2019-08-12 - Sääntely ja verotus

Yritysten pitää rekisteröidä tosiasiallisten edunsaajien tiedot 1.7.2020 mennessä


Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin tuli vuoden alussa muutos, joka velvoitti yhteisöt ylläpitämään ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan sekä rekisteröimään tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään rekisteriin. Tietojen ilmoittaminen rekisteriin on ollut mahdollista heinäkuun alusta alkaen. Yhteisöillä on aikaa rekisteröintiin 1.7.2020 asti. Jos tietoja ei ilmoita määräajassa, laiminlyönnistä tulee merkintä, mikä voi vaikeuttaa yrityksen asiointia muun muassa pankeissa ja sijoituspalveluyhtiöissä.

Ilmoittaminen on maksutonta, ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa: https://asiointi.ytj.fi/ytjap. Ilmoituksen hyväksyy ja allekirjoittaa muiden kaupparekisteri-ilmoitusten tapaan yhteisön allekirjoitusoikeudellinen vastuuhenkilö.

Ilmoittamisen sähköisyydestä on säädetty laissa, ja ilmoittaminen paperilomakkeella onnistuu ainoastaan niissä poikkeustapauksissa, joissa sähköinen rekisteröinti ei ole teknisesti mahdollista. Näin on esimerkiksi siinä tilanteessa, että kyse on avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä, jonka vastuunalaisina yhtiömiehinä on ainoastaan osakeyhtiöitä. Paperi-ilmoitus tulee kyseeseen myös silloin, kun kenelläkään yhtiön vastuuhenkilöistä ei ole sähköisen ilmoituksen tekemiseen vaadittavaa suomalaista henkilötunnusta ja tunnistautumisvälinettä eikä myöskään mahdollisuutta saada niitä. Yhteisö voi myös sähköisesti valtuuttaa asiamiehen hoitamaan ilmoittamisen.

Mitä ilmoitetaan ja milloin?

Kustakin edunsaajasta rekisteröidään edunsaajan koko nimi, syntymäaika, kansalaisuus, kotikunta tai ulkomailla asuvan henkilön kotimaa sekä edunsaaja-aseman perusteena olevan omistusoikeuden tai äänivallan laajuus tai tieto siitä, että henkilön rooli edunsaajana perustuu muuhun tosiasialliseen määräysvaltaan. Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan rekisteröitävistä henkilöistä määräysvalta-asemaa koskevien tietojen lisäksi kuitenkin ainoastaan sukunimi ja henkilötunnus. Jos rekisteröitävällä henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tarvitaan ilmoittamiseen henkilötunnuksen sijaan henkilön koko nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja postisosoite, minkä lisäksi ilmoituksen liitteenä tulee toimittaa henkilön passikopio. Mikäli yhteisö ilmoittaa, että sillä ei ole tosiasiallisia edunsaajia tai niitä ei pystytä tunnistamaan, tulee rekisteriin maininta siitä, että tosiasiallista edunsaajaa ei ole tai ei ole pystytty tunnistamaan ja että tosiasiallisina edunsaajina pidetään rahanpesulain olettamasäännöksen mukaisia henkilöitä.

Tiedot tosiasiallisista edunsaajista tulee olla rekisteröityinä 1.7.2020 mennessä. Lisäksi uusi ilmoitus on tehtävä aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Mikäli yhteisö laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa tiedot määrätyssä ajassa, tulee asiasta merkintä rekisteriin. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömistä koskevan merkinnän löytyminen rekisteristä voi merkittävällä tavalla vaikeuttaa yrityksen asiointia pankkien, sijoituspalveluyhtiöiden ja muiden ilmoitusvelvollisten toimijoiden kanssa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä voidaan myös tuomita sakkorangaistus. Vaikeuksien välttämiseksi edunsaajatietojen rekisteröinti kannattaakin hoitaa ajoissa kuntoon.

Keitä velvollisuus koskee?

Rekisteröimisvelvollisuus koskee lähes kaikkia yrityksiä, ja ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko yhteisöllä tosiasiallisia edunsaajia vai ei. Ilmoitusta eivät kuitenkaan tee yksityiset elinkeinonharjoittajat (ns. ”toiminimiyrittäjät”), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt. Myöskään pörssilistattuja osakeyhtiöitä ilmoitusvelvollisuus ei koske, koska niitä velvoittavat arvopaperimarkkinalain mukaiset tiukemmat omistajien tietojen ilmoittamista koskevat säännökset. Sivuliikkeiden ulkomaiset elinkeinonharjoittajat hoitavat ilmoittamisen kotimaansa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden ilmoitusvelvollisuus riippuu siitä, keitä yhtiöiden tosiasialliset edunsaajat ovat. Ilmoitusta ei niiden osalta tarvitse tehdä, mikäli tosiasiallisia edunsaajia ovat ainoastaan yhtiön yhtiömiehet. Mikäli avoimella yhtiöllä tai kommandiittiyhtiöllä on myös muita tosiasiallisia edunsaajia, mikä voi tulla kyseeseen esimerkiksi siinä tapauksessa, että yhtiön yhtiömiehinä on osakeyhtiöitä, tulee tällöin myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista. Ilmoittamisvelvollisuudesta vapaita yhteisömuotoja ovat säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat.

Rekisterin tietojen saatavuutta rajoitetaan

Tosiasiallisista edunsaajista rekisteriin ilmoitetut tiedot eivät ole samaan tapaan julkisia kaupparekisterin muiden tietojen tapaan, vaan niiden saatavuutta on rajoitettu. Tietoja annetaan vain niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi viranomaiset, pankit, sijoituspalveluyhtiöt ja muut ilmoitusvelvolliset toimijat sekä tiedotusvälineiden edustajat. PRH:lta edunsaajatietoja pyytävien tahojen tulee antaa selvitys tietojen käyttötarkoituksesta.


Teemu Vaskiluoto
Lakimies
Elite Alfred Berg