Sijoita meihin

Hallinnointiperiaatteet


EAB Group Oyj ("Yhtiö") noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, EAB Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sääntöjä ja määräyksiä.

Yhtiöllä on konsernin hallinnon järjestämistä koskevat sisäiset ohjeet ja periaatteet. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi -suositusta.

Yhtiö noudattaa EAB-konsernin kaupankäyntiohjetta, joka perustuu Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeeseen ja Finanssiala ry:n sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjeeseen, sekä EAB-konsernin sisäpiiriohjetta, joka perustuu Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeeseen.

Yhtiön taloushallinto vastaa konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen tietojen kokoamisesta. Konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja sijoituspalveluyrityksiä koskevan erityissääntelyn mukaisesti. Lisäksi Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sääntöjä.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Yhtiön toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Hallinnon järjestämiseksi Yhtiön hallitus on määrittänyt Yhtiön noudattaman hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet.