Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Konserniyhtiöiden yhtiökokous on valinnut yhtiöiden tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski, jonka tehtävänä on lakisääteinen tilintarkastus kaikissa EAB-konsernin yhtiöissä.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta arvioivat lakisääteisesti tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa EAB-konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa. Tilintarkastajat tarkastavat, että konsernin toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja antavat osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus toimii tiiviissä yhteistyössä muiden valvontafunktioiden, erityisesti Compliance-toiminnon ja riskienhallinnan, kanssa.

Sisäinen tarkastus toimii hallituksen alaisuudessa ja on tehtävässään riippumaton. Konsernin emoyhtiön ja toimiluvallisten yhtiöiden hallitukset ovat määritelleet ja hyväksyneet sisäistä tarkastusta koskevat periaatteet. Sisäisellä tarkastajalla on rajoittamaton tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus tarkastamansa yhtiön toimintaan. Kunkin yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Sisäinen tarkastus on hoidettu ulkoistamalla tehtävä Tmi Lauri Koposelle. Sisäinen tarkastaja raportoi konsernin emoyhtiön ja konserniin kuuluvien toimiluvallisten yhtiöiden hallituksille, toimitusjohtajille sekä johtoryhmälle.