Omien osakkeiden hankinta

Omien osakkeiden hankinta 2021

Yhtiökokouksen 22.9.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen EAB Group Oyj:n hallitus päätti 11.2.2021 pidetyssä kokouksessaan aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus päätti hankkia yhteensä noin 70 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 % yhtiön 12.2.2021 liikkeeseen lasketuista osakkeista, kuitenkin yhteensä enintään 200 000 eurolla. Osakkeet hankitaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimiselle on saatu Finanssivalvonnan lupa.

Omien osakkeiden hankinta alkoi aikaisintaan 15.2.2021 ja päättyy viimeistään 17.12.2021. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 22.2.2022 saakka.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 22.9.2020 hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

EAB Group Oyj:llä on 13 843 272 osaketta ja ääntä. 12.2.2021 yhtiön hallussa oli 49 786 yhtiön omaa osaketta.

Pörssi-ilmoitukset omien osakkeiden hankinnasta 

Omien osakkeiden hankinta 2019

Yhtiökokouksen 5.4.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen EAB Group Oyj:n hallitus päätti 28.8.2019 pidetyssä kokouksessaan aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus päätti hankkia yhteensä noin 75 000 osaketta, mikä vastasi noin 0,5 % yhtiön 28.8.2019 liikkeeseen lasketuista osakkeista, kuitenkin yhteensä enintään 200 000 eurolla. Osakkeet hankittiin yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimiselle oli Finanssivalvonnan lupa.

Omien osakkeiden hankinta alkoi 28.8.2019 ja päättyi 5.10.2020. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus oli voimassa 5.10.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 5.4.2019 hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

EAB Group Oyj:llä on 13 843 272 osaketta ja ääntä. Yhtiön omistuksessa ei ollut omia osakkeita 28.8.2019.

Pörssi-ilmoitukset omien osakkeiden hankinnasta 

Omien osakkeiden hankinta 2018

EAB Group Oyj:n hallitus päätti 30.7.2018 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2018 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi syksyllä 2018.

Yhtiö hankki omia B-osakkeita korkeintaan 100 000 kappaletta eli enintään 1,9 % B-osakkeiden päätöksentekohetken (30.7.2018) mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 30.7.2018 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma oli julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetettiin 4.10.2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2018 hallituksen päättämään enintään 420 000 oman B-osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voitiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus oli voimassa 4.10.2019 saakka.

Pörssi-ilmoitukset omien osakkeiden hankinnasta

Omien osakkeiden hankinta 2017

EAB Group Oyj:n hallitus päätti 1.8.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi arviolta keväällä 2018.

Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö hankki omia osakkeita korkeintaan 150 000 kappaletta, eli enintään 4,8 % B-osakkeiden päätöksentekohetken (1.8.2017) mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 1.8.2017 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma oli julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetettiin viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2017 hallituksen päättämään enintään 690 000 yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 310 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankintaan tuli olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Valtuutus oli voimassa 4.10.2018 saakka.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alensivat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Pörssi-ilmoitukset 1.8.2017 aloitetusta omien osakkeiden hankinnasta