Yhtiökokous 2021


EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021 kello 11.00 alkaen. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Kluuvikatu 3, 3. krs.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä oli välttämätöntä, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön nimeämä keskitetty asiamies edusti osakkeenomistajia yhtiökokouksessa jäljempänä alla kohdassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville” selostettavalla tavalla.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla, mutta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa. Linkki kokoukseen toimitettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille sähköpostitse erikseen. Osakkeenomistajia pyydettiin huomioimaan, että kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuneen yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ollut muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyivät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

Osakkeenomistajilla ei siis ollut mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tuli antaa ennakkoon.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen. Yhtiön muu johto ei osallistunut kokoukseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 11.3.2021 klo 16.00 ja päättyi 22.3.2021 kello 10.00.

Ilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan oli toimitettava valtakirja ja äänestysohjeet 22.3.2021 kello 10.00 mennessä kappaleessa "Äänestäminen ennakkoon" kuvatulla tavalla.

Äänestäminen ennakkoon

Äänestysaika alkoi 11.3.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle oli päättynyt ja kun yhtiö oli julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla, ja päättyi 22.3.2021 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänestysohjeiden oli oltava perillä alla kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan yhtiön osoittaman keskitetyn asiamiehen välityksellä, joka oli lakimies Eeva Terho Borenius Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumaton toinen lakimies Borenius Asianajotoimisto Oy:stä. Asiamies edusti osakkeenomistajaa ja käytti tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien valtakirjan ja äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen äänestysohjeet tuli toimittaa lakimies Eeva Terholle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen oli oltava perillä. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheutunut osakkeenomistajille kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot:

Postiosoite: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eeva Terho, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.
Sähköposti: EAB.AGM2021(at)borenius.com
Puhelin: +358 20 713 3130

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen oli äänestettävä postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen tuli toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Eeva Terho, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen EAB.AGM2021(at)borenius.com ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen oli oltava perillä.

Äänestysohjeiden toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja äänestyksen määräajan päättymistä 22.3.2021 klo 10.00 katsottiin samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisälsi äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi olivat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 10.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle oli päättynyt ja kun yhtiö oli julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten
lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla oli Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen AGM(at)eabgroup.fi viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien oli esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan.

Vastaehdotus otettiin käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omisti yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei otettu käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäivät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisi mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista torstaihin 11.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen AGM(at)eabgroup.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset olivat nähtävänä yhtiön verkkosivulla viimeistään tiistaina 16.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä oli, että osakkeenomistaja esitti selvityksen osakeomistuksestaan.

Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään vastaehdotusta tai kysymystä.