Hallituksen valiokunnat


EAB Group Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnissa on kolme jäsentä. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan. Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Lisäksi Yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta ja raportointiprosessia sekä valvoa niiden oikeellisuutta

 • valvoa taloudellisen raportoinnin prosessia

 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja työtä sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus

 • seurata Compliance-toiminnon, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

 • arvioida riskiasemaa ja riskienhallinnan riittävyyttä ja laatua

 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja perehtyä sisäisen tarkastuksen suunnitelmiin ja raportteihin

 • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista

 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettava selvitys.

Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat tällä hetkellä Therese Cedercreutz (puheenjohtaja), Pasi Kohmo ja Topi Piela.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita. Palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

 • toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu

 • konsernin johtoryhmän palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu

 • konsernin palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu

 • palkitsemisen vaatimustenmukaisuuden valvonta

 • toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu ja seuraajien kartoittaminen

 • käsitellä palkka- ja palkkioselvitys.

Palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat tällä hetkellä Therese Cedercreutz (puheenjohtaja), Janne Nieminen ja Juha Tynkkynen.