2022-02-14 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-7: Inflaatiohuolet edelleen kasvussa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden viikkotuotot kääntyivät viime viikolla pääosin positiivisiksi, kun Yhdysvaltoja (-1,3 %) lukuun ottamatta kaikki päämarkkinat olivat nousussa. Suurin euromääräinen nousu nähtiin kehittyvillä markkinoilla, mutta myös Euroopassa (+1,6 %), Japanissa (+1,4 %) ja Suomessa (+0,8 %) viikkotuotot olivat selvästi positiiviset. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) jäivät edellisen viikon tasoon.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys jatkui viime viikolla pääosin negatiivisena edelleen nousseen korkotason myötä. Suurin lasku nähtiin taas EMU-valtiolainatuotoissa (-1,0 %), mutta tuotot jäivät negatiivisiksi myös globaaleissa eurosuojatuissa matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-0,69 %), euromääräisissä korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-1,93 %), sekä kehittyvien alueiden dollarimääräisissä eurosuojatuissa velkakirjoissa (-0,58 %). Kehittyvien korkomarkkinoiden paikallisvaluutan määräisissä velkakirjoissa viime viikon tuottokehitys oli sen sijaan selvästi positiivinen (+1,2 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikon keskeisimpiin tapahtumiin lukeutui torstaina julkaistu Yhdysvaltojen tammikuun inflaatioraportti. Raportti osoitti inflaation pysyneen myös tammikuussa odotuksia korkeampana, kun kuluttajahinnat nousivat kuukaudessa 0,6 % ja vuoden takaisesta peräti 7,5 % (odotus: +7,3 %, edellinen 7,0 %). Pohjainflaatio (pl. ruoka ja energia) oli myös varsin voimakkaassa 0,6 %:n nousussa (k/k) osoittaen hintapaineiden olevan entistä laaja-alaisemmat. Hintapaineiden levittäytyminen entistä laajemmalle näkyi myös siinä, että kahta alakategoriaa lukuun ottamatta (”Ajoneuvot ja varaosat” ja ”Muut henkilökohtaiset palvelut”) kaikissa 20 alakategoriassa hinnat olivat nousseet joulukuun tasosta. Viime kuussa suurimmat kontribuutiot kokonaisinflaatioon tulivat käytetyistä autoista (1,7 %-yks.), polttonesteistä (1,5 %-yks.) sekä omistusasumisesta (1,0 %-yks.). Raportti alleviivaa keskuspankin tarvetta puuttua tilanteeseen ja normalisoida rahapolitiikkaansa nopealla aikataululla. Keskuspankin tilanne on kiperä, sillä liian raju väliintulo kasvattaa riskiä siitä, että talouden toipuminen katkeaa ja työllisyystilanne lähtee uudelleen heikkenemään. Markkinat hinnoittelevat kuluvalle vuodelle tällä hetkellä reilua kuutta 25 korkopisteen ohjauskoron nostoa.

Inflaatioraportin ohella markkinoiden fokuksessa oli USA:n helmikuun kuluttajien luottamusindeksi. Indeksi putosi helmikuussa odotettua enemmän lukemasta 67,2 lukemaan 61,7, mikä on matalin taso yli kymmeneen vuoteen. Vaikka nykytilaa kuvaava alaindeksi laski lukemaan 68,5 lukemasta 72,0, suurin selittävä tekijä kokonaisindeksin pudotukseen oli odotuskomponentin jyrkkä lasku lukemaan 57,4 lukemasta 64,1. Odotuskomponentin raju lasku oli yllättävää, sillä koronatapaukset ovat olleet viime viikkoina selvässä laskussa, mikä on saanut useat osavaltion kuvernöörit lieventämään jäljellä olevia rajoituksia. Luottamus laski erityisen voimakkaasti korkeatuloisten kotitalouksien kohdalla, mikä viittaa siihen, että osakemarkkinoiden lasku vaikutti myös odotuskomponentin laskuun. Suurempi tekijä näyttää kuitenkin olevan korkea inflaatio, joka painaa ostovoimaa erityisesti suurissa ostoissa. Kuluttajien ensi vuoden inflaatio-odotukset nousivat 5,0 prosenttiin 4,9 prosentista, ja viiden vuoden kuluttua odotettu inflaatio pysyi 3,1 prosentissa, mikä on korkein sitten vuoden 2008.

Makrouutisten osalta alkava viikko on edellisviikkoa ohuempi. Sijoittajien katseet kohdistuvat erityisesti tiistaina julkaistaviin Yhdysvaltojen tammikuun tuottajahintoihin, torstaina julkaistaviin Yhdysvaltojen tammikuun vähittäismyyntilukuihin, sekä torstaina julkaistaviin Yhdysvaltojen keskuspankin tammikuun kokouksen pöytäkirjoihin. Lisäksi keskiössä ovat luonnollisesti Ukrainan tilanteeseen liittyvät geopoliittiset jännitteet.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-07-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella olemme vieneet näkemystämme yhä defensiivisempään suuntaan siirtymällä matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa selvään alipainoon, keventämällä painoa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja lisäämällä edelleen painoa rahamarkkinasijoituksissa. Muutoksen jälkeen olemme lievässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa. Vastaavasti olemme edelleen merkittävässä alipainossa valtionlainoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-07-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.