2021-05-31 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 22: Uutisvirta tilapäisesti hiljentynyt


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kurssikehitys oli viime viikolla selvästi positiivinen, koska kaikki seuraamamme pääindeksit olivat  nousussa. Suurin nousu nähtiin kehittyvillä alueilla (+2,45 %), mutta myös Japanissa (+1,65 %), Euroopassa (+1,0 %) sekä Yhdysvalloissa (+0,89 %) kurssit päätyivät selvään nousuun. Näin ollen globaalit osakemarkkinat nousivat euromääräisesti 1,47 % MSCI AC World-indeksillä mitattuna.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös yleisen korkotason laskun myötä kautta linjan positiivista. Tuottokärjessä olivat EMU-valtioiden valtionlainatuotot (+0,54 %), mutta myös muut pääomaisuuslajit olivat selvässä nousussa. Kehittyvien alueiden sekä taaloissa (+0,43 %) että paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen (+0,38 %) velkakirjojen tuotot olivat positiiviset, ja myös matalamman ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainatuotot (High Yield ja Investment Grade) olivat viime viikolla selvästi positiiviset.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla uutisvirta oli verrattain ohutta. Markkinoiden fokus on hyvin sujuneen ensimmäisen kvartaalin tuloskauden jälkeen siirtymässä jälleen tuttuihin teemoihin, kuten talousaktiviteettia kuvaavien indikaattoreiden ja inflaatiokuvan seurantaan, sekä keskuspankkien viestintään. Keskuspankkien osalta viime viikolla useammat Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) jäsenet (mm. Claridan, Barkin ja Evans) painottivat inflaatiopaineiden olevan edelleen tilapäisiä ja keskuspankin tuen olevan tarpeellinen, kunnes pankin kaksijakoisen mandaatin tavoitteet työllisyyden ja hintavakauden osalta täyttyvät. Jäsenet kuitenkin vahvistivat markkinoiden spekulaatiot siitä, että pankin sisällä keskustelut rahapolitiikan normalisoitumisesta lähenevät. Talouden voimakkaan toipumisen seurauksena keskuspankin tuki tulee jossain vaiheessa pienenemään. Kommenttien jälkeen valtionlainakorot olivat hienoisessa laskussa. Myös Euroopassa valtionlainakorot painuivat laskuun sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankin (EKP) jäsenet olivat antaneet kommentteja nykyisen elvyttävän rahapolitiikan tarpeellisuudesta.

Makrouutisten osalta markkinoiden fokus oli mm. viime viikon alussa julkaistuissa Saksan talouden aktiviteettia kuvaavissa IFO-indekseissä. Ostopäällikköindeksien tapaan, IFO-indeksit piirtävät vahvan kuvan talouden toipumisesta. Yleistä talousluottamusta kuvaava mittari kohosi toukokuussa tasolle 99,2 (odotus: 98, edellinen: 96,6), korkeimmilleen kahteen vuoteen maan massarokotusohjelman etenemisen ja rajoitusten höllentämisen seurauksena. Odotuksia kuvaavassa alaindeksissä nähtiin erityisen vahva nousu (toteuma: 102,9, odotus: 101, edellinen: 99,2). Tulevalla viikolla makrouutisten osalta on selvästi vilkkaampaa, kun pitkin viikkoa saadaan sekä teollisuuden että palvelualojen luottamusindikaattoreita Kiinasta ja Yhdysvalloista. Pääfokus on kuitenkin perjantaina julkaistavassa USA:n toukokuun työllisyysraportissa. Huhtikuun pehmeän raportin jälkeen (maahan syntyi ainoastaan 266 000 uutta työpaikkaa maatalouden ulkopuolella, kun odotuksissa oli miljoonan uuden työpaikan lisäys) odotetaan uusia työpaikkoja syntyneen toukokuussa 630 000 ja työttömyysasteen painuneen 5,9 %:iin huhtikuun 6,1 %:sta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus 2021 22 kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Sen sijaan osakeallokaation sisällä laskimme Japanin painoa alipainoon ja vapautuneilla varoilla lisäsimme painoa Pohjoismaissa. Japanin painon laskun takana oli talouskuvan heikentyminen koronatilanteen pahentumisen seurauksena. Maan toukokuun ostopäällikköindeksit olivat markkinoille selvä pettymys erityisesti palvelusektorin osalta, ja maan talous on tällä hetkellä pitkälti teollisuuden varassa. Tämän lisäksi maan keskuspankin tuki on pienentynyt. Pohjoismaissa sen sijaan hyvä momentum näyttää jatkuvan vahvan tuloskauden jälkeen ja myös toiselta kvartaalilta odotetaan vähintäänkin kohtuullista tuloskasvua. Euroopan orastava elpyminen tukee osaltaan myös Pohjoismaita. Muutoksen jälkeen painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa lievässä alipainossa, ja Japanissa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 2021 22 tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.