2022-03-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-10: Ukrainan sota markkinoiden keskiössä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla hyvin kaksijakoinen. Tuotot jäivät varsin negatiivisiksi alueilla, joihin Ukrainan sota vaikuttaa eniten (Suomi: -10,3 %, Eurooppa: -6,9 %). Muiden alueiden tuotot taas olivat euromääräisesti lievästi positiiviset. Suurin euromääräinen nousu koettiin Japanissa (+1,7 %) ja Yhdysvalloissa (+1,6 %). Tämä johtui kuitenkin yksinomaan sikäläisten valuuttojen yli kolmen prosentin vahvistumisesta euroa vastaan. Omissa valuutoissa mitattuina tuotot jäivät myös Japanin ja USA:n osalta negatiivisiksi.

Myös korkomarkkinoiden tuottokehitys oli seuraamillamme markkinoilla hyvin kaksijakoinen. Euroalueen nominaalisten ja inflaatiolinkattujen valtionvelkakirjojen tuotot olivat korkotason voimakkaan laskun seurauksena selvästi positiiviset. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot olivat niin ikään selvästi positiiviset (+1,3 %), kun taas matalamman luottoluokituksen yrityslainojen (-1,4 %) ja etenkin kehittyvien alueiden (dollarimääräiset: -4,1 % ja paikallisvaluuttamääräiset: -3,9 %) velkakirjojen tuotot jäivät varsin negatiivisiksi, kun sijoittajat hakivat suojaa matalamman riskin omaisuuslajeista.

Viime viikon keskeiset tapahtumat ja tilannekatsaus

Mitä Ukrainan sodasta seuraa humanitaarisen katastrofin ohella talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä? Keskuspankkien tilanne on muuttunut sotatoimien myötä haastavammaksi. Yhä nouseva inflaatio etenkin energian kallistumisen myötä vaatii nopeita toimia, mutta sodan mukanaan tuoma lisääntynyt epävakaus ja taantumariski pakottavat varovaisuuteen. Arvioimme sekä Euroopan että Yhdysvaltojen keskuspankin ottavan varovaisemman kannan rahapolitiikan kiristymisen suhteen niin kauan kuin epävarmuus sodan kestosta ja sen vaikutuksista talouteen on kysymysmerkki.

Venäjän aloittamalla sodalla on inflaatiota nostava vaikutus erityisesti Euroopassa, mutta myös muualla maailmassa, koska sota aiheuttaa hintojen nousua hyödykemarkkinoilla. Lisäksi Saksan päätös keskeyttää Venäjältä maakaasua Länsi-Eurooppaan toimittavan Nord Stream 2 -putken rakentaminen ja Venäjän öljynvientiä koskevat mahdolliset sanktiot johtanevat tarjontapuolen shokkiin inflaatiossa. Vaikutuksia euroalueen talouteen on vielä ennenaikaista tarkasti arvioida, koska kasvuun vaikuttavia tekijöitä on useita: inflaation vaikutus kulutukseen, energiahintojen nousu, viennin ja tuonnin vaikutukset, kuluttajien luottamus tulevaisuuteen, vaikutukset yhtiöiden investointihalukkuuteen, löysemmän finanssipolitiikan positiiviset vaikutukset jne. Ensiarvioiden mukaan sota voisi vähentää EU:n talouskasvua vajaalla prosenttiyksiköllä. Arvioon sisältyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta ja riski selvästi suuremmalle negatiiviselle vaikutukselle on koholla.

Makrorintamalla katseet kääntyvät torstaina Europan keskuspankin korkokokoukseen, josta markkinat hakevat viitteitä mahdollisista muutoksista tulevaan rahapolitiikkaan sodan syttymisen seurauksena. Oma arviomme on, että pankki tulee pehmentämään kannanottojaan liittyen rahapolitiikan kiristymiseen, sillä sodan aiheuttama epävarmuus talouden kasvukuvaan on kasvanut merkittävästi. Torstaina katseet ovat myös USA:n helmikuun inflaatioraportissa. Markkinat odottavat inflaation kiihtyneen edelleen tammikuun tasosta sekä kokonais- että pohjainflaation osalta. Tämä johtuu mm. energian hinnan noususta. Markkinoiden pääfokus on kuitenkin Ukrainan sodan kehittymisessä ja mm. siinä, minkälaisia vastasanktioita Venäjä tulee asettamaan länsimaiden asettamiin pakotteisiin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-10-kalenteri

Taktinen näkemys

Olemme ennen sotatoimien alkamista laskeneet sijoitusstrategioissamme korko-osion riskitasoa useassa erässä helmikuussa siirtymällä matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa mittavaan alipainoon, pienentämällä korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen painoa lievään ylipainoon, sekä siirtymällä kehittyvien korkomarkkinoiden taalamääräisissä lainoissa alipainoon. Vapautuneilla varoilla kasvatimme edelleen rahamarkkinasijoitusten painoa merkittävään ylipainoon. Taktisen osakepainon osalta siirryimme maaliskuun alussa alipainoon. Kohonnut taantumariski konfliktin eskaloitumisen ja energiahyödykkeiden hintojen nousun seurauksena on saanut meidät varovaisiksi lähitulevaisuuden osakkeiden tuottopotentiaalin suhteen. Osakeosion sisällä siirryimme USA:ssa selvään ylipainoon (joka toimii mielestämme suhteellisena turvasatamana osakemarkkinoilla), Euroopassa alipainoon ja Pohjoismaissa neutraaliin. Kehittyvien alueiden painoa laskimme niin ikään alipainoon. Muutosten jälkeen olemme osakeosiossa USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa, ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-10-tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491