2021-06-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 23: Inflaatioluvut keskiössä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kurssikehitys jatkui myös viime viikolla positiivisena, kun kaikki pääindeksit olivat nousussa. Edellisen viikon tapaan suurin nousu nähtiin kehittyvillä alueilla (+1,78 %), mutta myös muiden alueiden ja maiden, kuten Aasian (+1,49 %), Yhdysvaltojen (+0,98 %) ja Euroopan (+0,86 %) pörssit olivat selvässä nousussa. Globaalisti osakkeet nousivat euromääräisesti vajaan prosentin (MSCI World AC: +0,90 %).

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös edellisen viikon tapaan kautta linjan positiivista. Tuottokärjessä olivat kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen lasketut velkakirjat (+1,22 %), mutta nousua kirjattiin myös EMU-valtioiden valtionlainatuotoissa (+0,24 %), kehittyvien alueiden ja taaloissa liikkeeseen lasketuissa velkakirjatuotoissa (+0,43 %), sekä matalamman (+0,26 %) ja korkeamman (+0,22 %) luottoluokituksen yrityslainatuotoissa (High Yield ja Investment Grade).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvalloissa hallinnon esittämälle mittavalle infrastruktuuripaketin rahoittamiselle on mahdollisesti löytymässä sopu. Presidentiltä saatiin viime viikolla kompromissiehdotus, jolle yritetään saada republikaanien hyväksyntä. Ehdotuksen mukaan demokraatit ehdottavat 15 %:n globaalin minimiveroasteen asettamista amerikkalaisyrityksille, mutta vastapainoksi he olisivat valmiita mahdollisesti jopa luopumaan yritysverokannan nostosta nykyisestä 21 %:sta 25-28 %:iin. Toteutuessaan verorasite kohdistuisi ensisijaisesti maan teknologiajätteihin, joiden kokonaisverotus on tällä hetkellä tehokkaasta verosuunnittelusta johtuen olematonta. Valtaosa amerikkalaisyhtiöistä kuitenkin hyötyisi tästä ehdotuksesta ja se olisi mielestämme askel oikeaan suuntaan. Paketin läpimeno on vielä matkan päässä, sillä paketin koko ja laajuus on vielä auki. Globaalista minimiverosta päästiin viikonloppuna periaatetasolla yhteisymmärrykseen myös G7-maiden kokouksessa, joten minimiverokannan toteutuminen nytkähti selvästi eteenpäin.

Viime viikolla öljy- ja koko energiasektori olivat selvässä nousussa (öljyn hinta: +5 % viime viikolla) OPEC:in (öljymaiden järjestö) kokouksen jälkeen, kun maat sopivat tuotannon kasvusta ennalta annettujen tietojen mukaisesti. Maat sopivat kasvattavansa päivätuotantoa kesäkuussa 700 000 tynnyrillä ja heinäkuussa 850 000 tynnyrillä, mutta jättivät mahdolliset jatkotoimenpiteet vielä auki. Nyt ilmoitetut tuotannon määrän lisäykset ovat suhteellisen maltilliset suhteessa ennakoituun globaaliin talouskasvuun ja täten vahvistavat vallitsevaa hintakuvaa.

Makrosaralla mielenkiinto kohdistui ennen kaikkea perjantaina julkaistuun USA:n toukokuun työllisyysraporttiin. Varsin pehmeän huhtikuun raportin jälkeen (huhtikuussa syntyi ainoastaan 266 000 uutta työpaikkaa) toukokuussa syntyi 559 000 uutta työpaikkaa (odotus: 675 000). Työttömyysaste (U-3) painui 5,8 %:iin (huhtikuu: 6,1 %), mutta tämä lasku selittyy pitkälti osallistumisasteen laskulla. Vaikka työllisyyskehitys on edelleen odotuksia hitaampaa, syntyvät työpaikat aiempaa tasaisemmin talouden eri sektoreille indikoiden laaja-alaisemmasta talouden toipumisesta. Positiivisesta kehityksestä huolimatta työllisten määrä on edelleen 7,6 miljoonaa pienempi kuin ennen pandemiaa, joten keskuspankin tavoitteet työllisyyden osalta ovat vielä saavuttamatta.

Tulevalla viikolla makrouutisten osalta katseet kohdistuvat erityisesti torstaina pidettävään Euroopan keskuspankin korkokokoukseen, mutta ennen kaikkea samana päivänä julkaistavaan Yhdysvaltojen toukokuun inflaatioraporttiin. Inflaatiolukujen osalta sijoittajia kiinnostaa erityisesti se, onko hintapaine jatkunut myös toukokuussa erittäin vahvojen huhtikuun lukujen jälkeen. Pohjainflaation (inflaatio pl. ruoka ja energia) odotetaan edelleen nousseen 0,4 % huhtikuun tasolta (+3,4 % v/v), mutta muutosvauhdin hidastuneen toukokuusta. (toukokuun kk-muutos: +0,8 %). Markkinoiden huoli on edelleen se, että liian nopeasti nouseva inflaatio pakottaisi USA:n keskuspankin kiristämään rahapolitiikkaansa ennenaikaisesti.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus 2021 23 kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa vastaavasti lievässä alipainossa ja Japanissa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-23-tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.