2020-09-28 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 40: Sijoitusmarkkinoiden hermoilu saamassa jatkoa?


Viime viikon kehitys

Riskillisten sijoitusten kehitys jatkui myös viime viikolla pääosin negatiivisena sekä osake- että korkomarkkinoilla kohonnen riskiaversion seurauksena. Päämarkkinoista Yhdysvaltojen osakemarkkinat pärjäsi parhaiten päätyen taalamääräisesti hieman miinukselle, mutta taalan selvä vahvistuminen euroa vastaan nostivat tuotot selvästi plussalle (1,5 %). Kehitys muilla päämarkkinoilla, kuten Euroopassa ja laajemmin Aasiassa, oli sen sijaan selvästi heikompaa (Eurooppa: -3,5 %, Aasia: -2,2 %). Vaikka useat markkinat olivat paineessa, globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma, AC) päätyivät kuitenkin euromääräisesti edellisen viikon tasoon. Korkopuolella riskillisimpien omaisuuslajien tuotot yrityslainapuolella jäivät selvästi negatiivisiksi kasvaneiden riskilisien seurauksena. Kehittyvillä korkomarkkinoilla tuotot jäivät niin ikään selvästi negatiivisiksi riskinottohalukkuuden ainakin hetkellisesti selvästi laannuttua. Tämä näkyi myös positiivisena tuottona valtiolainamarkkinoilla, kun sijoittajat siirsivät sijoituksia vähemmän riskisiin valtionlainoihin.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden huoli on edelleen selvästi kasvavissa tartuntamäärissä useassa maailmanosassa, sekä siinä, että mihin toimenpiteisiin joudutaan ryhtymään tilanteen rauhoittamiseksi. Maailmanlaajuisesti ylitimme perjantaina 32 miljoonan rajan todennetuissa koronavirustartunnoissa. Yhdysvalloissa tartuntakäyrät ovat taas kääntyneet nousuun, kun viimeisen viikon aikana on keskimäärin todettu yli 44 000 uutta tartuntaa päivässä. Sama huolestuttava kehitys on jatkunut Euroopassa. Ranskassa on viime viikolla todettu keskimäärin yli 12 000 uutta tartuntaa päivässä ja Espanjassa tartuntamäärät ovat myös pysyneet suhteellisen korkeina. Tämän lisäksi on loppuvuoden osalta edelleen paljon kysymysmerkkejä liittyen muun muassa mahdollisiin fiskaalisiin elvytyspaketteihin, Brexitiin sekä pandemian vaikutuksista loppuvuoden kasvukuvaan. Markkinaa tukevana tekijänä on kuitenkin edelleen keskuspankkien osto-ohjelmat, vaikka ohjauskorot ovat jo historiallisen matalina ja lisäelvytyksen positiiviset vaikutukset ohjauskorkojen lisälaskun kautta ovat enää suhteellisen rajalliset.

Viime viikon makroluvuista selvästi eniten huomioita sai analyysitalo Markitin keräämät syyskuun talouden luottamusindikaattorit (PMI) Euroalueelta ja Yhdysvalloista. Euroalueen luottamusindikaattorit antoivat ristiriitaisen kuvan talousalueen kolmannen vuosineljänneksen kasvukuvasta. Teollisuuden ostopäällikköindeksit nousivat tuntuvasti lukemaan 53,7 (odotus: 51,9, edellinen: 51,7) Saksan vahvojen lukujen (teollisuuden syyskuun PMI: 56,6, odotus: 52,6, edellinen: 52,2) ajamana, mutta palvelualojen sektorin luottamusluku jatkoi heikkenemistään ja vastoin odotuksia painui selvästi tasoon 47,6 (odotus: 50,6, edellinen: 50,5) indikoiden aktiviteetin supistumista lähitulevaisuudessa. Vaikka laskutrendin jatkuminen oli jossain määrin odotettavissa nousseiden tartuntamäärien ja uusien rajaamistoimien takia, syyskuun lukema oli markkinoille kuitenkin selvä pettymys, vaikuttaen negatiivisesti yhteisalueen talouden toipumisvauhtiin loppuvuoden osalta.

Sen sijaan syyskuun luottamusindeksit USA:sta maalavat vankan kuvan talouden toipumisvauhdista kvartaalin lopussa. Odotusten mukaisesti palvelualojen luottamusindeksi (PMI) laski hienoisesti 54,6 pisteen tasolle (odotus: 54,7, edellinen 55,0), mutta on edelleen varsin hyvällä tasolla ja vahvistaa käsityksemme siitä, että kolmannen vuosineljänneksen talouskasvu tulee olemaan ripeää. Myös suhteellisen vahvana pysynyt teollisuuden ostopäällikköindeksi (syyskuun toteuma: 53,5, edellinen: 53,1) tukee tätä olettamaa. Molempien talousalueiden loppuvuoden (Q4) talouskasvukehitykseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta ja riippuu voimakkaasti pandemian kehityksestä tulevina viikkoina.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: USA – Dallas Fedin teollisuuden luottamus 09/2020: odotus: 8,5, edellinen: 8,0

  • Ti: Japani – Inflaatio, % (v/v) 09/2020: odotus: 0,1 %, edellinen: 0,3 %

  • Ti: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Conf. Board) 09/2020: odotus: 90,0, edellinen: 84,8

  • Ke: Kiina – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (NBS) 09/2020: odotus: 51,5, edellinen: 51,0

  • Ke: Kiina – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (NBS) 09/2020: odotus: 54,9, edellinen: 55,2

  • To: USA – Teollisuuden luottamusindeksi (ISM) 09/2020: odotus: 55,9, edellinen: 56,0

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos x 1 000, (k/k) 09/2020: odotus: 865, edellinen: 1 371

  • Pe: USA – Työttömyysaste (U-3) 09/2020: odotus: 8,2 %, edellinen: 8,4 %

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt muuttumattomina ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella olemme laskeneet Japanin painoa neutraaliin ja vastaavasti nostaneet Pohjoismaiden painoa lievään ylipainoon. Muilta osin painotukset osakeosiossa on pysynyt ennallaan; ylipainotamme yhä Yhdysvaltoja ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita.

Sen sijaan korkopuolella kotiutetaan voittoja korkeamman riskin yrityslainoista ja kehittyvien markkinoiden joukkolainoista kvartaalin- ja vuodenvaihteen lähestyessä laskemalla molempien omaisuuslajien painoa neutraaliin. Vapautuneilla varoilla nostamme vastaavasti rahamarkkinasijoitusten painoa lievään ylipainoon. Volatiliteetti on yrityslainamarkkinoilla ollut alhainen, vaikka osakemarkkinassa ja erityisesti teknologiayhtiöiden osakkeissa heilunta on paikoin ollut voimakasta. Riskipreemiot ehtivät tiukentua eurooppalaisissa High Yield -lainoissa parhaimmillaan vain 131 korkopisteen päähän vuoden alhaisimmasta tasosta. Kaikkien korkeamman riskin korko-omaisuusluokkien riskipreemiot ovat kaventuneet maaliskuun huipuista myös huomattavasti. Riski korjausliikkeelle on kasvanut, kun paljon hyvää on hinnoiteltu sisään keskuspankkien tukemana.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 40 0


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.