Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit tunnistetaan ja raportoidaan ja että riskejä mitataan, arvioidaan, hallitaan ja seurataan. Konsernin emoyhtiön ja toimiluvallisten yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet riskienhallintaa koskevat periaatteet. Riskienhallinnan periaatteissa ja -käytännöissä on huomioitu yhtiön riskinottohalu ja riskinkantokyky. EAB-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti konsernissa on laadittu erilliset riskienhallintatoimet luotto- ja vastapuoliriskien, markkinariskin, likviditeettiriskin, operatiivisten riskien sekä strategisten riskien hallitsemiseksi.

Yhtiön hallitus on nimennyt riskienhallinnasta päävastuulliseksi konsernin toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja varmistaa, että konsernissa noudatetaan hallitusten hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita ja riskistrategiaa. Riskienhallinnasta vastuullisen johtajan apuna toimii riskienhallintakomitea, joka on riskienhallintaan liittyvissä asioissa valmisteleva ja joissakin tapauksissa myös päättävä elin.