Yhtiökokous 2022


EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.4.2022 kello 12.00 alkaen. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Kluuvikatu 3, 3. krs.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain (laki nro 375/2021 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä oli välttämätöntä, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön nimeämä keskitetty asiamies edusti osakkeenomistajia yhtiökokouksessa jäljempänä alla kohdassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville” selostettavalla tavalla.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyivät kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla, mutta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa. Linkki kokoukseen toimitettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille sähköpostitse erikseen. Osakkeenomistajia pyydettiin huomioimaan, että kokousta näin seuraavien ei katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ollut muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyivät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ollut mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tuli antaa ennakkoon.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen. Yhtiön muu johto ei osallistunut kokoukseen.

Yhtiökokousasiakirjat

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 24.3.2022 kello 16.00 ja päättyi 4.4.2022 kello 10.00.

Ilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan oli toimitettava valtakirja ja äänestysohjeet 4.4.2022 kello 10.00 mennessä kappaleessa "Äänestäminen ennakkoon" kuvatulla tavalla.

Äänestäminen ennakkoon

Äänestysaika alkoi 24.3.2022 kello 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle oli päättynyt ja kun yhtiö oli julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Äänestysaika päättyi 4.4.2022 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänestysohjeiden oli oltava perillä alla kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan yhtiön osoittaman keskitetyn asiamiehen välityksellä, joka oli lakimies Päivi Kuitunen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumaton toinen lakimies Borenius Asianajotoimisto Oy:stä. Asiamies edusti osakkeenomistajaa ja käytti tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien valtakirjan ja äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen äänestysohjeet tuli toimittaa lakimies Päivi Kuituselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen oli oltava perillä. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheutunut osakkeenomistajille kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot:

  • Postiosoite: Borenius Asianajotoimisto Oy, Päivi Kuitunen, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

  • Sähköposti: EAB.AGM2022@borenius.com

  • Puhelin: +358 20 713 3160

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen oli äänestettävä postitse tai sähköpostitse kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen tuli toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Päivi Kuitunen, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen EAB.AGM2022@borenius.com ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen oli oltava perillä.

Äänestysohjeiden toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja äänestyksen määräajan päättymistä 4.4.2022 kello 10.00 katsottiin samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisälsi äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi oli saatavilla yhtiön internetsivuilla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 23.3.2022 kello 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle oli päättynyt ja kun yhtiö oli julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen AGM@eabgroup.fi viimeistään tiistaina 22.3.2022 kello 16.00.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien oli esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan.

Vastaehdotus otettiin käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omisti yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei otettu käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäivät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisi mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 23.3.2022.

Määräaikaan 22.3.2022 kello 16.00 mennessä ei tullut yhtään vastaehdotusta.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista torstaihin 24.3.2022 kello 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen AGM@eabgroup.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset olivat nähtävänä yhtiön verkkosivulla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään tiistaina 29.3.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä oli, että osakkeenomistaja esitti selvityksen osakeomistuksestaan.

Määräaikaan 24.3.2022 kello 16.00 mennessä osakkeenomistajilta ei tullut yhtään kysymystä.