Palkitseminen

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Palkitsemispolitiikka

EAB Group Oyj:n toimielinten palkitsemista ohjaa palkitsemispolitiikka, jossa määritellään toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemista koskevat periaatteet. Yhtiön palkitsemispolitiikka on hyväksytty 22.9.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa.

EAB Group Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Palkitsemista koskeva raportointi

Yhtiö laatii vuosittain palkitsemisraportin, jossa esitetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneen vuoden aikana maksetut palkkiot ja erääntyneet palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet. Raportin laatimisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä palkitsemista koskevaa sääntelyä, mukaan lukien finanssialaa koskeva erityissääntely. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivustolla osoitteessa cgfinland.fi.

Palkitsemisraportit:

Hallituksen jäsenten palkkiot

EAB Group oyj:n yhtiökokous päätti kokouksessaan 25.3.2021 hallituksen palkkioista seuraavasti:

  • Puheenjohtajan palkkio 30 000 euroa toimikaudessa
  • Hallituksen jäsenen palkkio 22 500 euroa toimikaudessa
  • Tarkastusvaliokunnan jäsenen palkkio 2 500 euroa toimikaudessa

Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen palkkioista 40 %:a maksettiin yhtiön osakkeina ja loput rahana. Hallituksen jäsenille hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kun hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on myöhempi.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta.

Toimitusjohtajan kokonaispalkka muodostui vuonna 2020 seuraavista eristä:

PalkitsemiselementtiVuosipalkkio 2020 (€)
Kiinteä vuosipalkka166 253,33
Työsuhde-etuudet25 305,60
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot41 803,04
Pitkän aikavälin kannustepalkkiot0
Yhteensä233 361,97
Muuttuvien ja kiinteiden palkkioiden välinen suhde22 %

 

 

 

 


Toimitusjohtaja on mukana vuonna 2020 perustetussa pitkäaikaisessa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän ensimmäinen kahden vuoden ansaintajakso on kesken, ja tähän liittyviä palkkioita ei ole vielä maksettu.

Finanssialan erityssääntelyn takia muuttuvan palkkion osuus voi olla korkeintaan 200 prosenttia toimitusjohtajan kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä. Siltä osin, kun toimitusjohtajan muuttuvan palkkion määrä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet maksetaan rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan yhtiön osakkeina. Lisäksi vähintään 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta lykätään maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavan kolmen (3) vuoden kuluessa.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyjä, eikä erityisiä toimitusjohtajasopimuksen päättämiseen liittyviä erokorvauksia.

Johtoryhmän palkitseminen

Konsernin johtoryhmän palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu tapahtuu palkitsemisvaliokunnassa. Johtoryhmän palkitsemisesta päättää EAB Group Oyj:n hallitus. Johtoryhmän palkitsemiseen sovelletaan jäljempänä tarkemmin kuvattuja EAB-konsernin palkitsemista koskevia periaatteita.

Johtoryhmä palkitseminen koostuu kiinteestä palkasta, sekä jäljempänä kuvastusta yhtiön tulokseen sidotusta henkilökohtaisesta bonuksesta ja pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelyjä, eikä johtajasopimuksen päättämiseen liittyviä erokorvauksia.

Vuonna 2020 johtoryhmälle maksettiin palkkioita seuraavasti:

PalkitsemiselementtiVuosipalkkio 2020 (EUR)
Kiinteä palkka740 177
Luontoisedut34 510
Lyhytaikaiset kannustepalkkiot (henkilöstörahastoon)132 229
Pitkäaikaiset kannustepalkkiot0
Yhteensä906 915
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin5
EAB:n osakkeiden lukumäärä 31.12.20201 280 923

Finanssialan erityssääntelyn takia muuttuvan palkkion osuus voi olla korkeintaan 200 prosenttia johtajan kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä. Siltä osin, kun muuttuvan palkkion määrä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet maksetaan rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan yhtiön osakkeina. Lisäksi vähintään 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta lykätään maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavan kolmen (3) vuoden kuluessa.

Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun palkkion maksaminen on perusteltua ottaen huomioon kunkin yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja avainhenkilön henkilökohtainen suoritus sekä liiketoimintayksikön ja mahdollisen vaihtoehtorahaston suoritus. Muuttuva palkkio voidaan jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain.

EAB-konsernin palkitsemista koskevat periaatteet

EAB-konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä sekä konserniin kuuluvilla EAB Rahastoyhtiö Oy:llä ja EAB Varainhoito Oy:llä on yhtiöiden hallitusten hyväksymät palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista. Palkitsemista koskevat periaatteet soveltuvat lähtökohtaisesti koko EAB-konsernin henkilökuntaan.

Yhtiöt noudattavat palkitsemisessaan sijoituspalvelulain, luottolaitoslain, sijoitusrahastolain ja lain vaihtoehtorahastojen hoitajista palkitsemista koskevia säännöksiä, asiaan kuuluvia valtiovarainministeriön asetuksia, EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013), EU:n palkitsemisasetusta (604/2014), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta, Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemisesta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia.

Palkitsemisen osat

Henkilöstön palkitseminen perustuu kokonaispalkitsemiseen, joka koostuu kiinteästä ja muuttuvasta palkitsemisen osasta sekä muista henkilöstöeduista. Palkitsemisen tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista, kasvua ja taloudellista menestymistä pitkällä aikavälillä ja sitouttaa henkilöstö toimimaan konsernin tavoitteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmät on pyritty toteuttamaan siten, että ne ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä

Palkitsemisjärjestelmät

EAB-konsernissa on käytössä neljä palkitsemisjärjestelmää. Pääsääntöisesti henkilöstö kuuluu jonkin tulokseen perustuvan palkitsemisjärjestelmän piiriin. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät vahvistetaan vuosittain, ja niiden tulee tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön pitkän aikavälin etua.

Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

EAB-konsernissa on 1.1.2017 lähtien ollut käytössä yleinen tulospalkkiojärjestelmä, joka koskee sitä osaa henkilöstöstä, joka ei ole muun henkilökohtaisen palkitsemisohjelman piirissä. Palkitseminen perustuu sekä koko konsernin tulokseen että oman tulosyksikön ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin. Tulospalkkiona maksetaan maksimissaan 5 % konsernin tuloksesta ennen veroja 6 kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.

Henkilökohtainen palkitsemisjärjestelmä

Henkilökohtaisia, yleisen tulospalkkiojärjestelmän ulkopuolella olevia järjestelyjä on pienellä osalla henkilöstöä. Osa näistä malleista on konsernin tulokseen sidottuja, osa hoidetun rahaston tuoton kehitykseen sidottuja ja osa henkilön kuukausipalkkaan sidottuja. Suoriutumista arvioidessa pisteytetään sekä henkilökohtainen että tiimin suoriutuminen, sovitun painotuksen mukaisesti.

Osakepalkkiojärjestelmä

EAB-konsernissa otettiin käyttöön vuonna 2020 osakepohjainen kannustinjärjestelmä konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Lisäksi järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteiden toteutumista ja yhtiön pitkän aikavälin etua ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, 1.8.2020–31.7.2022, 1.8.2021–31.7.2023 ja 1.8.2022–31.7.2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2022 perustuu EAB Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 635 000 EAB Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2022 maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Avainhenkilön on omistettava järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Tuottosidonnaisiin palkkioihin perustuva palkitseminen

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien vaihtoehtorahastojen salkunhoitajille voidaan maksaa tuottosidonnaisia palkkioita joko suoraan tai tiimirakenteen kautta. Hallitus vahvistaa salkunhoitajille maksettavan tuottosidonnaisen palkkion jako-osuuden määrän.

Palkitsemisjärjestelmien valvonta

Yhtiön sisäinen tarkastus tarkastaa kerran vuodessa yhtiön palkitsemisjärjestelmien, palkitsemista koskevien periaatteiden ja hallituksen hyväksymien palkitsemisjärjestelmien noudattamisen ja raportoi tuloksista hallitukselle

Palkka- ja palkkioselvitykset

Tarkastusvaliokunta