alyenergia aurinkopaneeli

Elite Älyenergia


Vaihtoehtorahasto sijoittaa kiinteistöjen energiatehokkuushankkeisiin sekä uusiutuvaan energiaan, tarjoten sijoittajille hyvän, hajautetun energiasäästöihin perustuvan tuoton.

Yleiskuvaus


Elite Älyenergia I Ky sijoittaa kiinteistökohteiden energiatehokkuutta parantaviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin järjestelmiin, kuten älykkäisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, aurinkoenergiaan sekä muihin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin. Sijoitukset tehdään hankkimalla energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeisiin liittyviä järjestelmiä ja vuokraamalla niitä tai solmimalla niihin liittyviä energianmyyntisopimuksia. Rahasto voi sijoittaa energiantuotantohankkeisiin myös muiden sijoittajien kanssa.

Sijoittajille rahaston tavoitteena on tarjota hajautettu, energiasäästöihin ja energiantuotantoon perustuva hyvä tuotto, joka on riippumaton muista pääomamarkkinoista.

Rahaston hankkeet lisäävät merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävät ympäristöä haittaavia fossiilisten polttoaineiden päästöjä ja kiinteistöjen energiankäyttöä.


Vahvuudet


  • Hajautettu energiasäästöistä ja uusiutuvan energian tuotannosta muodostuva tuotto

  • Riippumattomuus muista pääomamarkkinoista

  • Vähentää merkittävästi haitallisia päästöjä

  • Tavoitteena vuotuinen kassavirta 1–2 vuoden investointiajan jälkeen

Kenelle rahasto sopii?


  • 5–7 vuoden sijoitukseen sitoutuvalle

  • Muista pääomamarkkinoista riippumatonta tuottoa hakevalle

  • Ympäristöpäästöjen vähentämistä arvostavalle

Kvartaalikatsaus 1.1.2021–31.3.2021


Elite Älyenergia I Ky (”rahasto”) on kommandiittiyhtiömuotoinen suljettu rahasto. Rahaston toimikausi on 5 vuotta, mutta kautta voidaan pidentää rahastoa koskevia sopimuksia muuttamatta kahdella vuodella. Rahasto pyrkii sijoittamaan huolellisesti valittuihin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian kohteisiin hajautetusti sekä hyödyntämään erilaisia teknisiä ratkaisuja energian säästön saavuttamiseksi kohteissa. Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi 28.3.2017, jolloin rahasto toteutti ensimmäisen energiatehokkuushankkeensa. Vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä rahasto toteutti suuren aurinkoenergiainvestoinnin Kanarian saarille Espanjaan omistamansa holding-yhtiön kautta (ReCap). Projektin yhteenlaskettu tavoite on rakentaa uusia aurinkoenergiavoimaloita, joiden energiantuotanto tulee olemaan noin 3,5 MW. Kolmannella vuosineljänneksellä 2018 tehtiin rahastomuotoinen sijoitus (Elite Intian Aurinko I Ky) Intiassa sijaitseviin tuotannossa oleviin aurinkovoimaloihin. Kolmannen kvartaalin lopussa rahaston varoista suurin osa on sitoutunut energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian kohteisiin. Kolmannen vuosineljänneksen 2018 jälkeen ei ole tehty uusia sijoituksia. Ensimmäinen kvartaali 2021 ja näkymät 2021


Rahaston suurimman sijoituksen Elite Intian Aurinko I Ky:n arvostukseen on viime ja tänä vuonna vaikuttanut Intian rupian heikkeneminen suhteessa euroon, mikä johtuu koronapandemian vaikutuksista Intian talouteen. Vuonna 2020 tällä valuutan muutoksella oli kokonaisuudessaan negatiivinen vaikutus Intian Aurinko -rahaston arvoon Intian rupian heikentyessä n. 10 % suhteessa euroon. Elite Intian Aurinko I Ky:n yhdessä Fortum Oyj:n ja Macquarie Groupin hallinnoiman rahaston kanssa omistamat ja Fortumin hallinnoimat aurinkovoimalat ovat kuitenkin olleet toiminnassa koko ajan. Vastapuolina aurinkovoimaloiden sähkönmyyntisopimuksissa ovat Intian keskusvaltion enemmistöomisteiset yhtiöt, eikä mitään  niihin liittyviä maksuvaikeuksia ole ollut. Odotuksemme on, että kun koronapandemia hellittää myös Intiassa, korjaantuu Intian rupian valuuttakurssi suhteessa euroon lähemmäksi kriisiä edeltäviä tasoja. Intian Aurinko -rahaston tuoton tuloutuksen odotetaan kasvavan vuoden 2021 ja sitä seuraavien vuosien aikana. Rahaston tuottotavoite on yli 10 % vuotuista tuottoa koko rahaston sijoitusajalle laskettuna. On hyvä huomata, että Intian Aurinko -rahaston tuottoon vaikuttavat olennaisesti nostavasti tai laskevasti valuuttakurssien muutokset (Intian rupian eurovaluuttakurssin muutokset). 

Älyenergian Espanjaan tekemään aurinkoenergiasijoitukseen (ReCap) otettiin heinäkuussa 2020 mukaan kanssasijoittajaksi instituutiosijoittaja ja projektisalkun oman pääoman määrä nousi tämän myötä yhteensä 3,8 miljoonaan euroon. Tämä mahdollisti noin 10 MW:n aurinkovoimalakokonaisuuden rakentamisen. Vuoden lopussa salkun koko oli 7 MW, josta tuotannossa 4,1 MW. Odotamme, että saavutamme 8-10 MW:n koon viimeistään alkuvuoden 2021 aikana ja salkku rakentuu siten valmiiksi vuoden 2021 aikana. Odotamme myös, että kaikki nykyiset voimalat ovat tuotannossa vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on vaikuttanut vuoden 2020 aikana saatuun sähkön myyntituloon negatiivisesti ja tuotanto suhteessa teknisiin odotuksiin on ollut alhaisella (50-60 %) tasolla vuoden 2020 aikana. Tähän on vaikuttanut muun muassa se, että mahdollisuus myydä ylimääräinen tuotanto verkkoon on viivästynyt lupaprosessien kestäessä odotettua pidempään. Koronakriisi myös alensi sähkön kulutusta merkittävästi ja isot projektit olivat käynnissä vain lyhyen aikaa, jolloin koko vuoden kulutustaso ei toteutunut. Maksuviiveitä ei kuitenkaan ole ollut. Vuoden 2021 aikana sähkön hinta on palautunut lähelle kriisiä edeltäviä hintatasoja ja lisäksi odotamme, että kaikki verkkoyhteydet saadaan kuntoon kesäkuun aikana. 

Recap-sijoitus kehittyy edelleen positiivisesti ja odotamme voivamme tehdä tämän vuoden aikana projektirahoituksen uudelleenrahoituksen, joka madaltaa merkittävästi vieraan pääoman kustannusta. Salkun myynti tullaan aloittamaan, kun uudelleenrahoitus on viety läpi ja projektit rakennettu valmiiksi. Recap-sijoituksen osalta odotamme koko sijoitusajalta 12-14 %:n vuotuista tuottoa, joka on Älyenergian pääomalle laskettuna n. 4-4,5 %:n vuotuista tuottoa vastaava summa. Sijoituksen tuottopotentiaali realisoituu, kun projektisalkku myydään. 

AvaintiedotPerusvaluutta:
EUR
Vaihtoehtorahaston hoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vastuunalainen yhtiömies: Elite Älyenergia Oy
Rahaston muoto: Kommandiittiyhtiö
Vähimmäisyhtiöpanos: 10 000 €
Aloituspäivä: 28.3.2017
Sijoitusaika: 5–7 vuotta 

Palkkiot


Hallinnointipalkkio: 3 %

Laskentaperusteena käytetään 2,5 %:n osalta rahastolle maksettuja yhtiöpanoksia ja 0,5 %:n osalta realisoimattomien sijoituskohteiden hankintahintoja. 

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Viiden prosentin vuotuisen tuoton ylittävästä osasta 75 % jaetaan sijoittajille ja 25 % Elite Älyenergia Oy:lle. 


Dokumentit


Kvartaalikatsaus Q1/2021

Avaintietoesite PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Rahaston sijoittajat saavat vuoden 2017 tilinpäätöksen Elite Alfred Bergin asiakaspalvelusta.  


OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto. Vaihtoehtorahaston hoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy. EAB Rahastoyhtiö Oy:llä on vaihtoehtorahastonhoitajan toimilupa. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta sekä rahaston olennaiset ja riittävät tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.