Tietoa palveluntarjoajasta

Tietoa palveluntarjoajasta


Materiaalin laatija: EAB Varainhoito Oy (jäljempänä ”Yhtiö”, 0864973-6), toimiala: Yhtiö harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamaa toimintaa. EAB Group -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: EAB Group Oyj (1918955-2, konsernin emoyhtiö), EAB Palvelu Oy (2529814-9, vaihtoehtorahastotoiminta, lakiasiainpalvelut, vakuutusasiamiestoiminta), EAB Rahastoyhtiö Oy (2179399-4, sijoitusrahastotoiminta, vaihtoehtorahastotoiminta), EAB Varainhoito Oy (0864973-6, sijoituspalvelutoiminta), Elite Palkitsemispalvelut Oy (2753892-7, henkilöstörahastotoiminta) sekä Elite Vakuutuspalvelu Oy (2278762-5, vakuutusasiamiestoiminta).

EAB Varainhoito Oy tarjoaa sijoituspalveluitaan sidonnaisasiamiestensä kautta, jotka toimivat EAB Varainhoito Oy:n vastuulla ja lukuun tarjotessaan sijoituspalveluita. Siltä osin kuin materiaalissa viitataan sijoitussidonnaisiin tai muihin vakuutuksiin, materiaalin on laatinut Elite Vakuutuspalvelu Oy, ellei materiaalissa toisin mainita. Elite Vakuutuspalvelu Oy tekee yhteistyötä itsenäisten Yhtiön toimintatapaan sitoutuneiden vakuutusedustajien kanssa, jotka vastaavat toiminnastaan itse. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan verotukseen tai juridiseen neuvontaan, on materiaalin laatinut EAB Palvelu Oy. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan henkilöstörahastoihin tai palkitsemista koskevaan konsultointiin, materiaalin on laatinut Elite Palkitsemispalvelut Oy.

Pääkonttorin osoite: Kluuvikatu 3, (3. krs,) 00100 Helsinki. Asiakaspalvelu 0201 558 610, www.eabgroup.fi. Yhtiöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiöiden toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi), lukuun ottamatta EAB Group Oyj:tä ja Elite Palkitsemispalvelut Oy:tä. Elite Palkitsemispalvelut Oy:n henkilöstörahastoja valvova viranomainen on Työ- ja elinkeinoministeriö (Aleksanterinkatu 4, Helsinki, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, www.tem.fi). Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Fabianinkatu 14, PL 361, 00131 Helsinki, www.nasdaqomxnordic.com) pörssilistalle.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski, ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan käytetyn datan oikeellisuus, konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista.

Rahoitusvälineen historiallinen kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa lisätietoa myös osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole MiFID II -direktiivin mukainen sijoitustutkimus, vaan Yhtiön valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä, markkinoista tai sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden, markkinoiden tai sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman Yhtiön suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Yhtiölle ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.

Yhtiön pääasiallinen palvelukieli on suomi. Ruotsin- ja englanninkieliset materiaalit ovat käännöksiä suomenkielisestä versiosta ja saattavat sisältää käännösvirheitä, joista Yhtiö ei ota vastuuta.