Palkitseminen


Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen


Palkitsemispolitiikka

EAB Group Oyj:n toimielinten palkitsemista ohjaa palkitsemispolitiikka, jossa määritellään toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemista koskevat periaatteet. Yhtiön palkitsemispolitiikka on hyväksytty 22.9.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa.

Palkitsemista koskeva raportointi

Yhtiö laatii vuosittain palkitsemisraportin, jossa esitetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneen vuoden aikana maksetut palkkiot ja erääntyneet palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet. Raportin laatimisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä palkitsemista koskevaa sääntelyä, mukaan lukien finanssialaa koskeva erityissääntely. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivustolla osoitteessa cgfinland.fi.

Hallituksen jäsenten palkkiot


EAB Group oyj:n yhtiökokous päätti kokouksessaan 25.3.2021 hallituksen palkkioista seuraavasti:

  • Puheenjohtajan palkkio 30 000 euroa toimikaudessa

  • Hallituksen jäsenen palkkio 22 500 euroa toimikaudessa

  • Tarkastusvaliokunnan jäsenen palkkio 2 500 euroa toimikaudessa

Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen palkkioista 40 %:a maksettiin yhtiön osakkeina ja loput rahana. Hallituksen jäsenille hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kun hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on myöhempi.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta.

Toimitusjohtajan kokonaispalkka muodostui vuonna 2020 seuraavista eristä:

Palkitsemiselementti
Vuosipalkkio 2020 (€)
Kiinteä vuosipalkka
166 253,33
Työsuhde-etuudet
25 305,60
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot
41 803,04
Pitkän aikavälin kannustepalkkiot
0
Yhteensä
233 361,97
Muuttuvien ja kiinteiden palkkioiden välinen suhde
22%


Toimitusjohtaja on mukana vuonna 2020 perustetussa pitkäaikaisessa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän ensimmäinen kahden vuoden ansaintajakso on kesken, ja tähän liittyviä palkkioita ei ole vielä maksettu.

Finanssialan erityssääntelyn takia muuttuvan palkkion osuus voi olla korkeintaan 200 prosenttia toimitusjohtajan kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä. Siltä osin, kun toimitusjohtajan muuttuvan palkkion määrä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet maksetaan rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan yhtiön osakkeina. Lisäksi vähintään 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta lykätään maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavan kolmen (3) vuoden kuluessa.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyjä, eikä erityisiä toimitusjohtajasopimuksen päättämiseen liittyviä erokorvauksia.

Johtoryhmän palkitseminen

Konsernin johtoryhmän palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu tapahtuu palkitsemisvaliokunnassa. Johtoryhmän palkitsemisesta päättää EAB Group Oyj:n hallitus. Johtoryhmän palkitsemiseen sovelletaan jäljempänä tarkemmin kuvattuja EAB-konsernin palkitsemista koskevia periaatteita.

Johtoryhmä palkitseminen koostuu kiinteestä palkasta, sekä jäljempänä kuvastusta yhtiön tulokseen sidotusta henkilökohtaisesta bonuksesta ja pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelyjä, eikä johtajasopimuksen päättämiseen liittyviä erokorvauksia.

Vuonna 2020 johtoryhmälle maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkitsemiselementti
Vuosipalkkio 2020 (EUR)
Kiinteä palkka
740 177
Luontoisedut
34 510
Lyhytaikaiset kannustepalkkiot (henkilöstörahastoon)
132 229
Pitkäaikaiset kannustepalkkiot
0
Yhteensä
906 915
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
5
EAB:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2020
1 280 923

Finanssialan erityssääntelyn takia muuttuvan palkkion osuus voi olla korkeintaan 200 prosenttia johtajan kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä. Siltä osin, kun muuttuvan palkkion määrä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet maksetaan rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan yhtiön osakkeina. Lisäksi vähintään 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta lykätään maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavan kolmen (3) vuoden kuluessa.

Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun palkkion maksaminen on perusteltua ottaen huomioon kunkin yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja avainhenkilön henkilökohtainen suoritus sekä liiketoimintayksikön ja mahdollisen vaihtoehtorahaston suoritus. Muuttuva palkkio voidaan jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain.

EAB-konsernin palkitsemista koskevat periaatteet

EAB-konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä sekä konserniin kuuluvilla EAB Rahastoyhtiö Oy:llä ja EAB Varainhoito Oy:llä on yhtiöiden hallitusten hyväksymät palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista. Palkitsemista koskevat periaatteet soveltuvat lähtökohtaisesti koko EAB-konsernin henkilökuntaan.

Yhtiöt noudattavat palkitsemisessaan sijoituspalvelulain, luottolaitoslain, sijoitusrahastolain ja lain vaihtoehtorahastojen hoitajista palkitsemista koskevia säännöksiä, asiaan kuuluvia valtiovarainministeriön asetuksia, EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013), EU:n palkitsemisasetusta (604/2014), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta, Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemisesta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia.

Palkitsemisen osat

Henkilöstön palkitseminen perustuu kokonaispalkitsemiseen, joka koostuu kiinteästä ja muuttuvasta palkitsemisen osasta sekä muista henkilöstöeduista. Palkitsemisen tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista, kasvua ja taloudellista menestymistä pitkällä aikavälillä ja sitouttaa henkilöstö toimimaan konsernin tavoitteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmät on pyritty toteuttamaan siten, että ne ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä

Palkitsemisjärjestelmät

EAB-konsernissa on käytössä neljä palkitsemisjärjestelmää. Pääsääntöisesti henkilöstö kuuluu jonkin tulokseen perustuvan palkitsemisjärjestelmän piiriin. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät vahvistetaan vuosittain, ja niiden tulee tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön pitkän aikavälin etua.

Palkitsemisjärjestelmien valvonta

Yhtiön sisäinen tarkastus tarkastaa kerran vuodessa yhtiön palkitsemisjärjestelmien, palkitsemista koskevien periaatteiden ja hallituksen hyväksymien palkitsemisjärjestelmien noudattamisen ja raportoi tuloksista hallitukselle.