Vastuullinen Sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen


Eiköhän pistetä maapallo kuntoon ja tehdä reilusti rahaa

#hyvänjarahantasapaino


Hyvän ja rahan tasapaino


Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat kaikkea sijoitustoimintaamme. Uskomme, että näin voimme tarjota asiakkaillemme parempaa tuottoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme.

Vastuullisen sijoittamisen mielletään usein olevan ristiriidassa hyvien tuottojen kanssa. Sijoittajan näkökulmasta ilmasto- ja ympäristökysymykset tarjoavat kuitenkin pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksia. Kuluttajien kysyntä ja megatrendit ohjaavat maailmaa suuntaan, jossa voittajia ovat vastuullisesti toimivat yritykset. Vastuullinen sijoittaminen tarjoaakin tutkitusti parempaa tuottoa, kunhan sijoitustoiminta toteutetaan oikealla tavalla.

Ilmastonmuutos ja saastuminen ovat lisänneet kestäviin ratkaisuihin liittyvien uusien ja entistä tehokkaampien teknologioiden kysyntää. Globaali väestönkasvu ja elintason nousu tulevat kiihdyttämään kysyntää entisestään. Myös kiristyvä sääntely tukee muutosta kohti vihreää taloutta. Maapallomme tulevaisuutta ei voida kuitenkaan jättää sääntelyn varaan, vaan muutoksessa tarvitaan sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien aktiivista panosta.

Haluamme, että asiakkaamme voivat suunnata kohti tulevaisuutta hyvillä mielin ja tietoisena siitä, että perinnöksi voi jättää rahan lisäksi myös paremmin voivan ympäristön.

Mitä on vastuullinen sijoittaminen


Vastuullisen sijoittamisen ideana on sijoittaa rahaa yrityksiin, jotka ottavat toiminnassaan huomioon ilmastonmuutoksen ja luonnon hyvinvoinnin ja sitoutuvat yritysten hyvän hallintotavan periaatteisiin. 

Vastuullisuus ei ole pelkästään luonnosta välittämistä, vaan myös esim. sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa liittyvät vastuulliseen toimintaan. Voidaan siis sanoa, että vastuullisuus on välittämistä ympäristön lisäksi myös ihmisistä.

Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kehityksestä huolehtiminen sekä energiankäyttö.

Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kehityksestä huolehtiminen sekä energiankäyttö.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa henkilöstöpolitiikan, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja lähiyhteisöjen huomioimista yrityksen toiminnassa.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa puolestaan sisältää yrityksen hallituksen riippumattomuuden, verojen maksamisen ja korruption vastustamisen. 

Näitä kolmea tekijää kutsutaan kirjainyhdistelmällä ESG (environmental, social and corporate governance). ESG-asioiden huomioimista mitataan, ja tämän pohjalta yrityksille voidaan antaa arvosanoja niiden toteutumisesta.

Uppoavatko sijoitusten tuotot maailmanparantamiseen?

Vastuulliseen sijoittamiseen liittyy paljon ennakkoluuloja. Paremman maailman eteen on tietysti tärkeää tehdä töitä, mutta uppoavatko sijoitusteni tuotot nyt jonkun Keski-Tansanian möllykkäsiipikuoriaisen suojelutoimiin?

Vastuullinen sijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, eikä sijoitusten tuotoista tarvitse tinkiä. Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa tutkitusti pääoman tuotto-odotusta, erityisesti pitkällä aikavälillä*. Megatrendit ja kuluttajien kysyntä takaavat vastuullisesti toimivien yritysten menestymisen myös tulevaisuudessa.

*From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance. 

Vastuullisuuden monet kasvot

Vastuullisuus vähentää riskejä

Tutkitusti paremman tuoton lisäksi vastuullinen sijoittaminen on myös riskienhallinnallisesti järkevää. Esimerkiksi ilmastonmuutosta rajoittavista toimenpiteistä voi aiheutua yrityksille kustannuksia.  

Tämän hiiliriskiksi kutsutun riskin toteutumista kuvaa esimerkiksi tilanne, jossa kansainvälisellä sopimuksella velvoitetaan valtioita rajoittamaan voimakkaasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Tämä vaikuttaisi välittömästi usean energianyhtiön liiketoimintaan ja kykyyn tehdä tulosta. 

Vaikuta maailmaan sijoittamalla

Sijoittamalla vastuullisesti voit vaikuttaa maailmaan arvojesi mukaisesti. Kansainvälinen sääntely ilmastonmuutoksen suhteen etenee hitaasti, mutta yrityksiin vaikuttamalla on mahdollista edistää esimerkiksi puhtaamman energiantuotannon kehittymistä.  

Rahastomme käyvät läpi vastuullisen sijoittamisen prosessin, joten kaikki tarjoamamme rahastosijoituskohteet ovat vastuullisia. 

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II


Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahastoon sijoittamalla voi omalta osaltaan olla mukana vähentämässä globaaleja hiilidioksidipäästöjä.

 BNP Paribas - Climate Impact

BNP Paribas Climate Impact


Climate Impact -osakerahaston kautta voit sijoittaa hyvän tuotto-odotuksen tarjoaviin yrityksiin sekä vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.

BNP Paribas Energy Transition

BNP Paribas Energy Transition


Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka edistävät ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä puhtaan ja uusiutuvan energian aikakauteen.

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa myös taloudellisesti


Kysyntä kasvattaa vastuullisesti toimivien yritysten arvoa
Yhä useampi kuluttaja ottaa vastuullisuuden huomioon tehdessään kulutuspäätöksiä, jolloin kysyntä kohdistuu vastuullisiin yrityksiin kasvattaen niiden arvoa. Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin vältetään myös vaikeasti ennustettavia sijoitusriskejä, kuten yrityksen sisäiset väärinkäytökset, negatiivinen julkisuus (esim. rahanpesuskandaalit), poliittiset riskit, ympäristövahingot yms.

Vastuullinen sijoittaja hyötyy megatrendeistä
Megatrendit ohjaavat kehitystä maailmanlaajuisesti, ja niiden avulla voidaan ennustaa, mitkä asiat tulevat aiheuttamaan suuria riskejä (poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia) tulevaisuudessa. Vastuullinen sijoittaja hyötyy joko välttämällä sijoituksia, jotka ovat altistuneita näille riskeille (esimerkiksi fossiilinen energia), tai sijoittamalla yhtiöihin, jotka tarjoavat palveluja näiden haasteiden ratkaisemiseksi (esimerkiksi digitalisaation aiheuttamien ongelmien ratkaisuun keskittyneet tietoturvayhtiöt).

Tutkimustulosten mukaan vastuullinen sijoittaminen tarjoaa paremman tuoton
Tutkimusten mukaan systemaattinen vastuullisuuskriteerien käyttö johtaa positiiviseen vaikutukseen sijoitustuottoihin 80 %:ssa tapauksista1. Vastuullisuuskriteerien täyttyminen puolestaan vaikutti positiivisesti yritysten tuloksentekokykyyn 62,6 %:ssa tapauksista ja negatiivisesti vain 10 %:ssa tapauksista2.

Vastuullisen sijoittamisen toteutustapa ratkaisee tulokset
Lopputuloksen kannalta on suuri merkitys, miten vastuullisuutta toteutetaan sijoitustoiminnassa, sillä vastuullisuus ei itsessään teen yrityksestä hyvää sijoituskohdetta. Tutkimusten mukaan sijoittaja voi saavuttaa paremman tuoton sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminta on vastuullisuudeltaan korkealla tasolla niissä vastuullisuuskysymyksissä, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä kyseiselle yritykselle3,4. Taloudellisesti merkittävät vastuullisuuskysymykset vaihtelevat eri toimialoilla, joten sijoituspäätösten tekeminen vaatii syvää toimialaosaamista.

1. From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance  https://ssrn.com/abstract=250828 2. Deutsche Asset and Wealth Management, ‘ESG and Corporate Financial Performance: Mapping the global landscape’  https://institutional.deutscheam.com/content/_media/K15090_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_151201_Final_(2).pdf 3. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, The Accounting Review - 91-6  http://aaajournals.org/doi/10.2308/accr-51383 4. The materiality of ESG factors for equity investment decisions: academic evidence, NN Investment Partners and ECCE report, 2016  https://yoursri.com/media-new/download/ecce_project_the_materiality_of_esg_factors_for_equity_investment_decisi.pdf

Vastuullisuusraportteja


 Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti
Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti

Elite Alfred Bergin vastuullisuusraportti
Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti

Rahastojen vastuullisuusraportit
Rahastojen vastuullisuusraportit