Yhtiökokous


Tällä sivulla julkaistaan aina tulevan yhtiökokouksen yhtiökokouskutsu sekä nähtävillä pidettävät asiakirjat. Myös yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä sivustolla yhtiökokouksen jälkeen. Muiden yhtiökokousten aineistot löytyvät alta vuosiluvun mukaan järjestettynä.

Varsinainen yhtiökokous 2022

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2022 kello 12.00 alkaen. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Kluuvikatu 3, 3. krs.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain (laki nro 375/2021 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön nimeämä keskitetty asiamies edustaa osakkeenomistajia yhtiökokouksessa jäljempänä alla kohdassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville” selostettavalla tavalla.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, mutta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa. Linkki kokoukseen toimitetaan yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille sähköpostitse erikseen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tulee antaa ennakkoon.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen. Yhtiön muu johto ei osallistunut kokoukseen.

Yhtiökokousasiakirjat

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 24.3.2022 kello 16.00 ja päättyi 4.4.2022 kello 10.00.

Ilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan oli toimitettava valtakirja ja äänestysohjeet 4.4.2022 kello 10.00 mennessä kappaleessa "Äänestäminen ennakkoon" kuvatulla tavalla.

Äänestäminen ennakkoon

Äänestysaika alkoi 24.3.2022 kello 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle oli päättynyt ja kun yhtiö oli julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Äänestysaika päättyi 4.4.2022 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänestysohjeiden oli oltava perillä alla kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan yhtiön osoittaman keskitetyn asiamiehen välityksellä, joka on lakimies Päivi Kuitunen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumaton toinen lakimies Borenius Asianajotoimisto Oy:stä. Asiamies edustaa osakkeenomistajaa ja käyttää tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien valtakirjan ja äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen äänestysohjeet tulee toimittaa lakimies Päivi Kuituselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajille kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot:

  • Postiosoite: Borenius Asianajotoimisto Oy, Päivi Kuitunen, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

  • Sähköposti: EAB.AGM2022@borenius.com

  • Puhelin: +358 20 713 3160

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Päivi Kuitunen, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen EAB.AGM2022@borenius.com ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Äänestysohjeiden toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja äänestyksen määräajan päättymistä 4.4.2022 kello 10.00 katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 23.3.2022 kello 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen AGM@eabgroup.fi viimeistään tiistaina 22.3.2022 kello 16.00.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien oli esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 23.3.2022.

Määräaikaan 22.3.2022 kello 16.00 mennessä ei tullut yhtään vastaehdotusta.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista torstaihin 24.3.2022 kello 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen AGM@eabgroup.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivulla www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään tiistaina 29.3.2022 Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää selvityksen osakeomistuksestaan.

Määräaikaan 24.3.2022 kello 16.00 mennessä osakkeenomistajilta ei tullut yhtään kysymystä.