2021-09-20 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-38: Markkinoilla hermostunut ilmapiiri


Viime viikon kehitys


Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla pääosin negatiivisena. Eniten laskua nähtiin Suomessa (-3,3 %), mutta myös kurssit Aasiassa (-1,66 %) ja Euroopassa (-0,98 %) olivat laskussa. Tuottokehitys USA:ssa (+0,25 %) ja Japanissa oli (+1,12 %) positiivinen, mutta siitä huolimatta globaalit osakkeet (MSCI World AC) päätyivät viikkotasolla lievään euromääräiseen laskuun (-0,14 %).

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös pääosin negatiivista yleisen korkotason nousun seurauksena, ja laskua nähtiin kaikissa pääluokissa. Suurin lasku nähtiin kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräisissä lainoissa (-0,42 %), mutta myös euroalueen valtionlainat (-0,36 %), kehittyvien alueiden dollarimääräiset lainat (-0,02 %) sekä korkeamman luottoluokituksen yrityslainat (-0,14 %) olivat laskussa. Sen sijaan alhaisemman luottoluokituksen (ns. High Yield) yrityslainojen tuotot jäivät edellisen viikon tasolle.

Viime viikon keskeiset tapahtumat


Markkinoiden laskun taustalla on edelleen kasvanut huoli talouden kasvunäkymien heikkenemisestä, johon myös viimeaikaiset raportoidut makroluvut ainakin osittain viittaavat. On myös nähtävissä kasvavaa huolta siitä, että yhtiöiden tuloskasvuennusteiden nostosykli on takanapäin ja että kustannuspaineet ovat selvässä nousussa kasvaneiden inflaatiopaineiden ajamana. Viime viikon markkinatunnelmaa latisti myös tieto siitä, että Kiinan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä Evergrande on ajautumassa selvitystilaan sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti olevansa kykenemätön maksamaan velkojille korkoa. Evergranden syöksykierre Hong Kongin pörssissä on myös tarttunut muihin kiinteistökehittäjiin ja pankkeihin. Sijoittajien pelkona on, että Evergranden mahdollinen konkurssi koituisi pankeille tappioksi. Toteutuessaan kyse olisi valtavasta tappiosta, sillä yhtiön vastuut ovat jopa 300 miljardia dollaria. Keskushallinto ei ole toistaiseksi reagoinut tilanteeseen, mutta on vaikea kuvitella, että yhtiön annettaisiin hallitsemattomasti kaatua, sillä sen kerrannaisvaikutukset talouteen saattaisivat olla liian isot. Seuraamme luonnollisesti tilannetta.

Makrouutisten osalta sijoittajien mielenkiinto kohdistui viime viikolla julkaistuun USA:n elokuun inflaatioraporttiin. Raportti toi hieman helpotusta keskuspankille, sillä raportin mukaan hintapaineet ovat hieman hellittämässä. Kuluttajahintojen (CPI) nousuvauhti hidastui kymmenyksellä 5,3 %:iin vuoden takaisesta (odotus +5,3 %) ja pohjainflaation (CPI pl. ruoka ja energia) kolmella kymmenyksellä 4,0 %:iin vuoden takaisesta (odotus +4,2 %). Koronaherkkien alakomponenttien (käytetyt autot, vuokra-autot, lentoliput ja hotellimajoitus) nousuvauhdissa nähtiin myös tasaantumisen merkkejä ja niiden kontribuutio pohjainflaatioon laskivat puolella prosenttiyksiköllä 1,46 %-yksikköön. Vaikka hintapaineet ovat hellittämässä, ne voivat jatkua ennakoitua pidempään, sillä taloudessa on edelleen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino ja paineet muun muassa tuottajahinnoissa ovat edelleen kovat.

Kuluva viikko on makrouutisten osalta selvästi vilkkaampi. Tarjolla on mm. keskiviikkona USA:n keskuspankin korkokokous, missä sijoittajien mielenkiinto kohdistuu erityisesti pankin mahdolliseen viestintään velkakirjojen osto-ohjelman alasajon alkamisajankohdasta. Torstaina on vuorossa euromaiden syyskuun luottamusindikaattorit teollisuuden ja palvelusektorin osalta ja perjantaina Saksan talouselämän luottamusindeksi (IFO) syyskuulta.


Tulevan viikon tapahtumat


Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-38-kalenteri

Taktinen näkemys


Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimassa fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.
Osakeallokaation sisällä painot pysyivät viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.


Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-38-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.