukseen kuin omistus- ja yritysjärjestelyihin.
Lakipalvelumme sisältävät muun muassa:

 • Perhe- ja jäämistöoikeudellisten asiakirjat (testamentit, edunvalvontavaltakirja)
 • Perunkirjoitukset, perinnönjaot ja ositukset
 • Avioehdot
 • Sopimusasiat (vuokrasopimukset, kauppakirjat, osakassopimukset)
 • Yhtiöiden perustamiset ja purkamiset, sekä rekisteröinnit.

Veropalvelut

Avustamme asiakasta sekä henkilökohtaisissa että yritystä koskevissa veroasioissa.
Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Henkilöverotus (esim. veroilmoitukset, verovelvollisuuteen liittyvät asiat)
 • Yritysverotus (esim. yritysrakenteen muutokset, verotarkastukset)
 • Perintö- ja lahjaverotus (esim. sukupolvenvaihdokset, muu perintösuunnittelu tai lahjoitukset)
 • Yrityskaupat ja -järjestelyt (ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta suunnitellulle järjestelylle, sopimusten kommentointi verotuksen kannalta).

Varallisuuden hallinta

Erityisesti yritysvarallisuutta omistaville asiakkaillemme suunnatuissa varallisuuden hallinta palveluissa:

 • kartoitamme asiakkaan varallisuuden ja kassavirtojen nykytilan mahdollisimman kattavasti suunnitelmien pohjaksi
 • asiakkaan tahtotilan ja tarpeet huomioiva suunnitelma sisältää yritys- ja muuhun varallisuuteen kohdistuvat järjestelytoimenpiteet ja arvion niiden veroseuraamuksista, esimerkiksi:
  • yritysrakenteen muutokset esim. omaisuuden myyntiä ja/tai sukupolvenvaihdosta silmällä pitäen
  • muiden omistusjärjestelyiden suunnittelu
 • suunnitelmassa arvoimme veroseuraamukset myös äkillisessä kuolematapauksessa sekä
 • yksityiskohtaisen aikataulun laatiminen suunnitelluista toimenpiteistä ja toimenpiteiden käytännön toteutuksessa avustaminen.

Elite Alfred Bergin testamenttipaketti - tulevaisuutesi turvaksi

Testamentti, edunvalvontavaltakirja ja hoitotestamentti muodostavat Elite Alfred Bergin testamenttipaketin. Testamenttipakettiin on koottu tärkeimmät asiakirjat, jotka jokaisella tulisi olla laadittuna tulevaisuuden turvaksi.

Testamentti
Testamentin tarpeellisuus tunnistetaan etenkin tilanteessa, jossa tiettyä omaisuutta halutaan osoittaa kuoleman jälkeen tietylle henkilölle ja taholle. Testamentilla voi kuitenkin mahdollistaa paljon muutakin. Testamentin avulla voidaan muun muassa turvata lesken asemaa, hajauttaa perintöä useammalle sukupolvelle, antaa perillisille mahdollisuus säästää perintöveroissa sekä turvata perinnöksi jätetyn omaisuuden säilyminen suvussa.

Edunvalvontavaltakirja
Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka jokaisella tulisi olla tulevaisuuden varalle. Edunvalvontavaltakirjan laatimalla voit etukäteen huolehtia siitä, että sinulle läheinen ja luotettu henkilö hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, mikäli oma toimintakykysi, esimerkiksi sairauden tai tapaturman johdosta, heikkenee niin merkittävästi, ettet pysty enää omia asioitasi itsenäisesti hoitamaan.

Hoitotestamentti
Hoitotestamenttiin kirjataan hoitotestamentin tekijän tahdonilmaus omasta hoidostaan, eli hoitotahto, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamenttiin voidaan yksilöidä ne tilanteet, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista.


Lupaamme asiakkaillemme

 • Asiakaskeskeistä ja proaktiivista palveluasennetta
 • Luotettavuutta ja korkeaa asiantuntemusta
 • Vastuullisia ja läpinäkyviä ratkaisuja
 • Laajan yhteistyökumppaniverkoston osana kokonaisvaltaista palvelua

Erinomainen asiakaskokemus

Näemme asiakkaan tarpeet yksittäistä toimeksiantoa laaja-alaisemmin ja huomioimme toimenpiteiden vaikutukset kokonaisuutena. Päämääränämme on korkealaatuinen ja kokonaisvaltainen palvelu ja ensiluokkainen asiakaskokemus sekä erinomainen asiakastyytyväisyys.