2022-06-20 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-25: Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto lisäsi sijoittajien taantumapelkoja


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla negatiivista kaikilla seuraamillamme markkinoilla. Eurosijoittajan näkökulmasta negatiivinen kehitys oli suurinta Japanissa (-5,96 %) ja Yhdysvalloissa (-5,30 %). Myös muut markkinat olivat laskussa, kuten Eurooppa (-4,55 %), mukaan lukien Suomi (-3,96 %) sekä Aasia (-4,12 %) ja kehittyvät osakemarkkinat (-4,00 %). Kokonaisuutena maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät yli 5 prosenttiyksikön laskuun (-5,07 %).

Myös korkomarkkinoilla tuottoluvut olivat negatiivisia. Suurin lasku nähtiin alhaisemman luottoluokituksen yrityslainojen hinnoissa (-3,00 %) sekä euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-2,64 %). Hinnoissa nähtiin selvää laskua myös korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-2,08 %) sekä kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä (-2,61 %) että paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa (-1,58 %). Hiukan maltillisempaa negatiivista kehitystä sen sijaan todettiin euroalueen nimellismääräisten valtionlainojen hinnoissa (-0,58 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin aggressiivisin koronnosto sitten vuoden 1994 lisäsi taantuman pelkoa ja johti osakekurssien jyrkkään laskuun. S&P 500 -osakeindeksin osalta kirjattiin suurin viikoittainen lasku sitten maaliskuun 2020. Suurimpina pelkoina markkinoilla olivat inflaatiokehitys ja Fedin koronnostot. The Wall Street Journal raportoi viime maanantaina, että Fed harkitsee keskiviikon kokouksessaan koron nostamista 0,75 prosenttiyksiköllä. Tätä vaihtoehtoa olivat markkinat hinnoitelleet edellisellä viikolla vain 2 prosentin todennäköisyydellä. Kertoimet näyttivät nousevan edelleen tiistaina sen jälkeen, kun New Yorkin keskuspankin entinen presidentti William Dudley kertoi konferenssissa odottavansa 0,75 prosenttiyksikön nostoa. Keskiviikon kokouksessaan Fed sitten ilmoittikin, että se nostaa korkoa 0,75 prosenttiyksiköllä ja uusi vaihteluväli tulee olemaan 1,50 % – 1,75 %. Fedin pääjohtaja Jerome Powell korosti puheessaan, että "taloudessa ei ole merkkejä laajemmasta hidastumisesta".

Tunnelma Wall Streetillä näytti kuitenkin hapantuvan torstaina. Tämä johtui ehkä siitä, että talous saattaa olla haavoittuvampi hidastumiselle kuin Powell kuvitteli. Koronnosto-odotukset näkyivät erityisesti asuntosektorilla. Rakennusluvat putosivat toukokuussa 7 prosenttia alimmalle tasolleen sitten viime syyskuun. Uusien asuntojen aloitus putosi 14,4 %, mikä on suurin pudotus pandemian alusta lähtien. Viikoittaiset työttömyyskorvaukset olivat myös odotettua korkeammat (229 000 vs. noin 210 000), ja teollisuuden toiminnallisuus Keski-Atlantin alueen osalta yllätti negatiivisesti. Keskiviikkona julkistetut vähittäismyyntitiedot lisäsivät taantuman pelkoja. Kokonaismyynti laski toukokuussa 0,3 %. Tämä johtui autohankintojen jyrkästä laskusta, mihin vaikutti osittain autolainojen korkeammat korot. Myös vähittäismyynti ilman autoja yllätti negatiivisesti. Nousua oli vain 0,5 % verrattuna konsensusodotuksiin (0,8 %).

Myös Euroopassa kurssit laskivat. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto piti erikoiskokouksen sen jälkeen, kun joidenkin voimakkaasti velkaantuneiden jäsenmaiden (suurimpana Italia) lainakustannusten nousu lisäsi pelkoa euroalueen uudesta velkakriisistä. Tämän kokouksen jälkeen julkistetussa lausunnossa EKP ilmoitti ryhtyvänsä toimiin hillitäkseen jäsenvaltioiden valtion joukkovelkakirjalainojen välisiä kasvavia tuottoeroja. Näihin toimenpiteisiin kuuluisi kohdennettuja muutoksia siihen, miten se sijoittaa uudelleen erääntyvän velan tuotot keskuspankin pandemian hätäosto-ohjelmaan liittyvään salkkuun. EKP pyrkii myös kehittämään uuden työkalun, joka auttaa lievittämään lainakustannusten hajautumista. Sveitsin keskuspankki nosti yllättäen korkoa inflaation hillitsemiseksi ensimmäistä kertaa 15 vuoteen puoli prosenttiyksikköä -0,25 prosenttiin. EKP nosti inflaatioennusteitaan huomattavasti, eikä koronnostojen jatkumista voitu sulkea pois.

Englannin keskuspankki (BoE) nosti ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin. Kolme yhdeksästä päättäjästä äänesti 0,5 prosenttiyksikön korotuksen puolesta. Pankki sanoi, että "Valiokunta tulee olemaan erityisen valppaana merkkien osalta liittyen jatkuviin inflaatiopaineisiin ja reagoi tarvittaessa voimakkaasti." BoE tarkisti inflaationäkymiään korkeammaksi ennakoiden kuluttajahintojen vuosimuutoksen olevan hieman yli 11 % lokakuussa, mikä osittain heijastaa odotuksia kotitalouksien energiakustannusten nousun osalta. Päivitetty ennuste ennakoi myös 0,3 prosentin talouden supistumista toisella vuosineljänneksellä.

Japanin osakemarkkinat laskivat voimakkaasti viime viikolla. Markkinoiden taantumapelkoja lisäsivät Yhdysvaltain keskuspankin ilmoitus jyrkimmästä koronnostostaan sitten vuoden 1994 ja muiden keskuspankkien toimet kiihtyvän inflaation hillitsemiseksi. Japanin keskuspankki (BoJ) piti edelleen korkonsa alhaisena, koska se jatkoi eriytymistään muiden keskuspankkien toimista.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-25-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Myös osakeosion sisällä näkemykset pysyivät ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-25-tuottotaulukko

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Uusimmat