Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä

Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä


Tavoitteenamme on tuottaa lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille - samalla vaikuttaen positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.Elite Alfred Bergin vastuullisuustyö perustuu konsernin missioon ja arvoihin. Missiomme on sijoittaa tulevaisuuteen sijoittamalla vastuullisesti. Sijoittamalla hankkeisiin ja yrityksiin, joissa yhdistyy hyvän tekeminen ja hyvä tuotto, mahdollistamme paremman tulevaisuuden yhteiskunnalle, yrityksille ja yhteisöille sekä yksilöille ja ympäristölle.

Hyvän tekeminen ja hyvä tuotto yhdistyvät myös tunnuslauseessamme #hyvänjarahantasapaino.

Vastuullisuusraportteja


 Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti
Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti

Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti
Elite Alfred Bergin kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti

Rahastojen vastuullisuusraportit
Rahastojen vastuullisuusraportitVastuullinen liiketoiminta


Toimimme vastuullisesti ja avoimesti, luomme yrityksille kasvumahdollisuuksia ja kasvatamme suomalaisten varallisuutta ottamalla samalla huomioon myös muut sidosryhmät. Pyrimme toimimaan vahvalla taloudellisella pohjalla sekä hallitsemaan riskit suhdanteista riippumatta. Suhdannekestävyyttä tukevat konsernin joustavat palkkiomallit ja riskienhallinta. Elite Alfred Berg noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä sekä markkinapaikan ja arvopaperimarkkinaviranomaisten ohjeita ja suosituksia. Lue lisää >>>>

Elite Alfred Bergillä on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Advisory Board, joka tukee konsernin vastuullisuustyötä.

Vastuullinen sijoitustoiminta


Vastuullisuus on yksi sijoituskriteereistämme, koska uskomme, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät pitkällä aikavälillä. Lisäksi vastuullisuus on tärkeä osa sijoitusriskien hallintaa pitkällä tähtäimellä.

Tiedostamme vastuumme ja mahdollisuutemme saada aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia miljardiluokan sijoittajana. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän varallisuuttaan hoidetaan vastuullisella tavalla. Vastuullinen sijoitustoiminta ei tarkoita tuotosta tinkimistä eikä eettisten valintojen tekemistä asiakkaan puolesta. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, että sijoittajana edellytämme sijoituskohteidemme noudattavan yhteiskunnan pelisääntöjä ja hyviä käytäntöjä. Lue lisää >>>>

Miten vastuullisuus näkyy EAB:n osakesijoittamisessa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin osakesijoittamisessa


Miten vastuullisuus näkyy Elite Alfred Bergin korkosijoittamisessa?

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin korkosijoittamisessa


Vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa


Mitä vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahastoissa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahastoissa


Asiakkaan etu keskiössä


Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat kaikkea sijoitustoimintaamme. Uskomme, että näin voimme tarjota asiakkaillemme parempaa tuottoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme. Palvelumme lähtökohtana on aina asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin perehtyminen. Näin voimme varmistaa, että asiakkaalle tarjotut tuotteet sopivat hänen riskiprofiiliinsa ja täydentävät hänen varallisuuttaan kokonaisuutena tarkastellen parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää >>>>

Sijoittamalla voimme vaikuttaa


Osana vastuullista sijoitustoimintaa ja tuotekehitystä Elite Alfred Berg harjoittaa vaikuttavuussijoittamista, jossa pyritään taloudellisen tuoton lisäksi positiivisiin ulkoisvaikutuksiin, kuten päästövähennyksiin. Ympäristönäkökohdat ovat myös taloudellisesti tärkeitä, sillä esimerkiksi kiinteistösijoitustoiminnassa energian säästö tarkoittaa usein välitöntä taloudellista hyötyä. Lisäksi vaikuttaville sijoitustuotteille on voimakkaasti kasvavaa kysyntää niin yksityisten kuin institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Lue lisää >>>>

Ympäristövastuu


Oma toimintamme ei aiheuta merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia, ja energian käyttömme liittyy pääasiassa toimitilojen energian kulutukseen. Olennaisimmat ympäristövaikutuksemme syntyvät välillisesti sijoitustoiminnan kautta. Tiedostamme kuitenkin, että voimme omalla toiminnallamme edesauttaa positiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa vähentämällä paperinkulutusta, kehittämällä digitaalisia palveluita, vähentämällä lentomatkustamista ja energiankulutusta sekä hankkimalla vähäpäästöisempää sähköä. Lue lisää >>>>

Sosiaalinen vastuu


Elite Alfred Bergin visiona on nousta vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi ja Pohjoismaiden arvostetuimmaksi varainhoidon asiantuntijaksi. Tavoitteen saavuttaminen vaatii strategisesti onnistuneiden päätösten ja erinomaisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi omistautunutta henkilöstöä, joka on ylpeä omasta tekemisestään, vaalii yrityksen arvoja ja kulttuuria sekä arvostaa yhteisiä toimintatapoja. Lue lisää >>>>

Hyvä hallintotapa


Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) ohjeisiin, Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin sekä Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin. Yhtiö on rahoitusalan sekaholdingyhtiönä ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisönä velvollinen noudattamaan kansallista ja eurooppalaista finanssialan sääntelyä.

Emoyhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. EAB Group Oyj laatii vuosittain hallinnointikoodin edellyttämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) erillisenä selvityksenä, mutta se liitetään myös osaksi yhtiön vuosikertomusta. Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä ja muut hallinnointikoodin mukaan esitettävät tiedot löytyvät sivulta Sijoita meihin / Hallinnointi.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla sivulla Sijoita meihin / Raportit ja esitykset.

Vastuullisuutta koskeva sääntely


EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation eli SFDR) pyrkii estämään viherpesua ja ohjaamaan pääomavirtoja vastuullisiin sijoituskohteisiin. SFDR-sääntelyn myötä rahoitusalan toimijat luokittelevat rahoitustuotteensa vastuullisuuden mukaan valkoisiin, vaaleanvihreisiin ja tummanvihreisiin tuotteisiin. Elite Alfred Berg huomioi kestävyysriskit rahoitustuotteidensa sijoituksia koskevassa päätöksenteossa. Uusin pääomarahastomme Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky on SFDR-sääntelyn mukainen vaaleanvihreä tuote. Lue lisää >>>>

Ajankohtaista