2021-02-15 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 7: Positiivinen vire markkinoilla jatkui


Viime viikon kehitys

Markkinakehitys oli viikolla 6 maltillinen sitä edeltävän viikon erittäin vahvan nousun jälkeen. Keskeiset osakeindeksit olivat kuitenkin nousussa, erityisesti Japanissa (+2,15 %), Aasiassa (+1,83 %) sekä Euroopassa (+1,13 %). Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat mukavat +0,98 %.

Sen sijaan korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääsääntöisesti negatiivinen yleisen korkotason nousun seurauksena. Yrityslainamarkkinoilla tuotot jäivät edellisen viikon tasolle, kun luottoriskipreemioiden lasku kompensoi korkojen nousun, etenkin matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (High Yield).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden fokus oli edelleen tutuksi tulleissa teemoissa, kuten koronaviruksen massarokotusten etenemisessä, pandemian kehityksessä, meneillään olevan tuloskauden seurannassa ja elvytyspaketin etenemisessä Yhdysvalloissa.

Pandemian osalta tilanne on edelleen kohentunut, kun uusia tartuntoja rekisteröidään globaalista selvästi vähemmän kuin vielä viikko sitten. Liikkumisrajoitukset ja enenemässä määrin massarokotusten positiiviset vaikutukset näkyvät yhä selvemmin luvuissa. Yhdysvalloissa rokotustahti on edelleen pysynyt verrattain hyvänä, kun maassa annetaan noin miljoona annosta päivässä. Tähän mennessä 10 % väestöstä on saanut ainakin yhden annoksen ja 3 % saanut vaadittavat kaksi annosta. Vauhti tulee kiihtymään, kun viranomaiset suurella todennäköisyydellä antavat myyntiluvan kolmannelle rokotteelle (Johnson & Johnson). Vaikka J&J:n rokotteen teho (66 %:n suojausteho) on vaatimattomampi kuin jo markkinoilla olevien rokotteiden, se on osoittautunut tehokkaaksi estämään vakavien oireiden ilmenemistä. Lisäksi kyse on yhden annoksen lääkkeestä, jonka kuljetus ja varastointi ei ole ongelmallista (säilyy jääkaapissa kolme kuukautta). Yhtiöllä on myös valmius toimittaa isoja volyymejä nopealla aikataululla.

Euroopassa tilanne on edelleen haasteellinen, kun alkuperäisestä rokotusaikataulusta ollaan massiivisesti jäljessä. Tilanteen normalisointia viivästyttävät yhä rokotepula ja ongelmat AstraZenecan rokotteen tehokkuudessa (suojataso heikko tiettyjen virusmuunnoksen osalta).

Tuloskauden osalta tilanne on pysynyt positiivisena, etenkin Yhdysvalloissa, kun 80 % yhtiöistä on raportoinut tuloksensa. Positiivisten tulosyllättäjien suhde kaikista raportoiduista on pysynyt korkealla, noin 80 %:ssa. Hyvin sujunut tuloskausi antaa hyvän ponnahduslaudan kuluvan vuoden tuloskehitykselle. Toisaalta tätä myös markkinat odottavat, sillä tuloskasvuodotukset ovat valmiiksi suhteellisen kovat eikä suuriin pettymyksiin ole varaa. Elvytyspaketin ympärillä käy Yhdysvalloissa edelleen kuhina, kun kongressin hyväksyttäväksi yritetään toden teolla saada mahdollisimman laaja paketti. Paketista on määrä äänestää heti, kun riittävä kannatus ja varmuus sen läpimenosta saavutetaan, arviolta kahden viikon sisällä.

Makrosaralla katseet kohdistuivat julkaistuihin tammikuun inflaatiolukuihin Yhdysvalloista. Pohjainflaatio hidastui vuositasolla hieman odotuksia enemmän 1,4 prosenttiin (odotus 1,5 %, edellinen 1,6 %), ja kuluttajahintainflaatio nousi vuositasolla odotuksia vähemmän 1,4 prosenttiin (odotus 1,5 %, edellinen 1,3 %). Inflaatiokehitys on noussut yhdeksi uudeksi tärkeäksi teemaksi sijoittajilla, sillä odotukset tulevasta talouden toipumisesta ovat selvästi nostaneet inflaatio-odotuksia ja samalla pitkien valtiolainojen korkotasoa, etenkin Yhdysvalloissa. Odotuksissa on, että raha- ja finanssipoliittiset elvytykset jossain vaiheessa ruokkivat inflaatiota. Vaikka tämä on Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) tahtotila, liian nopea inflaatiokehitys voisi pakottaa Fedin normalisoimaan rahapolitiikkansa ennakoitua nopeammin. Tämä olisi sijoitusmarkkinoiden kannalta varsin hankala kehityskulku, koska odotukset talouden elpymisestä on pitkälti rakentunut keskuspankkien tuen varaan.

Tulevan viikon makrouutisissa markkinoiden huomion kohteena ovat perjantaina julkaistavat helmikuun PMI-luottamusindikaattorit teollisuuden ja palvelusektorin osalta. Euroalueen osalta odotuksissa on pientä toipumista palvelusektorilla, vaikka tunnelman odotetaan edelleen pysyvän varsin vaikeana. Teollisuuden osalta luottamusilmapiirin odotetaan pysyvän verrattain positiivisena, vaikka ennusteissa on pientä laskua tammikuun tasolta. Yhdysvalloissa ilmapiirin odotetaan pysyvän edelleen vahvana sekä teollisuus- että palvelusektorilla, vaikka pientä laskua erittäin vahvasta tammikuusta on ennakoitavissa. Ennen perjantain luottamuslukuja saadaan keskiviikkona osviittaa kuluttajien käyttäytymisestä Yhdysvalloissa, kun tammikuun vähittäismyynnin kasvulukuja julkaistaan. Odotuksissa on selvää nousua joulukuun tasoista (odotus +0,8 % k/k, edellinen -0,7 % k/k).

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-07-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-07-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.