Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä


EAB Group Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) ohjeisiin, Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin sekä Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin. EAB Group Oyj toimii EAB-konsernin emoyhtiönä. Yhtiö on rahoitusalan sekaholdingyhtiönä ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisönä velvollinen noudattamaan kansallista ja eurooppalaista finanssialan sääntelyä.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019