2021-09-27 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-39: Markkinaheilunta voimistunut


Viime viikon kehitys


Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla kaksijakoinen ja aluekohtaiset tuottoerot suuret. Vahvan toipumisjakson jälkeen eniten laskua nähtiin Japanissa (-0,9 %), mutta kurssit laajemmin kehittyvillä alueilla olivat pääosin laskusuunnassa (-0,82 %). Myös Suomessa kurssit jatkoivat laskuaan (-0,53 %), joskin lievemmin kun edellisellä viikolla. Sen sijaan tuottokehitys Yhdysvalloissa (+0,60 %) ja Euroopassa (+0,42 %) päätyivät pieneen nousuun. Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) kääntyivät viikon päätteeksi hienoiseen nousuun (+0,28 %).

Sen sijaan korkomarkkinoilla tuottokehitys jatkui pääosin negatiivisena yleisen korkotason nousun seurauksena, ja laskua nähtiin edellisen viikon tapaan kaikissa pääluokissa. Suurin lasku nähtiin kehittyvien alueiden dollarimääräisissä (-1,37 %) ja paikallisvaluuttamääräisissä joukkovelkakirjalainoissa (-0,73 %), mutta myös alhaisemman luottoluokituksen omaavissa globaaleissa yrityslainoissa (-0,52 %) nähtiin hinnoissa laskua kasvaneiden luottoriskipreemioiden ajamana. Niin ikään EMU-valtionlainoissa hinnat olivat laskusuunnassa (-0,36 %) korkotason nousun seurauksena.


Viime viikon keskeiset tapahtumat


Vaikka viikkotason tuotot olivat suhteellisen maltilliset, markkinaheilunta oli varsin kovaa, kun alkuviikolla osakemarkkinat laskivat tuntuvasti Kiinasta lähtöisin olevan laskun jälkeen. Kiinassa markkinalaskun taustalla on edelleen kiinteistökehitysyhtiö Evergranden vaikeudet (kts. edellisen viikon viikkokatsaus). Markkinaheilunta laantui loppuviikkoa kohti, mutta ilmassa on edelleen epävarmuutta tulevien viikkojen markkinasuunnasta. Epävarmuus loppuvuoden kasvukuvasta lisääntyi myös viime viikolla, kun analyysitalo Markit julkaisi eri alueiden ja maiden syyskuun luottamusindikaattoreita (PMI) teollisuuden ja palvelualojen osalta. Ostopäällikköindeksit USA:sta ja euroalueelta viittaavat siihen, että talouden kasvuhuippu on jäämässä taakse, mutta toipuminen kuitenkin jatkuu. Euroalueella teollisuuden PMI laski odotettua jyrkemmin tasolle 58,7 (edellinen 61,4) ja myös palvelualojen PMI laski tuntuvasti tasolle 56,3 (edellinen 59,0). Yhdysvalloissa teollisuuden PMI laski syyskuussa tasolle 60,5 (edellinen 61,1) ja palvelualojen PMI tasolle 54,4 (edellinen 55,1).

Luottamusindikaattoreiden ohella sijoittajien katseet olivat myös torstaina pidetyssä USA:n keskuspankki Fedin korkokokouksessa. Kokous ei kuitenkaan tarjonnut kovin suuria yllätyksiä, vaikka yleissävy oli hieman odotettua rohkeampi (ns. haukkamaisempi). Fed piti rahapolitiikkalinjansa odotetusti ennallaan, mutta osoitti selvästi, että rahapolitiikan normalisoituminen on pian alkamassa. Pankki arvioi, että joukkovelkakirjojen alasajosta voidaan päättää pian, mikäli talouskehitys jatkuu myönteisenä. Fedin mukaan talouden kasvukuva on edelleen pysynyt positiivisena ja talouden riskitekijät sivuttiin lähes kokonaan. Pankin ennusteisiin talouskasvun, työllisyyden ja inflaation kehityksestä tehtiin myös tarkennuksia. BKT-kasvuennusteet kuluvan vuoden osalta laskettiin aiemmasta 7 %:sta 5,9 %:iin, mutta ensi vuoden osalta ennustetta nostettiin 3,3 %:sta 3,8 %:iin. Hidastuneen työllisyyskehityksen takia Fed myös nosti arvionsa kuluvan vuoden työttömyysasteesta aiemmasta 4,5 %:sta 4,8 %:iin, mutta piti ensi vuoden ennusteensa ennallaan 3,8 %:ssa. Inflaation osalta pankki teki suurimman tarkennuksen nostamalla kuluvan vuoden inflaatioennusteensa (PCE-pohjainflaatio) aiemmasta 3 %:sta 3,7 %:iin ja ensi vuoden ennusteensa 2,1 %:sta 2,3 %:iin. Odotamme pankin ilmoittavan joukkovelkakirjalainan osto-ohjelman alasajosta marraskuun kokouksen yhteydessä (3.11.2021).

Kuluva viikko on makrouutisten osalta hieman laimeampi. Tarjolla on muun muassa torstaina 30.9. Kiinan syyskuun luottamusindikaattorit teollisuuden ja palvelusektorin osalta ja perjantaina Fedin preferoima inflaatiomittari, yksityisen kulutuksen pohjahinnat (PCE Core), elokuulta. Perjantaina julkaistaan myös euroalueen inflaatioraportti elokuulta.


Tulevan viikon tapahtumat


Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-39-kalenteri

Taktinen näkemys


Epävarmuuden nostaessa päätään pienensimme viime viikolla osakkeiden painoa siirtymällä yhdistelmäsalkuissa neutraaliin painoon. Osakemarkkinoiden vahva nousu on jatkunut pitkään ja takana on jo seitsemäs peräkkäinen nousukuukausi. Mielestämme riski korjausliikkeelle on nyt kasvussa, sillä loppuvuoden talouden kasvukuva on sumentunut, mikä on selvästi heijastunut talouden luottamusindikaattoreihin. Osakepainon laskua puoltaa mielestämme myös indikaatiot siitä, että keskuspankkien rahapolitiikassa, etenkin Yhdysvalloissa, olemme siirtymässä normaalimpaan tilaan ja siten positiivisimmat vaikutukset talouteen ovat jo takanapäin. Lisäksi inflaatiokuva on pysynyt kireänä nostaen riskiä siitä, että rahapolitiikan normalisoiminen tapahtuu ennakoitua nopeammin ja että yhtiöiden marginaaleihin tulee loppuvuoden aikana paineita, kun nousseita kustannuksia ei täysimääräisesti pystytä siirtämään hintoihin. Potentiaalinen markkinahäiriö piilee myös kiinalaisessa Evergrande-kiinteistöyhtiössä. Yhtiö on joutunut pahoihin talousvaikeuksiin, joilla pelätään olevan kerrannaisvaikutuksia pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin sekä kiinteistöalalle yleisemmin.

Osakeallokaation sisällä painot pysyivät viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Sen sijaan korkopuolella siirrymme defensiivisempään suuntaan kotiuttamalla hieman voittoja matalamman luottoluokituksen yrityslainoista. Vapautuneilla varoilla kavennamme isoa alipainoamme valtionlainoissa vastaavalla määrällä. Riskilliset omaisuusluokat korkopuolella ovat tuottaneet vahvasti, ja paljon on hinnoiteltu jo sisään. Positiiviset ajurit ovat vähentyneet markkinoilla, kun muun muassa Kiinan talouskasvu on heikentymässä ja kiinteistösektorin ongelmat kasvamassa. Viimeaikainen makrodata Euroopasta ja Yhdysvalloista on myös ollut osittain odotuksia heikompaa. Muutosten jälkeen olemme kuitenkin edelleen ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti edelleen alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.


Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-39-tuottotaulukko

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.