Varainhoidon sijoitusprosessi

EAB Varainhoidon sijoitusprosessi


EAB Varainhoidon sijoitusprosessi lähtee sijoitusstrategian tuotto- ja riskitavoitteista. 

EAB Varainhoidon sijoitusprosessi lähtee sijoitusstrategian tuotto- ja riskitavoitteista. Muodostamme näkemyksen eri sijoituskohteiden ja makrotalouden näkymistä ja arviomme niitä mm. taloudellisten fundamenttien ja ESG-kriteerien näkökulmasta.

EAB Varainhoidon sijoitustoiminta perustuu seuraaviin keskeisiin sijoituskäsityksiin:

 • Strateginen allokaatio on keskeisin tuoton ja riskin määrittäjä.

 • Tuotto perustuu riskipreemioiden hyödyntämiseen.

 • Hajauttaminen vähentää sijoitussalkun tuotto-heiluntaa.

 • Monet sijoitusmarkkinat ovat pääosin tehokkaat ja näillä passiivisijoitukset tarjoavat parhaan tuoton, mutta muilla markkinoilla aktiivinen salkunhoito voi luoda lisätuottoja.

 • Sijoitusten riskejä pyritään tunnistamaan, mutta kaikkia riskejä ei voi ennakoida.

 • Pitkän aikavälin sijoittaminen tarjoaa etuja verrattuna intensiiviseen kaupankäyntiin perustuvaan sijoittamiseen, mahdollistaen sijoituksia epälikvideihin sijoituskohteisiin.

 • Sijoitustoiminnan menestys edellyttää kustannustehokkuutta.

 • Vastuullinen sijoittaminen on keino vähentää riskejä.


Vastuullisuus sijoitustoiminnassa


Kansainväliset sopimukset ja periaatteet

Vastuullisuus on keskeinen osa EAB Varainhoidon salkunhoitoa ja sijoitusten riskienhallintaa:

 • Pyrimme tällä varmistamaan sijoitustemme pitkäaikaisen tuoton ja arvon kehityksen sekä harjoittamaan vastuullista sijoitustoimintaa.

 • Vastuullisuus on yksi sijoituskriteereistämme, koska uskomme, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät pitkällä tähtäimellä.

 • Vastuullisuus on lainsäädännön ja hyvien markkinakäytäntöjen noudattamista sekä sitoutumista vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Konkreettisesti huomioimme EAB Varainhoidossa OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, ILO:n työelämän perusperiaatteet sekä YK:n Global Compact periaatteet.

 • Sitouduimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) vuonna 2011 ja raportoimme vuosittain toimenpiteistämme vastuullisuusasioissa.

 • Suodatamme suorat osake- ja korkosijoitukset sulkulistojen kautta.

 • Omistajaohjauksen merkitys vastuullisessa sijoittamisessamme on toistaiseksi pieni, johtuen vähäisestä suorien osakesijoitusten määrästä.

 • Edellytämme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutumista varainhoitajilta, joiden rahastoihin sijoitamme.

 • Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoittamisen toimista YK:n vastuullisten sijoitusperiaatteiden kautta.

EAB Varainhoidossa on operatiivinen yksikkö, jonka tehtävänä on koordinoida vastuullisen sijoittamisen toteutumista salkunhoidossa. Vastuullisuus on integroitu salkunhoitoon, joten salkunhoitaja vastaa sen toteutumisesta.


Päätöksentekijän rooli vastuullisuuskysymyksissä

Vastuullisuuden periaatteiden  toteuttamistapa riippuu siitä, onko sijoitus suora tai epäsuora. Suorissa osake- ja korkosijoituksissa päätökset ovat aina EAB Varainhoidon tekemiä, joten niissä sovelletaan mainittuja periaatteita, mukaan lukien ”negative screenin". Epäsuorissa sijoituksissa EAB Varainhoito valitsee rahaston, ETF:n tai johdannaisen, joiden alla olevat osake- tai korkosijoitukset eivät ole EAB Varainhoidon päätettävissä. Rahastojen kohdalla edellytämme, että varainhoitaja on allekirjoittanut UNPRI:n. Pyrimme varmistamaan, että valitsemamme rahastot ja ETF:t eivät ole ristiriidassa sulkulistojemme kanssa. Arvoimme etukäteen rahaston sijoitusfokusta, -strategiaa ja -prosessia. Seuraamme jälkikäteen rahaston toteutuneita sijoituksia ja muutamme tarpeen vaatiessa sijoituskohteita salkuissamme. 


Suorat sijoitukset (EAB Varainhoidon päätökset)

Suorissa osake- ja korkosijoituksissamme on yleisellä tasolla ”negative screening”, jolla suljemme sijoitusfokuksemme ulkopuolelle yhtiöitä. Sulkulistat ovat aina subjektiivisia, ja edustavat sijoittajan/varainhoitajan eettisiä näkökulmaa. Haluamme toiminnassamme olla mahdollisimman läpinäkyviä, mutta myös tuoda lisäarvoa ESG-palveluiden tuottajiin verrattuna, joten olemme päätyneet ratkaisuun, jossa yhdistämme kaksi hiukan toisistaan poikkeavaa tulokulmaa. 

EAB Varainhoito soveltaa poikkeuksetta kahden varainhoitajan ”sulkulistaa”, sekä BNP Paribas Asset Managementin että Norges Bank Investment Managementin. Edellinen on maailman johtavia ESG-varainhoitajia ja myös huomattava EAB Group Oyj:n osakkeenomistajia, minkä avulla sulkulista on käytössämme, vaikka se ei ole julkinen Listalla on noin 300 yhtiötä mukaan lukien tytäryhtiöitä, perusteluna UN Global Compactin vastainen toiminta, asbestikuidun valmistus, hiilivoimaan keskittyminen, kiistanalaiset aseet, avolouhinta-kaivostoiminta, ydinvoima maissa, jotka eivät noudat kansainvälisiä standardeja turvakysymyksissä., palmuöljyn tuotanto ei-vastuullisesti ja tupakkatuotteiden valmistus. Tämän lisäksi EAB Varainhoito ei sijoita aikuisviihde-sektoriin.

Norges Bank Investment Management hallinnoi maailman suurimpia eläkerahastoa, ja sen sulkulista on käytännössä normi Norjan sijoitusmarkkinoilla. Sulkulista on julkinen, ja sillä on noin 150 yhtiötä, perusteluna korruptio, eettisten normien vastainen toiminta, hiilivoimaan keskittyminen, ydinaseiden valmistus, tupakkatuotteiden valmistus, ihmisoikeuksien rikkominen, vakavat ympäristövahingot.


Sulkulistojen suhteen työnjako on seuraava:

 1. BNP Paribas & NBIM laativat listat

 2. Vastuullisuusjohtaja välittää listat salkunhoitajille

 3. Salkunhoitaja huomioi sulkulistan yhtiöt kaupoissaan

 4. Riskienhallinta valvoo että listoja noudatetaan

 5. Vastuullisuuusjohtaja raportoi EAB:n/rahastoyhtiön hallitukselle/johtoryhmälle miten listoja/ohjeistusta on noudatettu.


Epäsuorat sijoitukset (Ulkoiset varainhoitajat)

Epäsuorissa sijoituksissa edellytämme aktiivirahastojen kohdalla varainhoitajan olevan UNPRI allekirjoittaja. Tämän lisäksi seuraamme rahastojen Morningstar Direct-ratingiä, jossa vähimmäisvaatimus on 50.


Impact investing

EAB Varainhoito tuo enenevässä määrin myös itse markkinoille vastuullisia sijoitusratkaisuja. Esimerkkinä tästä on Elite Älyenergia-rahasto, joka sijoittaa kiinteistöjen energiankulutusta vähentäviin energiatehokkuusratkaisuihin. ja Elite Intia Aurinko-rahasto, joka sijoitta aurinkoenergian tuotantoon.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Carbon Disclosure Project (CDP) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä, ja niitä voivat hyödyntää mm. sijoitusyhtiöt, poliitikot, erilaiset järjestöt, tutkijat ja toimittajat. Kasvava määrä (vuonna 2009 noin 2500) yrityksiä tai organisaatiota ympäri maailman raportoi toiminnastaan CDP:lle vuosittain. Noin 475 sijoituksia tekevää instituutiota käyttää tietoja sijoutustoiminnassaan. Carbon Disclosure Project aloitti toimintansa Lontoossa vuonna 2000.

Lisätietoa CDP:stä (englanniksi)

Finsif


Finsif on yhdistys jonka tarkoitus on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät seikat

Lisätietoa Finsifistä

PRI (Principles for Responsible Investment)

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli PRI (Principles for Responsible Investment) käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Englanniksi käytetään usein lyhennettä ESG (= Environmental, Social, Governance).

Lisätietoa PRI-periaatteista (englanniksi)

Haluatko aloittaa vastuullisen sijoittamisen?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme auttavat sinut alkuun. Voit myös lähettää meille kysymyksen vastuulliseen sijoittamiseen liittyen.

Ajankohtaista