Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet

EAB Group Oyj ("Yhtiö") noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, EAB Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n First North -Finland markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Yhtiöllä on konsernin hallinnon järjestystä koskevat sisäiset ohjeet ja periaatteet, jotka perustuvat sijoituspalveluyritysten hallintoa koskeviin lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi -suositusta, koska se ei ole konsernin kokoon ja liiketoimintaan nähden perusteltua eivätkä First North – Rulebook -säännöt tai muut säännökset sitä edellytä.

Yhtiö noudattaa EAB-konsernin kaupankäyntiohjetta, joka perustuu Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjeeseen,  sekä EAB-konsernin sisäpiiriohjetta, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen.

Yhtiö noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin. Lisäksi Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Yhtiön toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Hallinnon järjestämiseksi Yhtiön hallitus on määrittänyt Yhtiön noudattaman hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet.