2022-05-30 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-22: Osakemarkkinoiden lasku taittui – ainakin hetkeksi


Viime viikon kehitys

Useamman laskuviikon jälkeen osakekurssit kääntyivät viime viikolla useilla päämarkkinoilla selvään nousuun. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Yhdysvalloissa (+5 %), mutta myös Euroopassa (+3,13 %) ja Suomessa (+3,26 %) nousu oli tuntuva. Sen sijaan Aasiassa (-1,23 %), kehittyvillä markkinoilla (-0,52 %) sekä Japanissa (-0,12 %) kurssit olivat laskusuunnassa, mutta siitä huolimatta globaalit osakemarkkinat (MSCI Maailma AC) nousivat viikon päätteeksi 3,55 %.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli niin ikään kaksijakoista. Suurin nousu nähtiin kehittyvien alueiden dollarimääräisissä valuuttasuojatuissa (eur) lainoissa (+2,86 %) ja alhaisemman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (+2,48 %) kaventuneiden luottoriskilisien seurauksena. Sen sijaan suurin lasku nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-0,91 %) sekä saman alueen nimellismääräisissä (-0,13 %) valtionlainoissa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvalloissa ja muualla osakekurssien luisu pysähtyi viime viikolla, kun S&P 500 -osakeindeksi päätti seitsemän perättäisen viikoittaisen laskun vahvalla 6,6 prosentin nousulla dollareissa mitattuina. Nousun laukaisivat keskiviikkona 25.5. julkaistut USA:n keskuspankin (Fed) toukokuun korkokokouksen pöytäkirjat, joiden markkinat tulkitsevat viittaavan koronnostovauhdin hidastumiseen kesän jälkeen. Pöytäkirjojen mukaan tulevien kokousten (kesäkuussa ja heinäkuussa) 50 korkopisteen noston jälkeen pankilla olisi enemmän liikkumatilaa loppuvuoden koronnostopolun suhteen. Vaikka markkinoiden hinnoittelu vuoden lopun korkotason suhteen on viimeisen viikon aikana tullut hieman alas (fed funds futures 14.12.: 2,76 % vs. 2,78 %), koronnostotahti säilyy edelleen varsin ripeänä. Osakemarkkinoiden korjaus näin pitkän laskujakson jälkeen on ymmärrettävää, mutta Fedin liikkumavara ei ole käsityksemme mukaan mainittavasti kaventunut, sillä inflaatiopaine jatkuu edelleen varsin kovana.

Makrouutisten osalta markkinoiden huomio kiinnittyi viime viikon tiistaina julkaistuihin toukokuun luottamusindikaattoreihin (PMI) teollisuuden ja palvelualojen osalta. Euroalueen ostopäälliköiden indeksit osoittivat luottamusilmapiirin lievää heikkenemistä. PMI-indeksien mukaan euroalueen kasvu jatkui vahvana toukokuussa, vaikka Ukrainan sodan heijastusvaikutukset, toimitusketjun haasteet ja inflaatio hidastivat kasvua. Palvelusektorit (toteuma 56,3, edellinen 57,7) ovat edelleen kasvun veturina patoutuneen kysynnän vetämänä, vaikka ostovoiman heikentyminen kireän inflaation takia luo epävarmuutta tulevan kysyntätilanteen suhteen. Teollisuuden PMI-indeksi oli 54,4 (55,5:stä) jatkaen laskuaan vuoden alusta, ja raportin mukaan teollisuuden kasvu jäi toista kuukautta peräkkäin lähes nollaan. Toisaalta työvoiman kerrotaan kasvaneen voimakkaasti, mikä lupaa hyvää työmarkkinoiden kehitystä ajatellen. Kustannuspaineet osoittivat lieviä merkkejä heikkenemisestä, mutta kustannukset nousivat edelleen voimakkaasti energia- ja kuljetuskustannusten sekä palkkojen noustessa. Luottamuslukujen valossa yhteisalueen kasvu toisella vuosineljänneksellä saa mitä todennäköisimmin jatkoa, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena vallitsevat riskitekijät huomioiden.

Yhdysvaltain ostopäälliköiden indeksit raportoivat talouskasvun odotettua vahvemmasta hidastumisesta. Luottamusindeksit heikkenivät vahvan inflaation, pidempien toimitusaikojen ja kysynnän heikkenemisen takia, kun yhdistetty PMI laski lukemaan 53,8 (edellinen 56,0). Palvelualojen lukema (toteuma 53,5; odotus 55,2; edellinen 55,6) oli vaisu inflaatiopaineen jatkuttua ja talouden avautumisen tuoman vauhdin hiivuttua. Teollisuuden PMI-lukema odotetusti laski, mutta pysyi edelleen vahvalla 57,5:n tasolla (edellinen 59,2), kun toimiala kamppaili kustannusten nousun ja tuotantoketjujen haasteiden kanssa. Yritysten tuotantokustannukset nousivat ennätysvauhtia korkojen nousun, palkkojen nousun sekä polttoaineiden ja kuljetuskustannusten nousun seurauksena. Työllisyyden kasvu jatkui vahvana, mutta uusien tilausten määrä laski alimmilleen sitten elokuun 2020. Näiden lukujen valossa talouskasvu kuitenkin jatkuu toisella kvartaalilla vähintäänkin kohtalaisena ja vuositasolla laskettuna ensimmäistä kvartaalia selvästi nopeampana.

Tulevan viikon osalta sijoittajien katseet kiinnittyvät erityisesti tiistaina julkaistaviin toukokuun euroalueen inflaatiolukuihin sekä perjantaina julkaistavaan Yhdysvaltojen toukokuun työllisyysraporttiin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-22-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-22-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.