2021-11-01 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-44: Positiiviset markkinatunnelmat saivat jatkoa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden positiivinen vire sai viime viikolla jatkoa, kun uusia huippuja kirjattiin Yhdysvalloissa, missä markkinat lopulta nousivat viikkotasolla 2,17 %. Myös kurssit Euroopassa (+0,77 %) ja Japanissa (+0,25 %) olivat nousussa, kun taas Aasiassa ja muilla kehittyvillä alueilla kurssit olivat laskussa. Globaalit markkinat nousivat kuitenkin euromääräisesti reilun prosentin.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys jäi kaksijakoiseksi. Emu-valtioiden lainoissa kirjattiin negatiivista tuottoa -0,27 % ja korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa-0,11 %. Positiivisia tuottolukuja sen sijaan kirjattiin kehittyvien alueiden paikallisvaluutanmääräisissä (+0,25 %) ja dollarimääräisissä lainoissa (+0,53 %) ja myös matalamman luottoluokituksen globaaleissa valuuttasuojatuissa (euro) yrityslainoissa (+0,08 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden fokus oli viime viikolla markkinoiden tuloskauden seurannassa ja julkaistujen makrolukujen tulkinnassa. Makrolukujen osalta huomio kiinnittyy erityisesti vanhan ja uuden mantereen kolmannen kvartaalin julkaistuihin BKT-kasvulukuihin. Euroalueen osalta kolmas kvartaali tarjosi myönteisen yllätyksen, sillä kasvua kertyi vuoden takaisesta periodista 3,7 % (odotus: +3,5 %) ja kvartaalitasolla +2,2 % (odotus: +2,1 %). Kasvu oli laaja-alaista, mutta erityisen positiivinen kehitys edelliseen kvartaaliin verrattuna nähtiin Ranskassa (+3,5 %) ja Italiassa (+2,6 %). Saksan kasvuluvut sen sijaan jäivät edelliseen kvartaaliin verrattuna hiukan vaisuiksi (+1,8 %), koska sikäläinen teollisuus kärsi vakavasta komponenttipulasta erityisesti tärkeässä autoteollisuudessa.

Euroalueen absoluuttinen BKT-taso (ostovoimakorjattu) on nyt melkein päässyt takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle, vaikka trendikasvuun palaamiseen on vielä matkaa. Yhdysvalloissa kasvuluvut sen sijaan jäivät selvästi ennusteistaan (ennuste: +2,6 %) kun kasvua kirjattiin kvartaalista kvartaaliin vuosiluvuiksi laskettuna +2,0 %. Vaisun kasvun takana olivat ennen kaikkea odotuksia varovaisemmat kuluttajat, sillä kulutuksen kontribuutio kasvuun oli ainoastaan 1,1 %-yksikköä. Huomioitavaa raportissa oli myös verrattain suuri varastomuutoskomponentti (varastot kasvussa ja niiden kontribuutio kasvuun: +2,1 %-yksikköä). Tämä indikoi tuotannon pysyvän korkealla tasolla haasteellisista toimitusketjuista huolimatta. Vaisusta kasvusta huolimatta odotamme kasvun kiihtyvän loppuvuonna.

Kasvulukujen ohella markkinoiden fokus oli Euroopan keskuspankin (EKP) torstaina pidetyssä korkokokouksessa ja Euroalueen perjantaina julkaistuissa lokakuun inflaatioluvuissa. Korkokokouksen anti jäi aika laihaksi ja paljolti edellisen kokouksen viestin kertaukseksi; euroalueen talouden toipuminen jatkuu ja hintapaineet ovat tilapäisiä. Pandemian aikana laaditun joukkolainojen osto-ohjelman alasajosta (ns. PEPP-ohjelma) ei saatu vielä selviä askelmerkkejä ja odotuksissa on, että pankki kertoo tästä yksityiskohtaisemmin joulukuun kokouksen yhteydessä.

Keskuspankin näkemys hintapaineiden tilapäisyydestä kärsii yhä suuremmasta uskottavuusongelmasta perjantaina julkaistujen lokakuun inflaatiolukujen jälkeen, sillä inflaatio kiihtyi vuoden takaisesta periodista odotettua kovemmin, eli 4,1 % (edellinen: +3,4 %). Suurin syy tähän oli energian hinnan raju kallistuminen. Hintapaineet ovat kuitenkin laaja-alaiset, sillä hintojen nousu pl. ruoka ja energia (ns. pohjainflaatio) oli viime vuoteen verrattuna myös odotettua kovempi (+2,1 %, odotus: +1,9 %, syyskuu: +1,9 %) ja ylitti ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen keskuspankin virallisen kahden prosentin tavoitetason. Hintapaineiden myötä markkinat hinnoittelevat koronnostosyklin alkua jo ensi vuodelle, mikä on täysin ristiriidassa pankin oman viestinnän ja näkemyksen kanssa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-44-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-44-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.