2022-06-27 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-26: Hetkellinen tasaantuminen pitkän laskujakson jälkeen


Viime viikon kehitys

Useiden laskuviikkojen jälkeen osakemarkkinoiden tuottokehitys kääntyi seuraamillamme markkinoilla viime viikolla pääosin positiiviseksi. Suurin euromääräinen nousu koettiin Yhdysvaltojen markkinoilla (+5,7 %), mutta myös Euroopassa (+2,5 %), Japanissa (+0,8 %) ja muualla Aasiassa (+0,7 %) päästiin positiivisiin viikkotuottoihin. Kehittyvillä markkinoilla kurssit jäivät edellisen viikon tasoon, kun taas Suomessa viikkotuotoksi kirjattiin -1,4 %. Tämä selittyy tosin pitkälti sillä, että Suomen pörssi oli perjantaina suljettuna, kun kurssit olivat muualla Euroopassa selvässä nousussa. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) nousivat euromääräisesti vajaat neljä prosenttia (+3,98 %).

Korkomarkkinoilla tuotot kääntyivät myös positiivisiksi pitkän laskujakson jälkeen, kun koroissa nähtiin selvä liike alaspäin ja luottoriskilisät pysyivät vakaina. Korkotason laskun myötä suurin nousu tuotoissa koettiin euroalueen nominaalisissa (+1,46 %) ja inflaatiolinkatuissa (+2,21 %) valtionlainoissa. Korkeamman (+1,13 %) ja matalamman (+0,13 %) luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien alueiden dollarimääräisissä eurosuojatuissa velkakirjoissa (+0,36 %) viikkotuotot olivat myös positiiviset. Kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräisten velkakirjojen kurssit sen sijaan olivat hienoisessa laskussa (-0,17 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Selvää yksittäistä syytä viime viikon sijoitusmarkkinoiden rauhoittumiselle on vaikea osoittaa, sillä julkaistu makrotalousdata oli pääsääntöisesti odotuksia heikompaa. Korkojen kääntyminen selvään laskuun auttaa luonnollisesti osakemarkkinoita ainakin hetkellisesti. Se kertoo kuitenkin myös sijoittajien kasvaneesta pelosta sen suhteen, että taloudet ajautuvat taantumaan keskuspankkien koronostojen seurauksena. Kun taantumapelot nostavat päätään, sumentuvat yhtiöiden kasvunäkymät. Tämä taas painaa osakemarkkinoiden näkymiä pidemmällä aikavälillä. Viime viikon toipumisessa oli mielestämme enemmän kyse hengähdystauosta kuin pysyvämmästä noususta. Jotta markkinoiden suunta kääntyisi pysyvämmin, täytyy inflaatiokuvan kirkastua selvästi ja pitää olla selviä viitteitä siitä, että inflaatio on taittumassa.

Makrouutisten osalta katseet kääntyivät viime viikolla Euroopassa ja Yhdysvalloissa julkaistuihin kesäkuun luottamusindekseihin teollisuuden ja palvelualojen osalta. Ostopäälliköiden indeksit olivat sekä Euroopassa että USA:ssa selvästi odotuksia heikommat ja kertoivat talouskuvan nopeasta heikkenemisestä. Euroalueella teollisuuden PMI laski kesäkuussa pistelukuun 52 (odotus: 53,8, edellinen: 54,6). Palvelujen luottamusindeksi puolestaan laski lukemaan 52,8 (odotus: 55,5, edellinen: 56,1), kun kuluttajat muuttuivat varovaisemmiksi (linjassa julkaistujen kuluttajien luottamusindeksin kanssa). Tulevaisuuden odotukset putosivat alimmalle tasolleen sitten lokakuun 2020. Tähän olivat syynä mm. elinkustannusten nousu, kiristynyt taloudellinen tilanne, sekä Ukrainan sotaan liittyvät energia- ja toimitusketjuhuolet. PMI-indeksit osoittavat euroalueen kasvun selvästi hyytyneen ja toisen vuosineljänneksen talouskasvun jääneen hädin tuskin plussalle. Toisen vuosipuoliskon kasvukuva on näin ollen myös selvästi heikentynyt.

Yhdysvalloissa tilanne oli hyvin samanlainen. Teollisuuden luottamusindeksi laski pisteeseen 52,4 (odotus: 56, toukokuu: 57,0) ja palvelualojen luottamusindeksi pisteeseen 51,6 (odotus: 53,3, edellinen: 53,4). PMI-indeksien laskujen perusteella maan talous hidastui jyrkästi kesäkuussa kysynnän hidastuessa ja kotitalouksien kamppaillessa elinkustannusten nousun kanssa. PMI-indeksit indikoivat BKT-kasvun olevan toisella neljänneksellä vain prosentin luokkaa vuositasolla tarkasteltuna ja tulevaisuuteen suuntautuvat indikaattorit viittaavat jo aktiviteetin supistumiseen kolmannella vuosineljänneksellä.

Tulevan viikon osalta sijoittajien katseet kiinnittyvät erityisesti perjantaina julkaistavaan Euroalueen inflaatioraporttiin ja samana päivänä julkaistavaan USA:n teollisuuden luottamusindeksiin (ISM) kesäkuun osalta.

Viikkokatsaus jää nyt kesätauolle ja ilmestyy seuraavan kerran ma 8.8.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 26/2022 kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osion taktiset näkemykset pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-26-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.