Meistä sijoituskohteena

Meistä sijoituskohteena


Elite Alfred Berg on sijoittamisen asiantuntija, joka auttaa suomalaisia yksityishenkilöitä, ammattisijoittajia ja yrityksiä hoitamaan varallisuuttaan kokonaisvaltaisesti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti.

Miksi sijoittaa Elite Alfred Bergiin?


1. Kasvava ja keskittyvä markkina
Omaisuudenhoito on Suomessa voimakkaasti kasvava toimiala väestön vaurastumisen, varallisuuden keskittymisen ja sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä.

2. Monipuolinen tarjonta
Tarjoamme monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille.

3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava
Vuodesta 2015 EAB-konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot ovat kasvaneet keskimäärin 11 % vuodessa.

4. Selkeä kasvustrategia
Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa yhtiön liiketoiminnan tuotot seuraavan viiden vuoden aikana.

5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin
Olemme jo usean vuoden ajan panostaneet toiminnassamme vaihtoehtoisiin sijoituksiin (erityisesti kiinteistövarainhoitoon) ja vastuullisuuteen.

Meistä sijoituskohteena - Yrityspresentaatio

Elite Alfred Berg sijoituskohteena


EAB-logo-500x333

Ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2022


Sijoittajasuhteiden yhteystiedot


1. Kasvava ja keskittyvä markkina


Omaisuudenhoito on Suomessa voimakkaasti kasvava toimiala väestön vaurastumisen, varallisuuden keskittymisen ja sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä. Suomalaisten omaisuudenhoitajien hallinnoitavat varat ovat kolminkertaistuneet vuoden 2008 jälkeen eli markkina on kasvanut noin 9 % vuodessa.

Suomalaisten kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on kasvanut koko 2000-luvun samaan aikaan, kun myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet suhteellisen nopeasti. Kasvupotentiaalia lisää myös se, että esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomen markkina on hyvin nuori ja kehittymätön. Suomalaisten sijoitusvarallisuus on edelleen suhteellisen vähäistä ja suurin osa kotitalouksien varoista on asunnoissa ja pankkitileillä.

Suomen omaisuudenhoitomarkkina tulee myös saamaan merkittävää tukea rakenteellisesta muutoksesta, kun suurten ikäluokkien keräämä varallisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle perintöjen kautta. Näin ollen markkinalla on Suomessa hyvät edellytykset jatkaa nykyistä kasvuvauhtiaan.

Omaisuudenhoito ja rahastot Suomessa

Lähteet:
Omaisuudenhoidossa olevat varat (9/2021): Finanssivalvonta
Rahastopääomat (rahastoyhtiöiden sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot) (12/2021): Finanssivalvonta ja Suomen PankkiAlan keskittyminen tukee Elite Alfred Bergin kasvustrategiaa, sillä EAB:llä on vahvaa näyttöä onnistuneista yrityskaupoista. Merkittävin yrityskauppa toteutettiin elokuussa 2017, kun ostimme Alfred Bergin Suomen liiketoiminnot BNP Paribas Asset Managementiltä.

2. Monipuolinen tarjonta


Tarjoamme monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille.

Asiantuntijamme hoitavat yksityisasiakkaidemme varallisuutta kokonaisvaltaisesti huomioiden toimenpiteiden vaikutukset sekä sijoitusvarallisuuteen että muuhun omaisuuteen, perheyhteisöä unohtamatta.

Yrityksille ja yrittäjille tarjoamme monipuolisia palveluita, jotka tuottavat lisäarvoa joko toimintaedellytyksiä parantamalla, kustannuksia säästämällä tai muutostilanteissa avustamalla.

Vaativat ammattisijoittajat ja instituutiot saavat kauttamme korkealaatuisia varainhoito- ja asiantuntijapalveluita. Olemme myös Suomen johtava palkitsemiseen ja sitouttamiseen käytettävien henkilöstörahastojen tarjoaja. Lisäksi tarjoamme sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille konsultti- ja back office -palveluita, kuten arvonlaskentaa.

Toimintamme keskiössä on erinomainen palvelukokemus, joka perustuu asiantuntevaan ja henkilökohtaiseen palveluun omien innovatiivisten rahastojemme, BNP Paribas -konsernin rahastovalikoiman sekä avoimen arkkitehtuurin sijoitusratkaisujen avulla. Avoimen arkkitehtuurin ansiosta koko sijoitusmarkkinoiden kirjo aina vaihtoehtoisista omaisuuslajeista ja suorista arvopaperisijoituksista kustannustehokkaisiin indeksisijoitustuotteisiin on konsernin varainhoitajien käytettävissä.

Hallinnoidun omaisuuden määrään nojautuvan palkkiorakenteemme ansiosta konsernin pääliiketoiminnan tuotot ovat vakaampia ja ennustettavampia kuin tuottosidonnaisessa tai transaktiovetoisessa mallissa. Konsernilla on omaisuudenhoidon ja sijoitusrahastojen rinnalla useita muita kasvavia ja kannattavia liiketoimintoja, kuten kuluttajarahoitusta, laki- ja hallinnointipalveluita sekä henkilöstörahastoja, jotka tasoittavat perinteisen sijoitustoiminnan suhdannevaihteluita ja vakauttavat konsernin ansaintaa. Lisäksi vahvan myynti- ja asiakaspalveluverkostomme provisiopohjaiset kannustimet joustavat heikommassa markkinatilanteessa, mikä vähentää osaltaan tuloksen syklisyyttä.

3. Kannattava ja voimakkaasti kasvavaEAB-konsernin palveluihin luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta hoidamme lähes neljän miljardin euron varallisuutta. Kiitos asiakkaidemme luottamuksen, konsernin hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä on kohonnut kahdeksassa vuodessa yli 25-kertaiseksi. Vuodesta 2015 EAB-konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot ovat kasvaneet keskimäärin 11 % vuodessa.

EAB-konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot olivat 14,7 miljoonaa euroa kaudelta 1–6/2022 ja 21,9 miljoonaa euroa kaudelta 1–12/2021. Hoidettavien asiakasvarojen määrä oli 3,5 miljardia euroa 30.6.2022.

Vertailukelpoiset-liiketoiminnan-tuotot-20220805

Asiakasvarojen-kehitys-20220805

4. Selkeä kasvustrategia


Hallitus on asettanut yhtiölle taloudelliset tavoitteet 3–5 vuodelle. Tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön liiketoiminnan tuotot seuraavan viiden vuoden aikana toteuttamalla yhtiön strategiaa, jossa keskiössä ovat erinomainen asiakaspalvelukokemus, vastuullisuus sekä kasvu asiakkaiden varallisuuden kasvun tukemana. Kasvulla tavoitellaan myös parempaa kannattavuutta (EBIT yli 35 % liikevaihdosta) sekä liikevaihdon hajautumista merkittävämmin palveluliiketoimintaan (hallinto- ja neuvontapalvelut) ja vaihtoehtoiseen rahoitukseen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa pääomarahastojen osuutta kaikista liiketoiminnan tuotoista ja saavuttaa taso, jossa pääomarahastot tuovat kaksi kolmasosaa liiketoiminnan tuotoista 3–5 vuoden kuluttua. Osana tätä työtä pyrimme laajentamaan vastuullista pääomasijoitustoimintaa vahvistamalla sijoitustiimiä, joka keskittyy kestäviin ympäristö- ja kiertotaloussijoituksiin. Pyrimme saavuttamaan myös erinomaisen sijoituksen toimialan asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Taloudelliset tavoitteet 3-5 vuodelle

  • Kasvattaa liiketoiminnan tuottoja 100 %

  • Nostaa kannattavuus yli 35 %:iin vertailukelpoisista liiketoiminnan tuotoista

  • Kasvattaa pääomarahastojen osuus 2/3:aan liiketoiminnan tuotoista säilyttäen listattujen tuotteiden laatu ja kasvu markkinoiden mukaisesti

Liiketoiminnan tavoitteet 3-5 vuodelle

  • Asiakkaina puolet Suomen 100 suurimmasta instituutiosijoittajasta

  • Asiakastyytyväisyydessä alan kolmen parhaan joukossa

  • Edelläkävijä vastuullisen sijoittamisen ratkaisuissa

5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin


Viime vuosina sijoitusmarkkinoilla on ollut havaittavissa kaksi selkeästi nousevaa megatrendiä. Ensinnäkin nykyisessä matalien korkojen ja markkina­heilahtelujen ympäristössä sijoittajat etsivät vaihtoehtoisista sijoituskohteista, kuten kiinteistösijoituksista, tuottopotentiaalia, hajautushyötyä ja ennakoitavaa kassavirtaa. Toisaalta vastuullisuus on noussut vaatimukseksi useimpien ammattisoittajien kanssa toimittaessa. Viime aikoina myös yksityishenkilöt ovat oivaltaneet vastuullisen sijoittamisen tarjoavan tehokkaan keinon vaikuttaa kestävään kehitykseen.

Olemme jo usean vuoden ajan panostaneet voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon ja vastuullisuuteen. Viiden oman kiinteistörahaston hallinnoimat varat ovat kasvaneet 346 miljoonaan euroon. Seitsemän henkilön kokenut kiinteistövarainhoidontiimi vastaa rahastojen kiinteistöjen aktiivisesta kehittämisestä.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) allekirjoitim­me jo vuonna 2011. Hyödynnäm­me sijoituskohteiden analysoinnissa muun muassa osak­kaamme BNP Paribas'n kattavaa vastuullisuustutkimusta ja suosimme tuotekehityksessä sijoituskohteita, jotka tuottavat taloudellisen tuoton ohella muitakin hyötyjä, kuten päästövä­hennyksiä.

Ajankohtainen esimerkki tällaisesta vaikuttavuussijoittamises­ta on perustamamme Elite Intian Aurinko -rahasto. Yhteistyökumppaniensa kanssa rahasto omistaa aurinkovoi­malat, jotka tuottavat puhdasta energiaa satojentuhansien kotitalouksien kulutuksen verran. Uuden teknologian myötä aurinkoenergian tuotanto erityisesti kuumilla ja kuivilla alueilla on taloudellisesti järkevää, ja sillä on kiihtyvän ilmastokeskus­telun ja ympäristötietoisuuden myötä laajaa yhteiskunnallista kannatusta, mikä tukee myös asiakaskysyntää. Jatkossa pyrimme tuomaan vaikuttavuus- ja pääomasijoi­tustuotteitamme entistä enemmän myös yksityissijoittajien saataville.

Uusimmat pörssitiedotteet


Stock Exchange Releases


First North -yhtiötiedotteet


Lehdistötiedotteet


Johdon liiketoimet