2022-02-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2022-06: Euroopan keskuspankin viesti yllättävän aggressiivinen


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden päiväkohtaiset isot kurssiliikkeet jatkuivat myös viime viikolla, joskin edellisviikkoa hieman maltillisempina. Suurin nousu nähtiin Yhdysvalloissa (+1,55 %), mutta taalan voimakas heikkeneminen euroa vastaan painoi euromääräisen viikkotuoton selvästi negatiiviseksi (-1,11 %). Euroopassa tuottokehitys euromääräisesti oli niin ikään hieman negatiivinen (-0,67 %), kun taas Suomessa ja Japanissa kurssit jäivät edellisen viikon tasoon. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) laskivat viime viikolla euromääräisesti -0,5 %.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli poikkeuksellisen negatiivinen kaikissa pääomaisuusluokissa, mikä johtui voimakkaasti kohonneesta korkotasosta erityisesti euroalueella (kts. kommentit alla). Suurin lasku nähtiin EMU-valtiolainatuotoissa (-2,1 %), mutta tuotot jäivät varsin negatiivisiksi myös euromääräisissä korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (-1,93 %) sekä kehittyvien korkomarkkinoiden paikallisvaluutan määräisissä velkakirjoissa (-1,08 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Euroopan keskuspankki EKP piti odotetusti rahapolitiikan ennallaan torstaina pidetyssä korkokokouksessaan, mutta viestinnän yleissävy oli selvästi odotuksia haukkamaisempi (aggressiivisempi), erityisesti koskien vallitsevaa inflaatiokuvaa. EKP myönsi, että joulu- ja tammikuun inflaatioluvut olivat selvästi odotuksia kovemmat, ja että se joutuu todennäköisesti nostamaan omia inflaatioennusteitaan maaliskuussa, kun uudet makrotalouden ennusteet julkaistaan. EKP piti myös edelleen tiukasti kiinni koronnoston edellytyksestä eli siitä, että velkakirjojen osto-ohjelmat ajetaan alas ennen kuin koronnostosykli alkaa. Edellisessä kokouksessa joulukuussa EKP ilmoitti aikovansa hidastaa kuukausittaisia ostojaan huhtikuun 40 miljardista eurosta heinäkuun 30 miljardiin euroon ja lokakuun 20 miljardiin euroon ja jatkaa samalla tasolla niin kauan kuin on tarpeen. Uuden haukkamaisemman yleissävyn myötä riski siitä, että EKP lopettaa omaisuuserien osto-ohjelman (APP) odotettua aikaisemmin, on mielestämme kasvanut merkittävästi. Tämän seurauksena markkinat hinnoittelevat nyt ensimmäisen 25 korkopisteen koronnoston syyskuun kokouksessa ja toisen joulukuun kokouksessa nostaen talletuskoron nollaan vuoden loppuun mennessä. Tämän EKP:n jyrkemmän kannanoton seurauksena joukkovelkakirjamarkkinoiden reaktio oli erittäin voimakas: valtionlainojen korot nousivat jyrkästi (erityisesti reunavaltioiden, kuten Italian) ja euro vahvistui päivässä miltei prosentin dollaria vastaan.

Yhdysvaltain perjantaina julkaistu tammikuun vahva työllisyysraportti poisti pelot heikkenevästä työmarkkinatilanteesta. Työpaikkoja syntyi tammikuussa selvästi ennakoitua enemmän, eli 467 tuhatta (odotus: 125 tuhatta) ja marras- ja joulukuun työpaikkakertymää päivitettiin ylöspäin jopa 709 tuhannella työpaikalla. Työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina omikronmuutoksesta huolimatta, kun uusia työpaikkoja on syntynyt erityisesti vapaa-ajan palveluissa (+151 tuhatta), mutta myös yrityspalveluissa (+86 tuhatta) ja vähittäiskaupassa (+61 tuhatta) työvoiman lisäys oli tuntuva. Vaikka työllisyyskehitys oli selvästi odotettua vahvempi, työttömyysaste nousi kymmenyksellä 4,0 prosenttiin. Tämä selittyy tosin pitkälti etenkin yli 55-vuotiaiden osallistumisasteen voimakkaalla nousulla. Kireästä työmarkkinatilanteesta johtuen keskituntiansioiden kiihtyminen sai myös tammikuussa jatkoa (toteuma: 5,7 %, odotus: 5,2 %, edellinen: 4,9 % vuoden takaisesta). Raportti vahvisti edelleen markkinoiden odotuksia siitä, että USA:n keskuspankin koronnostosykli alkaa maaliskuussa, sillä keskuspankin tavoitteet vahvasta työmarkkinasta ovat täyttymässä.

Makrouutisten osalta alkava viikko on edellisviikkoa selvästi ohuempi. Sijoittajien katseet kohdistuvat erityisesti torstaina julkaistavaan Yhdysvaltojen tammikuun inflaatioraporttiin. Inflaatiokuvan odotetaan pysyvän edelleen varsin kireänä, vaikka pohjainflaation kuukausimuutoksessa on odotettavissa pientä laskua (odotus, k/k: +0,5 %, edellinen: +0,6 %).

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-06-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella olemme vieneet näkemystämme defensiivisempään suuntaan siirtymällä matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa alipainoon ja lisäämällä painoa rahamarkkinasijoituksissa. Muutoksen jälkeen olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa. Vastaavasti olemme edelleen merkittävässä alipainossa valtionlainoissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-06-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.