Ylimääräinen yhtiökokous 14.7.2022


Tärkeää tietoa

EAB GROUP OYJ (”EAB”) JA EVLI OYJ (”EVLI”) OVAT JULKAISSEET TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISET VERSIOT MATERIAALEISTA, JOITA AIOT KATSELLA, VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, MISSÄ MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke kokonaan aina, kun käyt sivustolla.

Tällä sivustolla olevien materiaalien tarkastelu saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista. Muissa maissa vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tarkastella kyseisiä materiaaleja. Jokaisen, joka haluaa tarkastella näitä materiaaleja, on ensin varmistettava, ettei häneen sovelleta paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaalien tarkastelun tai rajoittaisivat sitä.

Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Perusteet käytölle

EAB ja Evli ovat julkaisseet sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eivätkä ne anna tältä osin mitään vakuutuksia. Verkkosivuston käyttämisen tarkoituksena voi olla ainoastaan tiedon saanti. Tiedotteiden ja muiden asiakirjojen julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa EAB:n tai Evlin arvopapereita. Se ei myöskään ole EAB:n tai Evlin tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa EAB:n tai Evlin arvopapereita.


Ylimääräinen yhtiökokous 14.7.2022

EAB Group Oyj:n (”EAB” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsuttiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin torstaina 14.7.2022 kello 14 alkaen Borenius Asianajotoimiston toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitettiin kello 13.30.

Yhtiökokousasiakirjat

EAB Group Oyj

Evli Oyj

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.7.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 4.7.2022 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen oli oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse osoitteeseen: EAB.EGM2022@borenius.com; tai

  • kirjeitse osoitteeseen: Borenius Asianajotoimisto Oy, EAB Group Oyj EGM, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.


Ilmoittautumisen yhteydessä tuli ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien EAB:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tuli kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.7.2022. Osallistuminen edellytti lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.7.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotettiin pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halusi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen oli esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen oli muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustivat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, oli ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edusti osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydettiin toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, EAB Group Oyj EGM, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla oli yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. EAB:llä oli kokouskutsun päivämääränä yhteensä 13 843 272 osaketta ja ääntä.