Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä

Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä


Tavoitteenamme on tuottaa lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille - samalla vaikuttaen positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä


Elite Alfred Bergin vastuullisuustyö perustuu konsernin missioon ja arvoihin. Missiomme on sijoittaa tulevaisuuteen sijoittamalla vastuullisesti. Sijoittamalla hankkeisiin ja yrityksiin, joissa yhdistyy hyvän tekeminen ja hyvä tuotto, mahdollistamme paremman tulevaisuuden yhteiskunnalle, yrityksille ja yhteisöille sekä yksilöille ja ympäristölle.

Hyvän tekeminen ja hyvä tuotto yhdistyvät myös tunnuslauseessamme #hyvänjarahantasapaino.

Vastuullisuusraportteja


 Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti
Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti

Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti
Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti

Rahastojen vastuullisuusraportit
Rahastojen vastuullisuusraportitVastuullinen liiketoiminta


Toimimme vastuullisesti ja avoimesti, luomme yrityksille kasvumahdollisuuksia ja kasvatamme suomalaisten varallisuutta ottamalla samalla huomioon myös muut sidosryhmät. Pyrimme toimimaan vahvalla taloudellisella pohjalla sekä hallitsemaan riskit suhdanteista riippumatta. Suhdannekestävyyttä tukevat konsernin joustavat palkkiomallit ja riskienhallinta. Elite Alfred Berg noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä sekä markkinapaikan ja arvopaperimarkkinaviranomaisten ohjeita ja suosituksia.

Vastuullisuus kattaa kaikki toimintomme

Haluamme tuottaa toiminnallamme lisäarvoa sijoittajillemme, asiakkaillemme ja henkilöstöllemme, sekä ympäristölle ja yhteiskunnalle. Vastuullisella ja vaikuttavalla sijoitustoiminnalla on tässä keskeinen rooli, mutta haluamme toimia esimerkillisesti ja hyvän yrityskansalaisen tavoin kaikessa muussakin toiminnassamme.

Monissa vastuullisuustoimenpiteissämme noudatetaan suhteellisuusperiaatetta: pienessä ja matalassa organisaatiossamme korkeatasoinen yritysvastuu ei edellytä samassa suhteessa lisääntyvää byrokratiaa, vaan johdonmukaista ja arvolähtöistä arkipäivän toimintaa.

Liiketoimintamme johtamiskäytännöt kattavat suurelta osin myös yritysvastuun johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Keskeiset johtamiskäytännöt on määritelty emoyhtiön hallinnointiperiaatteissa.

Sustainability Advisory Board

Elite Alfred Bergillä on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta, Sustainability Advisory Board, joka tukee konsernin vastuullisuustyötä.

Konsernin sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöillä on Finanssivalvonnan myöntämät toimiluvat, ja Finanssivalvonta valvoo lupaedellytysten noudattamista. Hyvä tapa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ohjaa toimimaan säännösten ja normien mukaisesti sekä noudattamaan reilun toiminnan periaatteita kaikkialla. Jokaisen työntekijämme toiminta heijastaa arvojamme vastuullinen, yhteistyöhaluinen, omistautunut ja avoin.


Vastuullinen sijoitustoiminta


Vastuullisuus on yksi sijoituskriteereistämme, koska uskomme, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät pitkällä aikavälillä. Lisäksi vastuullisuus on tärkeä osa sijoitusriskien hallintaa pitkällä tähtäimellä.

Tiedostamme vastuumme ja mahdollisuutemme saada aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia miljardiluokan sijoittajana. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän varallisuuttaan hoidetaan vastuullisella tavalla. Vastuullinen sijoitustoiminta ei tarkoita tuotosta tinkimistä eikä eettisten valintojen tekemistä asiakkaan puolesta. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, että sijoittajana edellytämme sijoituskohteidemme noudattavan yhteiskunnan pelisääntöjä ja hyviä käytäntöjä.

Konkreettisesti vastuullisuus tulee esille siinä, että huomioimme EAB Varainhoidossa OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, ILO:n työelämän perusperiaatteet sekä YK:n Global Compact -periaatteet.

Raportoimme vastuullisesta sijoitustoiminnastamme vuosittain PRI-organisaatiolle julkisella raportilla. Vuonna 2020 ylsimme strategiassa ja hallinnossa (Strategy and Governance) toiseksi korkeimpaan arvosanaan A.

Miten vastuullisuus näkyy EAB:n osakesijoittamisessa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin osakesijoittamisessa


Miten vastuullisuus näkyy Elite Alfred Bergin korkosijoittamisessa?

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin korkosijoittamisessa


Vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa


Mitä vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahastoissa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahastoissa


Asiakkaan etu keskiössä


Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat kaikkea sijoitustoimintaamme. Uskomme, että näin voimme tarjota asiakkaillemme parempaa tuottoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme. Palvelumme lähtökohtana on aina asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin perehtyminen. Näin voimme varmistaa, että asiakkaalle tarjotut tuotteet sopivat hänen riskiprofiiliinsa ja täydentävät hänen varallisuuttaan kokonaisuutena tarkastellen parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme aidosti aktiivinen varainhoitaja

Se tarkoittaa, että hoidamme sijoituksia ensisijaisesti sijoitusnäkemyksemme, emmekä vertailuindeksien mukaan. Sijoitustoiminnassa hyödynnämme omia innovatiivisia rahastojamme, suurimman omistajamme BNP Paribas -konsernin rahastovalikoimaa sekä avoimen arkkitehtuurin sijoitusratkaisuja. Näin asiakkaidemme käytettävissä on koko sijoitusmarkkinoiden kirjo aina vaihtoehtoisista omaisuuslajeista ja suorista arvopaperisijoituksista kustannustehokkaisiin indeksisijoitustuotteisiin.

Palkkiorakenteemme eivät kannusta tarpeettomaan riskinottoon esimerkiksi osakesijoituksia ylipainottamalla. Sijoitustuotteiden ja palveluiden kehittäminen perustuu asiakkaidemme tarpeisiin ja etuihin. Seuraamme jat-kuvasti asiakkailtamme saamaamme palautetta ja sijoitustemme menestystä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme alan paras palvelukokemus.

Sijoittamalla voimme vaikuttaa


Osana vastuullista sijoitustoimintaa ja tuotekehitystä Elite Alfred Berg harjoittaa vaikuttavuussijoittamista, jossa pyritään taloudellisen tuoton lisäksi positiivisiin ulkoisvaikutuksiin, kuten päästövähennyksiin. Ympäristönäkökohdat ovat myös taloudellisesti tärkeitä, sillä esimerkiksi kiinteistösijoitustoiminnassa energian säästö tarkoittaa usein välitöntä taloudellista hyötyä. Lisäksi vaikuttaville sijoitustuotteille on voimakkaasti kasvavaa kysyntää niin yksityisten kuin institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.

Vaikuttavuussijoittaminen kuuluu tuotekehityksemme painopistealueisiin. Ympäristömyönteisten vaihtoehtoenergiarahastojen tarjontaa laajennetiin vuonna 2021 Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure -rahastolla, joka sijoittaa kestävään energiantuotantoon pääasiassa Euroopassa.

Ympäristövastuu


Oma toimintamme ei aiheuta merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia, ja energian käyttömme liittyy pääasiassa toimitilojen energian kulutukseen. Olennaisimmat ympäristövaikutuksemme syntyvät välillisesti sijoitustoiminnan kautta. Tiedostamme kuitenkin, että voimme omalla toiminnallamme edesauttaa positiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa vähentämällä paperinkulutusta, kehittämällä digitaalisia palveluita, vähentämällä lentomatkustamista ja energiankulutusta sekä hankkimalla vähäpäästöisempää sähköä.

Meille on tärkeää lisätä asiakkaidemme ja henkilökuntamme ympäristötietoisuutta sekä tarjota tuotteita ja palveluita, joiden avulla pystytään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Kehittämällä jatkuvasti sähköisiä asiointikanaviamme ja hyödyntämällä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tarjoamme uusia, ympäristöä entistä vähemmän kuormittavia palvelumuotoja.

Tähtäämme siihen, että toimitilamme tukevat henkilöstömme hyvinvointia ja että niiden käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kaikki toimistomme pyritään sijoittamaan paikkakunnittain keskeisille paikoille, jolloin ne ovat helposti asiakkaiden ja henkilökunnan saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä.

Sosiaalinen vastuu


Elite Alfred Bergin visiona on nousta vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi ja Pohjoismaiden arvostetuimmaksi varainhoidon asiantuntijaksi. Tavoitteen saavuttaminen vaatii strategisesti onnistuneiden päätösten ja erinomaisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi omistautunutta henkilöstöä, joka on ylpeä omasta tekemisestään, vaalii yrityksen arvoja ja kulttuuria sekä arvostaa yhteisiä toimintatapoja.

Elite Alfred Berg vastuullisena työnantajana

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia lakisääteistä laajemman terveydenhuollon ja erilaisten liikuntatukien avulla. Henkilöstömme voi käyttää yhden tunnin palkallista työaikaa viikoittain kuntoiluun työkaverinsa kanssa. Lisäksi olemme järjestäneet viikoittain kuntopiirejä, kehonhuoltoa ja yhteislenkkejä. Henkilöstömme hyvinvointia edistävät myös työhyvinvointitiimi ja hyvinvointivalmentaja.

Kannustamme koko henkilöstöämme osallistumaan yrityksemme ja toimintatapojemme kehittämiseen. Tarjoamme henkilöstöllemme myös kilpailukykyisen palkitsemisen ja edut, joilla haluamme varmistaa, että henkilöstömme motivaatio ja sitoutuneisuus säilyvät konsernin toimintaa edistävällä tasolla. Työnantajana Elite Alfred Berg panostaa erityisesti siihen, että henkilöstöllä on hyvät puitteet oman osaamistasonsa nostamiseen, alansa ammattilaisiksi kehittymiseen sekä ihmisinä ja johtajina kasvamiseen omien resurssiensa ja motivaationsa mukaan.

Hyvä hallintotapa


Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) ohjeisiin, Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin sekä Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin. Yhtiö on rahoitusalan sekaholdingyhtiönä ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisönä velvollinen noudattamaan kansallista ja eurooppalaista finanssialan sääntelyä.

Emoyhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. EAB Group Oyj laatii vuosittain hallinnointikoodin edellyttämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) erillisenä selvityksenä, mutta se liitetään myös osaksi yhtiön vuosikertomusta. Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä ja muut hallinnointikoodin mukaan esitettävät tiedot löytyvät sivulta Sijoita meihin / Hallinnointi.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla sivulla Sijoita meihin / Raportit ja esitykset.

Vastuullisuutta koskeva sääntely


EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation eli SFDR) pyrkii estämään viherpesua ja ohjaamaan pääomavirtoja vastuullisiin sijoituskohteisiin. SFDR-sääntelyn myötä rahoitusalan toimijat luokittelevat rahoitustuotteensa vastuullisuuden mukaan valkoisiin, vaaleanvihreisiin ja tummanvihreisiin tuotteisiin. Elite Alfred Berg huomioi kestävyysriskit rahoitustuotteidensa sijoituksia koskevassa päätöksenteossa.

Tiukkojen kriteerien vihreät sijoitustuotteet

Jos rahoitustuotteella on sääntelyn standardoimalla tavalla positiivisia ympäristövaikutuksia, se luokitellaan vaalean- tai tummanvihreäksi tuotteeksi. Vihreän sijoitustuotteen tulee täyttää sääntelyn asettamat tiukat kriteerit, ja siihen sijoittaneille tulee raportoida säännöllisesti tuotteen edistämistä ympäristö- tai yhteiskunnallisista näkökohdista ja kestävyystavoitteiden toteutumisesta.

Uusin pääomarahastomme Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky on SFDR-sääntelyn mukainen vaaleanvihreä tuote. Rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa ilmastokestävästi uusiutuvan energian voimalaitoksiin ja muihin uusiutuvan energian tuotantoa tukeviin ratkaisuihin, infrastruktuuriin ja teknologiaan. Rahastoon sijoittamista harkitsevat saavat tarkempaa tietoa rahaston kestävyysvaikutuksista osana muuta rahastodokumentaatiota.

Rahoitustuotteiden tarkempaa luokittelua koskevien teknisten standardien on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Elite Alfred Berg tulee teknisten standardien vahvistamisen yhteydessä luokittelemaan kaikki rahoitustuotteensa.

Ajankohtaista