Hallitus


EAB Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus vastaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesti järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen valinta

Hallituksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että se koostuu riittävän monesta jäsenestä ja että jäsenillä on riittävän pitkä, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Hallituksen kokoonpanon monipuolisuutta on myös se, että jäseninä on molempia sukupuolia. Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden etsiminen ja ehdokkaiden kokemuksen ja kykyjen kartoittaminen ennen päätösehdotusta yhtiökokoukselle on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi. Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat sitoutuneet ammattitaitoisen ja monimuotoisen hallituksen kokoonpanon edistämiseen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja rahoitusta koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus ei ole perustanut erillistä riskikomiteaa.

Hallituksen kokoonpano

EAB Group Oyj:n hallituksen jäsenistä Therese Cedercreutzin, Pasi Kohmon, Topi Pielan ja Juha Tynkkysen on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2020 mukaisesti riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajasta. Julianna Borsos on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Helge Arnesen, Janne Nieminen ja Vincent Trouillard-Perrot eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Helge Arnesen, 1963, hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien

 • Arnesenilla on lähes 30 vuoden kokemus työskentelystä varainhoito- ja sijoitusalalla. Hänen työnsä tuloksiin tältä ajalta lukeutuu esimerkiksi Alfred Bergin hallinnoitavien asiakasvarojen nelinkertaistuminen Norjassa.

 • Arnesen on toiminut vuodesta 2010 alkaen norjalaisen Alfred Berg Kapitalforvaltning AS:n toimitusjohtajana.

 • Aiemmin hän on toiminut muun muassa salkunhoitajana Folketrygdfondetissa vuosina 2007–2010 sekä KLP Asset Managementissa vuosina 1998–2007.

 • Arnesenilla on maisterin tutkinto tuotantotaloudesta. Lisäksi hän on suorittanut yliopistotason jatko-opintoja muun muassa taloustieteen ja tekniikan aloilta.

Julianna Borsos, 1971, hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien

 • Borsos on pääomasijoitusyhtiö Bocap Private Equity Oy:n ja emoyhtiökonsernin perustaja sekä hallituksen puheenjohtaja (v. 2012 lähtien).

 • Borsos toimii ja on toiminut useiden suomalaisten listaamattomien ja listattujen yhtiöiden hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 lähtien sekä Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2018.

 • Hän on myös Euroopan komission Horisontti 2020 -pk-yritysrahoitusohjelman valintalautakunnan jäsen.

 • Ennen pääomasijoittajauraansa Borsos oli investointipankkiirina ja osakkaana mm. Merasco Capital Oy:ssä ja Intelligem Oy:ssä (2004–2009) sekä osakkaana ja kansainvälisten toimintojen johtajana Mandatum Pankkiiriliikkeessä (1999–2002). Sitä ennen hän toimi Itä-Euroopan markkinoiden pääanalyytikkona ja ekonomistina Merita-Nordbankenissa (nyk. Nordea; 1997–1999). Uransa alussa hän toimi tutkijana ETLA:ssa (1993–02/1997).

 • Borsos sai työstään yrittäjänä, sijoittajana sekä liikkeenjohdon ja hallitustyöskentelyn ammattilaisena 'Vuoden Hyvä Omistaja 2017' -tunnustuspalkinnon.

 • Borsos on kauppatieteiden tohtori (Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulu). Lisäksi hän on suorittanut muita yliopistotason rahoituksen jatko-opintoja mm. Hankenilla ja London Business Schoolissa.

Therese Cedercreutz, 1969, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 lähtien

 • Scandic Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Cedercreutz on Miltton Incin partneri ja toimitusjohtaja sekä We Are Inc Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

 • Cedercreutzilla on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, strategiasta, myynnistä ja markkinoinnista.

 • Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana 358 Creative Agencyssä vuosina 2013–2016, liiketoiminnan kehittämisen varapääjohtajana Spoiled Milk Creative Agencyssä vuosina 2011–2013 sekä globaalin kuluttajaliiketoiminnan ja markkinoinnin johtajana F-Securella vuosina 2010–2011.

 • Lisäksi Cedercreutz on ollut Tokmanni Group Oyj:n ja HappyorNot Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016.

 • Cedercreutz on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Pasi Kohmo, 1968, hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien

 • Kohmo on toiminut KVO Koneet Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021 alkaen.

 • Kohmo toimi yrittäjänä sekä Greenstep Oy:n senior adviserina 2020–2021.

 • Hän toimi Indoor Group Oy:n toimitusjohtajana 12/2018–11/2019.

 • Kohmo toimi Silmäasema Oyj:ssä toimitusjohtajana vuosina 2013–2018, mitä ennen hän toimi yhtiössä liiketoimintajohtajana vuosina 2011–2012.

 • Kohmo on myös toiminut kaupallisena johtajana Erätukku Oy:ssä vuosina 2009–2011, valikoimajohtajana SOK-yhtymässä vuosina 2006–2009, hankinta- ja logistiikkajohtajana HOK-Elannossa vuosina 2002–2006 ja useissa johtotehtävissä HOK-Elannossa vuosina 1997–2001.

 • Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Lääkäripalveluyritykset ry:ssä vuodesta 2017 lähtien ja NÄE ry:ssä vuodesta 2014 lähtien.

 • Kohmo on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Janne Nieminen, 1967, hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien

 • Nieminen on yksi Elite Alfred Bergin perustajista ja ollut Elite Alfred Bergin hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen.

 • Aiemmin Nieminen on toiminut toimitusjohtajana Elite Alfred Bergin edeltäjäyhtiöissä Eufex Pankki Oy:ssä 2013–2014 ja Elite Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 2009–2012 sekä SEK Finland Oy:ssä 2001–2009.

 • Nieminen on suorittanut Suomen ylioppilastutkintoa vastaavan oppimäärän.

Topi Piela, 1962, hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien

 • Piela on Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja ja Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

 • Lisäksi Piela on Eläkesäätiöyhdistyksen (ESY ry), Asuntosalkku Oy:n, Porasto Oy:n sekä JJPPPT Holding Oy:n hallituksen jäsen. Hän on myös Helsingin Seurakuntayhtymän sijoitusneuvottelukunnan jäsen sekä Alfred Kordelin Säätiön talousvaliokunnan jäsen.

 • Aiemmin Piela on toiminut Umo Invest Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2018-2019, Balance Capital Oy:n toimitusjohtajana ja Umo Capital Oy:n toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2000-2019, Finvest Oyj:n ja Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2000-2004 sekä Amandan hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Tätä ennen Piela on toiminut mm. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakesijoitusjohtajana vuosina 1998-2000, Arctos Rahasto Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana vuosina 1991-1996, Ålandsbanken Ab:n arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä vuosina 1988-1990 sekä usean suomalaisen ja eurooppalaisen pääomarahaston sijoituskomiteassa.

 • Piela on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut CEFA- ja YVTS-tutkinnot.

Vincent Trouillard-Perrot, 1966, hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien

 • Trouillard-Perrot on toiminut Affiliate Network -liiketoimintalinjan varajohtajana BNP Paribas Asset Managementissa vuodesta 2017 lähtien.

 • Trouillard-Perrot on myös toiminut Alfred Bergin toimitusjohtajana vuosina 2011–2017 sekä BNP Paribas Asset Managementissa (aiemmin BNP Paribas Investment Partners) Aasian ja Hong Kongin alueen toimitusjohtajana ja Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana vuosina 2010–2011, Aasian alueen toimitusjohtajana vuosina 2007–2010 ja Japanin toimitusjohtajana ja presidenttinä vuosina 2003–2007. Sitä ennen hän on toiminut BNP Paribas Private Bankin varajohtajana ja Pohjois-Aasian operatiivisena johtajana vuosina 1999–2003 sekä BNP Paribasissa General Inspection -tehtävässä vuosina 1996–1999.

 • Trouillard-Perrot’lla on MBA-koulutus.

Juha Tynkkynen, 1954, hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien

 • Tynkkynen on toiminut T&T Enterprises Oy:ssä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja osakkaana vuodesta 1990 lähtien sekä T&T Idealist Oy:ssä hallituksen jäsenenä ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1999 lähtien ja toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Tynkkynen on Idealist Groupin perustaja ja toiminut sen toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien.

 • Lisäksi Tynkkynen on toiminut hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä.

 • Tynkkynen on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti.