Yrittäjä, onhan sinulla nämä henkilökohtaiset asiakirjat ajan tasalla?


Liiketoiminnan riskienhallinnassa jää usein liian vähälle huomiolle yrittäjään tai yrittäjiin liittyvät henkilökohtaiset riskitekijät. Jokaisen yrittäjän on syytä varautua tilanteeseen, jossa hänelle itselleen tapahtuu jotain yllättävää tai odottamatonta, mikä voi vaikuttaa niin yrittäjän henkilökohtaiseen elämään kuin yrityksen liiketoimintaankin. Yrittäjän henkilökohtaisia turva-asiakirjoja ovat erityisesti avioehto, edunvalvontavaltakirja ja testamentti.

Avioehto

Avioehdolla voidaan rajata puolisoiden avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Mikäli avioehtoa ei ole ja puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, avioerossa käytännössä tasataan puolisoiden välinen omaisuus. Silloin varakkaampi puoliso luovuttaa tasinkoa toiselle puolisolle. Yrittäjä voi turvata liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen avioerotilanteessa tekemällä avioehdon, jossa omaisuutta rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Mikäli omaisuuden ositusta ja erottelua haluaa suunnitella vielä avioehtoa tarkemmin, puolisot voivat laatia sopimuksen omaisuuden osituksesta ja erottelusta avioeron varalle.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka jokaisella yrittäjällä tulisi olla laadittuna tulevaisuuden turvaksi. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan ensinnäkin turvata se, että luotettu läheinen henkilö hoitaa henkilökohtaiset ja taloudelliset asiat, mikäli valtuuttaja ei itse siihen enää kykene, esimerkiksi tapaturman aiheuttaman vakavan vamman johdosta. Toisaalta oikein laaditulla edunvalvontavaltakirjalla voi varmistaa, ettei yritystoimintaan liittyvä päätöksenteko siirry holhousviranomaisen joustamattoman hallinnon alle, vaan edunvalvontavaltakirjassa yritysasioiden hoitoon valtuutettu henkilö voi tarvittaessa päättää yrityksen toimintaan liittyvistä seikoista. Kukaan yrittäjä ei varmasti halua tilanteeseen, jossa viranomaiset päättävät hänen yritykseensä ja sen harjoittamaan liiketoimintaan liittyvistä asioista. Siksi edunvalvontavaltakirja on korvaamaton asiakirja myös yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.

Testamentti

Ilman testamenttia perintö siirtyy laissa säädetyn perimysjärjestyksen mukaan. Testamentilla voi määrätä varsin yksityiskohtaisesti, mitä omalle omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Esimerkiksi yritysvarallisuutta voidaan testamentilla osoittaa yritystoiminnan jatkajalle. Samalla muille jälkeläisille voidaan vuorostaan ohjata jotain muuta omaisuutta.

Toisaalta testamenttia laadittaessa on pohdittava, kuinka eloonjäänyt puoliso tulee taloudellisesti toimeen, kun toinen puolisoista menehtyy. Testamentin avulla lesken asemaa voidaan turvata tehokkaasti. Lisäksi testamentilla voidaan sulkea perillisten ja testamentinsaajien olemassa olevien ja tulevien puolisoiden avio-oikeudet pois. Näin voidaan turvata se, että perillisille perintönä tullut omaisuus säilyy suvussa. Oikein laadittu testamentti antaa työkaluja myös perintösuunnitteluun ja perillisten perintöverotuksen minimointiin.


Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel