Viikkokatsaus 36/2022: Katseet Euroopan keskuspankin torstain korkokokouksessa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden euromääräinen tuottokehitys jatkui viime viikolla negatiivisena, kun kaikki päämarkkinat olivat laskussa. Suurin lasku nähtiin Japanissa (-4,63 %), mutta myös kurssit kehittyvillä markkinoilla (-3,51 %), Aasiassa (-3,16 %), Yhdysvalloissa (-3,13 %), Euroopassa (-2,37 %) sekä Suomessa (-1,71 %) olivat selvässä laskussa. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) laskivat viikkotasolla euromääräisesti yli kolme prosenttia (-3,38 %).

Korkomarkkinoilla tuotot olivat niin ikään kautta linjan negatiiviset. Suurimmat negatiiviset viikkotuotot nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-3,03 %) sekä kehittyvien alueiden taalamääräisissä velkakirjoissa (-2,32 %). Yrityslainapuolella viikkotuotot jäivät niin ikään selvästi negatiivisiksi ja laskua nähtiin niin matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (-1,79 %) kuin euroalueen korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-1,02 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinalaskun taustalla oli, edellisen viikon tapaan, markkinoiden huoli siitä, että keskuspankkien tulevat ripeät koronnostot uhkaavat latistaa talousnäkymiä entisestään. Makrouutisten osalta viime viikolla mielenkiinto kohdistui keskiviikkona julkaistuun euroalueen inflaatioraporttiin sekä perjantaina julkaistuun Yhdysvaltojen elokuun työllisyysraporttiin. Euroalueella kuluttajahinnat nousivat elokuussa ennakoitua voimakkaammin, kun inflaatio nousi kuukaudessa 0,5 % (odotus 0,4 %) ja vuoden takaisesta 9,1 % (odotus 9,0 %). Hintojen nousun taustalla oli erityisesti energian kallistuminen (+38,3 % v/v), mutta hintojen nousupaine ilmeni myös useissa muissa kategorioissa, kuten ruossa (ruoka- ja juoma +10,6 % v/v), teollisuustuotteissa (+5,0 % v/v) ja palveluissa (+3,8 % v/v). Näin ollen pohjainflaatiossa (pl. ruoka ja energia) nähtiin myös odotettua suurempi nousu 4,3 %:iin (odotus 4,1 % v/v) vuoden takaisesta tasosta.

Yhdysvalloissa maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä nousi elokuussa vakaasti muutoin hidastuvan talouden keskellä, kun taas työttömyysaste nousi hieman heinäkuun tasosta ennakoitua suuremman työntekijäjoukon palattua työvoimaan. Talouteen syntyi elokuussa nettona 315 000 uutta työpaikkaa (odotus 298 000), mikä on selvästi vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin, mutta kuitenkin odotuksia enemmän. Työttömyysaste (U-3) nousi 3,7 prosenttiin (odotus 3,5), mikä johtui pitkälti osallistumisasteen noususta 62,2 prosentista 62,4 prosenttiin. Laajempi työttömyyden mittari, joka sisältää ns. lannistuneita työntekijöitä ja taloudellisista syistä osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä, nousi 6,7 prosentista 7 prosenttiin. Palkat jatkoivat nousuaan, joskin hieman odotettua vähemmän, kun keskimääräiset tuntiansiot nousivat kuukaudessa 0,3 % (odotus 0,4 %) ja vuoden takaisesta 5,2 % (odotus 5,3 %). Ammatti- ja yrityspalvelut -sektoriin syntyi eniten uusia työpaikkoja (+68 000), mutta myös terveydenhuollossa (+48 000), vähittäiskaupassa (+44 000) ja vapaa-ajan ja vieraanvaraisuuden alalla (+31 000) työpaikkojen luonti oli vahvaa. Raportti vahvistaa käsitystämme siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) koronnostotahti pysyy jatkossakin ripeänä, sillä vahvan työmarkkinan ansiosta talous kestää korkeampia korkoja.

Makrouutisten osalta tuleva viikko on edellistä viikkoa ohuempi. Markkinoiden fokus on torstaina pidettävässä Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokouksessa. Odotuksissa on peräti 75 korkopisteen nosto ohjauskorossa viime keskiviikkona julkaistun liian vahvan elokuun inflaatioraportin jälkeen. Tämän lisäksi useat keskuspankin jäsenet puhuivat viime viikolla hyvin suorasanaisesti aiempaa korkeampien korkojen tarpeellisuudesta taistelussa inflaatiota vastaan. Markkinat hinnoittelevat 3 kuukauden euriborkoron nousevan nykyisestä 0,76 %:sta miltei 2,5 %:iin ensi kesään mennessä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-36-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-36-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.