Sisäpiiri


EAB Group Oyj ("Yhtiö"), EAB-konserni (”Konserni”) ja sen henkilöstö noudattavat voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä. Yhtiö ja Konserni noudattavat sisäpiirihallinnossaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (MAR), sijoituspalvelu- ja sijoitusrahastolainsäädäntöä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Konsernin sisäpiiriohjeen, joka perustuu edellä mainittuun sääntelyyn ja ohjeistukseen ja täydentää niitä. Konsernin sisäpiiriohje sitoo kaikkia Konserniin kuuluvia yhtiöitä ja kaikkia Yhtiön tai Konsernin henkilöstöön kuuluvia mukaan luettuna Konsernin sidonnaisasiamiehet ja näiden henkilöstö.

Sisäpiirihallinto

Konsernilla on sisäpiirihallintoa koskeva sisäinen ohjeistus, jossa on määritelty tarkemmin sisäpiiriasioiden järjestäminen, valvonta ja sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat säännöt. Sisäpiirihallinto hoidetaan Konsernissa keskitetysti Yhtiön toimesta.

Yhtiö on nimittänyt sisäpiiriasioista vastaavan henkilön sekä tämän varahenkilön, jotka huolehtivat Konsernin sisäpiirihallinnosta ja valvovat, että sisäpiiriläisten kaupankäynti on sääntelyn ja Konsernin sisäisen ohjeistuksen mukaista. Konsernin sisäpiiriohje tarkastetaan vuosittain ja sen vahvistaa Yhtiön hallitus.

Sisäpiiriluettelot

Yhtiö ylläpitää tarpeen mukaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin merkitään kaikki henkilöt, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa. Sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille selvitetään heitä koskevat salassapitovelvollisuudet ja liiketoimirajoitukset. Yhtiön ei-julkisia sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Yhtiön sisäpiiriasioiden hallintajärjestelmässä. Yhtiöllä ei ole MAR-asetuksen mukaista hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita täydentävää pysyvää sisäpiiriluetteloa.

Johtohenkilöiden liiketoimet

MAR-asetus velvoittaa Yhtiötä ylläpitämään luetteloa Yhtiön johtotehtävissä toimivista henkilöistä (”ilmoitusvelvollinen johto”) sekä heidän lähipiiristään. Luettelo ei ole sisäpiiriluettelo eikä luettelo ole julkinen.

Yhtiön ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvat:

 1. Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet

 2. Yhtiön toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

 3. Yhtiön talousjohtaja

 4. Yhtiön johtoryhmän jäsenet

 5. Hallituksen sihteeri

sekä edellä mainittujen MAR-asetuksen mukainen lähipiiri.

MAR-asetus velvoittaa Yhtiön johtohenkilöitä sekä heidän lähipiiriään ilmoittamaan Yhtiön osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet Finanssivalvonnalle ja Yhtiölle.

Yhtiö ilmoittaa MAR-asetuksen mukaisesti Yhtiön ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvien ja näiden lähipiirin tekemistä liiketoimista edellä viitatuilla rahoitusvälineillä pörssitiedotteella sekä omilla verkkosivuillaan.

Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä liiketoimen toteuttamisesta. Ilmoitusvelvollinen voi tehdä ilmoituksen yhtiön verkkosivuilla.


Suljettu Ikkuna

Yhtiö noudattaa viestinnässään 30 päivän hiljaista jaksoa, joka päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistukseen. Hiljainen jakso vastaa Suljettua Ikkunaa, jonka aikana liiketoimet Yhtiöön liittyvillä arvopapereilla tai rahoitusvälineillä ovat kiellettyjä koko Konsernin henkilöstöltä, mukaan luettuna Konsernin sidonnaisasiamiehet sekä näiden henkilöstö.

Tytäryhtiöiden sisäpiirirekisterit

Tytäryhtiöiden julkisia sisäpiirirekistereitä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n palvelussa.

Konserniin kuuluva EAB Varainhoito Oy ylläpitää sijoituspalvelulain mukaista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan. EAB Varainhoidon sisäpiirirekisteriin kuuluvat:

 1. Varainhoitoyhtiön hallituksen jäsenet, varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä päävastuullinen tilintarkastaja;

 2. Yhtiön palveluksessa olevat taikka Yhtiön puolesta tai lukuun toimivat henkilöt, joiden tehtävänä on osakkeita tai rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus tai jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen;

 3. tai jotka muutoin saavat säännöllisesti haltuunsa tällaista osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa MAR-asetuksessa määriteltyä sisäpiiritietoa.

Konserniin kuuluva EAB Rahastoyhtiö Oy ylläpitää sijoitusrahastolain mukaista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan. EAB Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteriin kuuluvat:

 1. Rahastoyhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja;

 2. Rahastoyhtiön lukuun toimivat salkunhoitajat;

 3. Rahastoyhtiön palveluksessa olevat taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivat henkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen.