Sijoittajat

Miksi sijoittaa Elite Alfred Bergiin?


1. Kasvava ja keskittyvä markkina
Omaisuudenhoito on Suomessa voimakkaasti kasvava toimiala väestön vaurastumisen, varallisuuden keskittymisen ja sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä.

2. Monipuolinen tarjonta
Tarjoamme monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille.

3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava
Hallinnoimamme asiakasvarallisuuden määrä on 22-kertaistunut seitsemässä vuodessa. Vuodesta 2015 vertailukelpoinen liikevaihto on kasvanut noin 11 %. 

4. Selkeä kasvustrategia
Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana.

5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin
Olemme jo usean vuoden ajan panostaneet voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon ja vastuullisuuteen.

 

 


1. Kasvava ja keskittyvä markkina

Omaisuudenhoito on Suomessa voimakkaasti kasvava toimiala väestön vaurastumisen, varallisuuden keskittymisen ja sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä. Suomalaisten omaisuudenhoitajien hallinnoitavat varat ovat yli kaksinkertaistuneet vuoden 2008 jälkeen eli markkina on kasvanut noin 5 % vuodessa.

Suomalaisten kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on kasvanut koko 2000-luvun samaan aikaan, kun myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet suhteellisen nopeasti. Kasvupotentiaalia lisää myös se, että esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomen markkina on hyvin nuori ja kehittymätön. Suomalaisten sijoitusvarallisuus on edelleen suhteellisen vähäistä ja suurin osa kotitalouksien varoista on asunnoissa ja pankkitileillä.

Suomen omaisuudenhoitomarkkina tulee myös saamaan merkittävää tukea rakenteellisesta muutoksesta, kun suurten ikäluokkien keräämä varallisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle perintöjen kautta. Näin ollen markkinalla on Suomessa hyvät edellytykset jatkaa pitkälläkin aikavälillä noin 5 %:n vuosikasvua.

Lähteet:
Suomen Pankki
Tilastokeskus, kotitalouksien varallisuus 2016,
Omaisuudenhoito 2019: Finanssivalvonnan verkkosivut 11.2.2020, tilanne 9/2019

 

Alan keskittyminen tukee EAB:n kasvustrategiaa, sillä EAB:llä on vahvaa näyttöä onnistuneista yrityskaupoista – merkittävimpänä elokuussa 2017 toteutettu yrityskauppa, jossa ostimme Alfred Bergin Suomen liiketoiminnot BNP Paribas Asset Managementiltä.


2. Monipuolinen tarjonta

Tarjoamme monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille.

Asiantuntijamme hoitavat yksityisasiakkaidemme varallisuutta kokonaisvaltaisesti huomioiden toimenpiteiden vaikutukset sekä sijoitusvarallisuuteen että muuhun omaisuuteen, perheyhteisöä unohtamatta.

Yrityksille ja yrittäjille tarjoamme monipuolisia palveluita, jotka tuottavat lisäarvoa joko toimintaedellytyksiä parantamalla, kustannuksia säästämällä tai muutostilanteissa avustamalla.

Vaativat ammattisijoittajat ja instituutiot saavat kauttamme korkealaatuisia varainhoito- ja asiantuntijapalveluita. Olemme myös Suomen johtava palkitsemiseen ja sitouttamiseen käytettävien henkilöstörahastojen tarjoaja. Lisäksi tarjoamme sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille konsultti- ja back office -palveluita, kuten arvonlaskentaa.

Toimintamme keskiössä on erinomainen palvelukokemus, joka perustuu asiantuntevaan ja henkilökohtaiseen palveluun omien innovatiivisten rahastojemme, BNP Paribas -konsernin rahastovalikoiman sekä avoimen arkkitehtuurin sijoitusratkaisujen avulla. Avoimen arkkitehtuurin ansiosta koko sijoitusmarkkinoiden kirjo aina vaihtoehtoisista omaisuuslajeista ja suorista arvopaperisijoituksista kustannustehokkaisiin indeksisijoitustuotteisiin on konsernin varainhoitajien käytettävissä.

Hallinnoidun omaisuuden määrään nojautuvan palkkiorakenteemme ansiosta konsernin pääliiketoiminnan tuotot ovat vakaampia ja ennustettavampia kuin tuottosidonnaisessa tai transaktiovetoisessa mallissa. Konsernilla on omaisuudenhoidon ja sijoitusrahastojen rinnalla useita muita kasvavia ja kannattavia liiketoimintoja, kuten kuluttajarahoitusta, laki- ja hallinnointipalveluita sekä henkilöstörahastoja, jotka tasoittavat perinteisen sijoitustoiminnan suhdannevaihteluita ja vakauttavat konsernin ansaintaa. Lisäksi vahvan myynti- ja asiakaspalveluverkostomme provisiopohjaiset kannustimet joustavat heikommassa markkinatilanteessa, mikä vähentää osaltaan tuloksen syklisyyttä.


3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava

EAB-konsernin palveluihin luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta hoidamme yli kolmen miljardin euron varallisuutta. Kiitos asiakkaidemme luottamuksen, konsernin hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä on kohonnut seitsemässä vuodessa 22-kertaiseksi. Vuodesta 2015 vertailukelpoisen liikevaihdon kokonaiskasvu on ollut noin 11 %.

EAB-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli vuonna 2019 18,4 milj. euroa ja hoidettavien asiakasvarojen määrä 3,1 mrd. euroa. 


 

 

4. Selkeä kasvustrategia

Hallitus asetti yhtiölle uudet taloudelliset tavoitteet elokuus­sa 2018. Tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana toteuttamalla yhtiön strategi­aa, jossa keskiössä ovat erinomainen asiakaspalvelukokemus, vastuullisuus sekä kasvu asiakkaiden varallisuuden kasvun tu­kemana. Kasvulla tavoitellaan myös parempaa kannattavuutta (EBIT yli 35 % liikevaihdosta) sekä liikevaihdon hajautumista merkittävämmin palveluliiketoimintaan (hallinto- ja neuvonta­palvelut) ja vaihtoehtoiseen rahoitukseen. Lisäksi tavoitellaan listaamattomien sijoitusten osuuden kasvattamista 25 %:iin asiakasvaroista sekä erinomaista sijoitusta toimialan asiakas­tyytyväisyystutkimuksissa. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja niiden saavuttaminen tulee vaatimaan järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä koko organisaatiolta. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti ja 3–5 vuoden strategiset tavoitteet on jaettu vuositavoitteiksi Jatkuvan tavoiteseurannan ovat vuosittain asetettavat vuositavoitteet, jotka johdetaan 3–5 vuoden strategisista tavoitteista.


5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin

Viime vuosina sijoitusmarkkinoilla parissa on ollut havaittavissa kaksi selkeästi nousevaa megatrendiä. Ensinnäkin nykyisessä matalien korkojen ja markkina­heilahtelujen ympäristössä sijoittajat etsivät vaihtoehtoisista sijoituskohteista, kuten kiinteistösijoituksista, tuottopotentiaalia, hajautushyötyä ja ennakoitavaa kassavirtaa. Toisaalta vastuullisuus on noussut vaatimukseksi useimpien ammattisoittajien kanssa toimittaessa. Viime aikoina myös yksityishenkilöt ovat oivaltaneet vastuullisen sijoittamisen tarjoavan tehokkaan keinon vaikuttaa kestävään kehitykseen. 

Olemme jo usean vuoden ajan panostaneet voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon ja vastuullisuuteen. Viiden oman kiinteistörahaston hallinnoimat varat ovat kasvaneet 187 miljoonaan euroon. Seitsemän henkilön kokenut kiinteistövarainhoidontiimi vastaa rahastojen kiinteistöjen aktiivisesta kehittämisestä.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoitim­me jo vuonna 2011. Hyödynnäm­me sijoituskohteiden analysoinnissa muun muassa osak­kaamme BNP Paribasin kattavaa vastuullisuustutkimusta ja suosimme tuotekehityksessä sijoituskohteita, jotka tuottavat taloudellisen tuoton ohella muitakin hyötyjä, kuten päästövä­hennyksiä.

Ajankohtainen esimerkki tällaisesta vaikuttavuussijoittamises­ta on viime vuonna perustettu Intian Aurinko -rahasto. Yhteistyökumppaniensa kanssa rahasto omistaa aurinkovoi­malat, jotka tuottavat puhdasta energiaa satojentuhansien kotitalouksien kulutuksen verran. Uuden teknologian myötä aurinkoenergian tuotanto erityisesti kuumilla ja kuivilla alueilla on taloudellisesti järkevää, ja sillä on kiihtyvän ilmastokeskus­telun ja ympäristötietoisuuden myötä laajaa yhteiskunnallista kannatusta, mikä tukee myös asiakaskysyntää. Jatkossa pyrimme tuomaan vaikuttavuus- ja pääomasijoi­tustuotteitamme entistä enemmän myös yksityissijoittajien saataville.


Tutustu Elite Alfred Bergiin sijoituskohteena.