Palkitseminen

EAB-konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä sekä konserniin kuuluvilla EAB Rahastoyhtiö Oy:llä ja EAB Varainhoito Oy:llä on yhtiöiden hallitusten hyväksymät palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista.

Yhtiöt noudattavat palkitsemispolitiikassaan soveltuvin osin sijoituspalvelulain, luottolaitoslain ja sijoitusrahastolain palkitsemista koskevia säännöksiä, asiaan kuuluvia valtiovarainministeriön asetuksia, EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013), EU:n palkitsemisasetusta (604/2014), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta, Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemisesta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia.

Palkitsemista koskevat periaatteet soveltuvat lähtökohtaisesti koko EAB-konsernin henkilökuntaan.

Palkitsemispolitiikka

EAB Group Oyj:n yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemispolitiikan 22.9.2020.

EAB Group Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportit

Palkitsemisraportti 2019

Palkka- ja palkkioselvitykset

Palkka- ja palkkioselvitykset 2019

Palkitsemisvaliokunta

EAB Group Oyj:n hallitus on perustanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallintokoodin mukaisen palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita sekä konsernin noudattamia palkitsemisen periaatteita. Palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

 • toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
 • konsernin johtoryhmän palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
 • konsernin palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
 • palkitsemisen vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu ja seuraajien kartoittaminen
 • palkka- ja palkkioselvityksen käsitteleminen.

Palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenistä kahden on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai muu johtoon kuuluva hallituksen jäsen ei voi olla valiokunnan jäsen. Valiokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Palkitsemisjärjestelmät

Kaikista konsernin palkitsemisjärjestelmistä päättää kunkin yhtiön hallitus.

EAB-konsernissa on käytössä kaksi palkitsemisjärjestelmää. Henkilöstö voi kuulua kerrallaan vain yhteen palkitsemisjärjestelmään.

Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista, kasvua ja taloudellista menestymistä pitkällä aikavälillä ja sitouttaa henkilöstö toimimaan konsernin tavoitteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmät on pyritty toteuttamaan siten, että ne ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä.

Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

EAB-konsernissa on 1.1.2017 lähtien ollut käytössä yleinen tulospalkkiojärjestelmä, joka koskee sitä osaa henkilöstöstä, joka ei ole muun henkilökohtaisen palkitsemisohjelman piirissä. Palkitseminen perustuu sekä koko konsernin tulokseen että oman tulosyksikön ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin. Tulospalkkiona maksetaan maksimissaan 5 % konsernin tuloksesta ennen veroja kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.

Henkilökohtainen palkitsemisjärjestelmä

Henkilökohtaisia, yleisen tulospalkkiojärjestelmän ulkopuolella olevia järjestelyjä on pienellä osalla henkilöstöä. Osa näistä järjestelyistä on konsernin tulokseen sidottuja ja osa henkilön kuukausipalkkaan sidottuja. Suoriutumista arvioidessa pisteytetään sekä henkilökohtainen että tiimin suoriutuminen, sovitun painotuksen mukaisesti.

Yleiset palkkaa ja palkitsemisjärjestelmää koskevat periaatteet

Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät vahvistetaan vuosittain, ja niiden tulee tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön pitkän aikavälin etua.

Palkitsemisjärjestelmiä määriteltäessä sovelletaan seuraavia periaatteita:

 1. Palkitseminen tukee pitkän aikavälin arvonmuodostusta ja perustuu tasapainoiseen riskihorisonttiin.
 2. Palkitseminen kasvaa samalla, kun vastuu ja kyky vaikuttaa muiden työhön ja yhtiön kannattavuuteen kasvavat.
 3. Palkitseminen perustuu arviointiyhdistelmään, jossa otetaan huomioon yksilön työsuoritus, liiketoiminta-alueen ja/tai liiketoimintayksikön tulos sekä koko konsernin kokonaistulos.
 4. Palkitseminen on suunniteltu siten, että se estää liiallista riskinottoa.
 5. Työnantajana yhtiö on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan palkitsemisen käytäntöjä ja ohjeita.
 6. Tavoiteasetannassa käytetään ensisijaisesti sellaisia tavoitteita, jotka luonnostaan ohjaavat tasapainoiseen riskinottoon. Tavoitteiden tulee mahdollisuuksien mukaan perustua julkaistuihin, määrällisiin mittareihin.
 7. Palkitsemisohjelman pitää aina sisältää
  • ehdot, jotka edellyttävät kannattavuutta palkkion maksun ehtona,
  • mahdolliset rajoitukset,
  • palkkiokatot, jotka rajoittavat palkkion koon enimmäismäärän, sekä
  • force majeure -ehdot, jotka sallivat hallituksen muuttaa maksuaikataulua tai keskeyttää maksut, mikäli kannustinjärjestelmän tiukka noudattaminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suurta haittaa yhtiölle.
 8. Kaikkien joustavaa palkitsemista koskevien sopimusten tulee sisältää ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden määrittää palkkion suuruudeksi nolla (0), mikäli tämä on tarpeen yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi.
 9. Yksittäisen työntekijän palkitsemista määritettäessä on otettava huomioon laadulliset kriteerit siitä, noudattaako työntekijä liiketoiminnan sisäisiä ja ulkoisia sääntöjä. Tavoitteiden arvioinnin on oltava jatkuvaa.
 10. Palkitsemisen palkkionmaksusta päätetään jälkikäteen vuosittain, ja palkkionmaksu perustuu konsernin liiketulokseen sekä hallituksen päätökseen siitä, voidaanko joustavan palkitsemisen palkkiot maksaa.
 11. Yksittäisellä myyjällä ei ole mahdollisuutta päättää asiakkaalle suositeltavista rahoitusvälineistä, vaan päätöksen tekee myynnistä erillinen ja itsenäinen toiminto. Näin myyjä ei voi vaikuttaa oman palkkionsa muodostumiseen myymällä asiakkaalle tiettyjä rahoitusvälineitä.

Tytäryhtiön palveluksessa olevien yksityispankkiirien peruspalkan sisältämän bonuksen perusosan osalta ei sovelleta kohtia e), g), h) ja j).

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio ei saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota hän valvoo.

Riskinottajat

Muuttuvia palkkioita koskevaa osiota sovelletaan ainoastaan sellaisiin henkilöihin, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä. Tällaisia riskinottajia ovat:

 1. toimitusjohtaja ja henkilöt, jotka toimitusjohtajan lisäksi tosiasiallisesti osallistuvat yrityksen toiminnan johtamiseen;
 2. muu henkilö, jonka toiminnalla on olennainen vaikutus yrityksen riskiasemaan;
 3. henkilö, joka työskentelee liiketoiminnoista riippumattomissa yrityksen sisäisissä valvontatoiminnoissa;
 4. muu tämän pykälän ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu henkilö, jonka palkkioiden kokonaismäärä ei merkittävästi poikkea 1 tai 2 kohdissa tarkoitetulle henkilölle määräytyvän palkkion kokonaismäärästä.

EAB Group Oyj:n, EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja EAB Varainhoito Oy:n hallitukset määrittelevät riskinottajat vuosittain.

Muuttuvat palkkiot

Muuttuvia palkkioita koskeva periaatteet

Siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana on palkitsemisjärjestelmää laadittaessa noudatettava yleisten periaatteiden lisäksi seuraavia periaatteita:

 1. Palkkion on perustuttava kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä yrityksen ja, jos yritys kuuluu konsolidointiryhmään, konsolidointiryhmän kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä. Suoritusta arvioitaessa on otettava huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä se, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä.
 2. Palkkion määrässä on otettava huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius.
 3. Yritys voi sitoutua ehdottomaan palkkion maksamiseen ainoastaan erityisen painavista syistä ja edellyttäen, että luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palkkionsaajan palvelussuhteen ensimmäiseen vuoteen.
 4. Muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokous toisin päätä. Yhtiökokous ei kuitenkaan saa hyväksyä suurempaa muuttuvien palkkioiden osuutta kuin 200 prosenttia kiinteän palkkion kokonaismäärästä.
 5. Vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta on lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa jäljempänä mainituin edellytyksin.
 6. Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun palkkion maksaminen on perusteltua ottaen huomioon kunkin yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja avainhenkilön henkilökohtainen suoritus sekä liiketoimintayksikön ja mahdollisen vaihtoehtorahaston suoritus. Muuttuva palkkio voidaan jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain.
 7. EAB-konsernissa on huolehdittava siitä, että kunkin avainhenkilön kiinteä palkkio on riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu hänelle kohtuuttomaksi.

Muuttuvien palkkioiden lykkääminen

Siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana niin kutsuttujen riskinottajien osalta, on vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Ennen kunkin lykätyn erän maksamista arvioidaan:

 1. onko palkkiota pienennettävä toteutuneista riskeistä johtuen ja
 2. onko palkkiota pienennettävä yhtiön taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi.

Arvion perusteella maksettavaa erää voidaan pienentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajina toimivien tytäryhtiöiden maksamien lykättyjen palkkioiden maksuaika tulee suhteuttaa vaihtoehtorahaston elinkaareen, lunastuspolitiikkaan ja sijoitusriskeihin.

Jos rahastoyhtiönä toimivan tytäryhtiön hallinnoimien vaihtoehtorahastojen varat ylittävät muiden rahastojen varat, siihen sovelletaan vaihtoehtorahaston hoitajina toimivia koskevia säännöksiä. Jos edellytys ei toteudu, rahastoyhtiönä toimivan tytäryhtiön maksamien lykättyjen palkkioiden maksuaika on määriteltävä huomioiden sen sijoitusrahaston, johon kohdistuvaan työpanokseen muuttuva osa perustuu, rahasto-osuuden omistajille suositeltu rahasto-osuuksien vähimmäispitoaika ja sijoitusrahaston riskin luonne. Ajanjakson on oltava vähintään kolme vuotta.

Muuttuvien palkkioiden maksaminen muuna kuin rahana

EAB Group Oyj ja EAB Varainhoito Oy

Kulloinkin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan EAB Group Oyj:n osakkeina tai sellaisina rahoitusvälineinä, joiden arvo heijastaa konsernin oman pääoman ja luottokelpoisuuden muutoksia.

EAB Rahastoyhtiö Oy

EAB Rahastoyhtiö Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen vaihtoehtorahaston osuuksia tai vastaavia muita rahoitusvälineitä, mikäli EAB Rahastoyhtiö Oy:n vaihtoehtorahastojen varat ylittävät sen hoitamien muiden kuin vaihtoehtorahastojen varat. Tällöin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana. Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

EAB Rahastoyhtiö Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen sijoitusrahastojen osuuksia tai vastaavia muita rahoitusvälineitä, mikäli EAB Rahastoyhtiö Oy:n vaihtoehtorahastojen varat eivät ylitä yhtiön hoitamien muiden kuin vaihtoehtorahastojen varoja. Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

Mikäli salkunhoito on ulkoistettu konsernin sisällä toiselle toimiluvalliselle yhtiölle, jossa tulee soveltaa vastaavaa palkitsemista koskevaa sääntelyä, voidaan muuttuvien palkkioiden maksamisen osalta noudattaa näitä sääntöjä.

Osakepalkkiojärjestelmä

EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Lisäksi järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteiden toteutumista ja yhtiön pitkän aikavälin etua ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, 1.8.2020–31.7.2022, 1.8.2021–31.7.2023 ja 1.8.2022–31.7.2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2022 perustuu EAB Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 635 000 EAB Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2022 maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Avainhenkilön on omistettava järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Palkitsemisjärjestelmien valvonta

Yhtiön sisäinen tarkastus tarkastaa kerran vuodessa yhtiön palkitsemisjärjestelmien, näiden periaatteiden ja hallituksen hyväksymien palkitsemisjärjestelmien noudattamisen ja raportoi tuloksista hallitukselle.