Toimitusjohtajan katsaus

Keväällä toteuttamamme säästötoimenpiteet ovat tehonneet suunnitelman mukaisesti

Vuoden 2020 alkupuoliskon kiistatta keskeisin tapahtuma rahoitusmarkkinoilla ja muillakin elämänalueilla oli koronaviruksen puhkeaminen Kiinassa ja nopea leviäminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, joka pysäytti yhteiskuntia ja aiheutti pelkoa ja äärimmäisiä liikkeitä markkinoilla. Esimerkiksi Helsingin pörssi menetti helmikuun huippuarvostaan pahimmillaan reilun kolmanneksen, kun monet sijoittajat vähensivät riskisijoituksiaan ja vetäytyivät puolustusasemiin.

EAB:n liiketoimintaan koronakriisi vaikutti kolmella keskeisellä tavalla. Erityisesti osakemarkkinoiden voimakas lasku pienensi hallinnoitujen varojen määrää ja sen myötä volyymi- ja tuottosidonnaisia palkkiotuottoja. Toiseksi instituutiosijoittajien lisääntynyt varovaisuus johti sijoituspäätösten lykkääntymiseen, minkä vuoksi päätimme viivästyttää uusien pääomarahastojen lanseerauksia suotuisampaan markkinatilanteeseen. Lisäksi omaisuudenhoidon uusasiakashankinta hidastui noudattamiemme fyysisen kanssakäymisen rajoitusten takia. Henkilöstömme siirtyminen etätyöskentelyyn tapahtui kuitenkin sujuvasti ja operatiivinen toiminta jatkui häiriöttä.

Positiivista poikkeuksellisessa alkuvuodessa oli myös se, että yksityisasiakkaamme suhtautuivat markkinaheilahteluun mahdollisuutena ja sijoitusrahastojemme nettomerkinnät olivat jakson aikana positiiviset. Markkinat ovat myös toipuneet nopeasti maalis-huhtikuun syvimmästä kuopastaan. Vaikka epävarmuus on edelleen koholla, tällä hetkellä näyttää siltä, ettei koronan tulosvaikutus lopulta ole niin paha kuin aluksi odotimme. Keväällä toteuttamamme säästötoimenpiteet ovat tehonneet suunnitelman mukaisesti, ja odotamme saavuttavamme tehdyillä organisaatiomuutoksilla jatkossa yhteensä noin miljoonan euron vuotuiset säästöt, kun mukaan lasketaan vastikään julkistamamme Alfred Bergin pohjoismaisen osake- ja korkosalkunhoidon yhteistyöjärjestely ja sen tuomien lisäresurssien myötä mahdolliset ulkoisen salkunhoidon kotiutukset.

Yhteisen pohjoismaisen arvopaperisalkunhoito-organisaation ansiosta saamme käyttöömme myös entistä kattavammat ESG- eli vastuullisuusanalyysivalmiudet, jotka tulemme integroimaan sijoituskohteiden valintaan yhä syvällisemmin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kun aiemmin ESG-seulonnassa oli pitkälti kyse pyrkimyksestä välttää ESG-riskisimpiä yrityksiä, jatkossa voimme aktiivisesti suosia sijoituskohteiden valinnassa yrityksiä, joilla vastuullisuusasiat ovat parhaiten hoidossa.

Pääomarahastopuolella tuotekehityksemme on painottunut uuteen uusiutuvan energian rahastoomme, joka on tarkoitus lanseerata vuoden 2020 loppuun mennessä. Rahasto sijoittaa kestävään energiantuotantoon ympäri maailmaa, ja odotamme rahaston kasvavan vielä suuremmaksi kuin vuonna 2018 perustettu ja odotukset lunastanut Intian Aurinko -rahastomme. Tällöin uuden rahaston mahdollistamat päästövähennykset vastaisivat jopa parinkymmenen tuhannen suomalaisen hiilijalanjälkeä. Pyrimme tuomaan pääomarahaston myös yksityissijoittajiemme ulottuville ensi vuoden aikana.

Viimeaikaiset poikkeusolot korostavat entisestään vastuullisuuden tärkeyttä yritys- ja sijoitustoiminnassa.

Viimeaikaiset poikkeusolot korostavat mielestäni entisestään vastuullisuuden tärkeyttä yritys- ja sijoitustoiminnassa ja sitä, miten globalisoituneessa maailmassa paikallisina alkavilta ongelmilta ei voi ummistaa silmiään. Voimakas väestönkasvu, saastuminen ja huono hygienia voivat edistää kulkutautien syntyä, ja muun muassa ihmisten liikkuvuus ja teollinen elintarviketuotanto puolestaan lisäävät riskiä niiden leviämisestä pandemioiksi. Yhdessä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen kanssa tällainen kehitys kärjistää eriarvoistumista, joka taas voi johtaa yhteiskunnalliseen rauhattomuuteen ja kansainvaelluksiin. Sijoittajayhteisöllä on suunnan kääntämisessä paljon työsarkaa ja mahdollisuuksia, ja me EAB:lla aiomme ponnistella eturintamassa sen edistämiseksi.

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
EAB Group Oyj