Vuodenvaihteen verosuunnittelu


Vuosi on taas lopuillaan, ja monelle sijoittajalle se on ollut menestyksekäs. Verotuksen näkökulmasta sijoittajan kannattaa loppuvuonna tutkia omaa sijoitussalkkuaan ja verovuoden aikana tekemiään luovutuksia ja pääomatuloja. Toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta, jotta oman verotuksen optimointi onnistuu tehokkaasti. Verotusta suunniteltaessa sijoittajan tulee huomioida ainakin seuraavat asiat.

PÄÄOMATULOJEN VEROTUS

Pääomatuloista maksetaan vuonna 2020 tuloveroa 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa ovat osakkeiden myyntivoittojen lisäksi muun muassa julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osinkotulot, noteeraamattomien yhtiöiden osinkojen pääomatulo-osuudet, korkotulot, vuokratulot sekä metsätalouden puunmyyntitulot. Lisäksi pääomatuloja syntyy yritystoiminnan ja maataloustoiminnan pääomatulo-osuudesta sekä kapitalisaatiosopimusten ja sijoitusvakuutusten tuotoista.

LUOVUTUSVOITOT

Myyntivoitot lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Myyntivoitto voidaan laskea myös käyttämällä niin sanottua hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta.

Pienistä arvopapereiden myynneistä ei kuitenkaan synny veronalaista luovutusvoittoa. Mikäli arvopapereiden luovutushinnat ovat verovuonna enintään 1 000 euroa, ei luovutusvoitosta synny veroseuraamuksia. Myyntivoiton määrällä ei ole merkitystä, vaan myyntihinta on ratkaiseva.

Luovutusvoittojen veroseuraamuksia voi kuitenkin tasata hyödyntämällä aiempina verovuosina syntyneitä, mutta vielä hyödyntämättömiä luovutustappioita. Luovutusvoittojen määrää voi myös vähentää myymällä tappiollisia arvopapereita sijoitussalkusta.

LUOVUTUSTAPPIOT

Luovutustappio eli myyntitappio syntyy, jos omaisuuden, esimerkiksi pörssiosakkeiden tai sijoitusasunnon, hankintahinta ja myyntikulut ovat yhteensä enemmän kuin sen myyntihinta.

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tuloverolain muutoksen myötä omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot voi vähentää luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista. Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia luovutustappion syntymisvuonna ja viiden sitä seuraavan vuoden ajan.

Esimerkiksi, jos sijoittajalla on vuodelta 2020 sijoitusasunnon vuokraamisesta kertynyttä vuokratuloa 8 000 euroa ja arvopapereiden myynnistä syntyneitä luovutustappioita 6 000 euroa, voi sijoittaja vähentää edellä mainitun 6 000 euron luovutustappion suoraan saamistaan vuokratuloista.

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot vähennetään edelleen vanhan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen vuonna 2015 ja aiemmin syntyneet luovutustappiot voi vähentää ainoastaan omaisuuden luovutuksista syntyneistä luovutusvoitoista. Kannattaa huomioida, että viimeisin vuosi vähentää vuonna 2015 syntyneet luovutustappiot on vuonna 2020.

LUOVUTUSJÄRJESTYS

Osakkeita ja rahasto-osuuksia myytäessä on syytä muistaa, että luovutuksissa noudatetaan lähes poikkeuksetta FIFO-periaatetta (First in, First out), jota sovelletaan arvo-osuustilikohtaisesti. Periaatteen mukaan ensin ostetut saman yhtiön osakkeet tai saman rahaston rahasto-osuudet myydään ensin pois. Eli luovutuksen katsotaan tapahtuvan aina vanhimmasta omistuksesta alkaen.

OSAKESÄÄSTÖTILI

Tämän vuoden alkaessa tuli käyttöön piensijoittajan osakesäästötili. Osakesäästötilille siirrettäviä rahavaroja voi sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Osakesäästötilin tuotto on veronalaista pääomatuloa ja se verotetaan vasta silloin, kun osakesäästötililtä nostetaan rahaa. Tilille kertyneistä tuotoista (muun muassa osingot ja osakkeiden arvonnousut) verotettavaksi pääomatuloksi luetaan tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista.

KAPITALISAATIOSOPIMUKSET JA SIJOITUSVAKUUTUKSET

Kapitalisaatiosopimusten ja sijoitusvakuutusten verokohtelu muuttui vuoden 2020 alussa siten, että varoja nostettaessa verotettavaksi pääomatuloksi luetaan tuoton suhteellinen osuus sopimuksessa olevista varoista. Vuodesta 2020 alkaen sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen tappio on vähennettävissä pääomatuloista sopimuksen päättymisvuonna. Tappion hyödyntäminen edellyttää siis tappiollisen sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen päättämistä.

SIJOITTAJAN MUISTILISTA LOPPUVUODELLE

  1. Tarkista verotuksessa aiemmin vahvistetut luovutustappiot ja milloin ne ovat vanhentumassa. Viimeisin vuosi vähentää vuonna 2015 syntyneet luovutustappiot on vuonna 2020.

  2. Tutki, pystytkö hyödyntämään verotuksessa vahvistetut tappiot esimerkiksi myymällä arvopapereita, joissa on arvonnousua.

  3. Muista, että vuoden 2016 ja sen jälkeen realisoituneet luovutustappiot voi hyödyntää kaikissa pääomatuloissa, esimerkiksi vuokratuloissa.

  4. Tarkista nykyisten sijoitustesi hankintahinnat ja löytyisikö hyödynnettäviä tappioita.

  5. Myyntivoittoa laskettaessa hankintamenoon lisätään voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja ovat muun muassa sijoituslainan korot, omaisuudenhoitopalkkiot ja sijoittamiseen liittyvä kirjallisuus.

  6. Käytettäessä hankintameno-olettamaa luovutushinnasta ei saa vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja tai muita kuluja.

  7. Hyödynnä alle 1 000 euron luovutusten verovapaus.

Elite Alfred Bergin asiantuntijat yhteistyössä PreLex Oy:n veroasiantuntijoiden kanssa auttavat loppuvuoden vero-optimointiin liittyvissä asioissa. Varmista oman verotuksesi optimointi kokeneiden asiantuntijoidemme avulla.Henri Pelkonen prelex oy

Henri Pelkonen
Lakimies, veroasiantuntija
PreLex Oy