2021-09-13 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 37: Markkinoilla on ilmassa varovaisuutta


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla mollivoittoista. Seuraamillamme markkinoilla eniten laskua nähtiin Suomessa (-1,85 %) ja muualla Euroopassa (-1,15 %), sekä Yhdysvalloissa (-1,08 %). Nousua taas nähtiin Aasian (+0,39 %) ja erityisesti Japanin osakemarkkinoilla (+3,90 %). Lisäksi kehitys kehittyvillä markkinoilla oli lievästi negatiivista (-0,08 %). Kokonaisuutena globaalit osakkeet (MSCI World AC) olivat laskussa -0,82 %.

Korkomarkkinoilla kehitys oli pääosin samansuuntaista kuin osakemarkkinoilla. Vain alhaisemman luottoluokituksen ns. High Yield -yrityslainat nousivat hiukan (+0,08 %). Sen sijaan korkeamman luottoluokituksen yrityslainat (-0,11 %) ja euroalueen valtionlainat olivat laskussa (-0,05 %). Myös kehittyvien alueiden dollarimääräiset (-0,02 %) ja paikallisvaluutanmääräiset lainat (-0,02 %) olivat laskussa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakemarkkinat laskivat hieman viime viikolla ja esimerkiksi Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi saavutti ensimmäisen viiden päivän tappioputkensa sitten helmikuun puolivälin. Isossa kuvassa suuret indeksit ovat hädin tuskin laskeneet hieman yli yhden prosentin ennätystasoistaan. Ilmassa on kuitenkin jonkin verran varovaisuutta.

Todennäköiset pääsyylliset markkinoiden viime viikon pehmeyteen ovat koronaviruksen deltamuunnoksen leviämisen takia heikentynyt kuluttajakysyntä ja toimitusketjujen jatkuvat häiriöt. Deltamuunnoksen leviäminen näyttää heikentäneen kuluttajien luottamusta ja se on hidastanut työllisyyden kasvua erityisesti Yhdysvalloissa, jossa uusien työpaikkojen määrän kasvu hidastui elokuussa. Pandemian vaikutuksille alttiille vapaa-aika- ja ravintola-alalle ei syntynyt uusia työpaikkoja viime kuussa, kun keskimäärin alalle on tullut 377 000 uutta työpaikkaa kuukaudessa kolmen edellisen kuukauden aikana. Toimitusketjuhäiriöt ovat osoittautuneet pysyvämmiksi kuin alun perin ajateltiin, mikä hidastaa talouden normalisoitumista. Laaja työvoima- ja materiaalipula rajoittaa tuotantoa, hidastaa elpymistä ja nostaa hintoja. Hyvä esimerkki toimitusketjujen ongelmista on puolijohdekomponenttipula, jonka odotetaan jatkuvan ensi vuoteen saakka ja jonka takia suuret autovalmistajat ovat hiljattain ilmoittaneet uusista laitosten sulkemisista.

Positiivista on se, että talouskasvu ja tuotannon kasvu ovat mahdollisesti siirtymässä kolmannelta neljännekseltä neljännelle ja ensi vuodelle sen sijaan, että ne häviäisivät kokonaan. Yhdysvaltojen BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2022 ovat nousseet jonkin verran tämän vuoden ennusteen laskiessa. Kun rokotukset ovat lisääntyneet ja koronavirustapaukset vähentyneet, yhteiskunnan avaaminen todennäköisesti viivästyy, eikä nopeudu.

Lähikuukausien mahdollisen epävakauden lähteitä ovat ensinnäkin yritysten tulosten ja tulosennusteiden laskut, mitkä johtuvat erityisesti panoskustannuksiin ja palkkapaineisiin liittyvistä kannattavuushaasteista. Toiseksi talouden uudelleenavautumisen viivästyminen yhdessä valtion pienemmän elvytyksen kanssa voi johtaa odotettua suurempaan talouden hidastumiseen. Kolmanneksi inflaatio-odotusten lisähyppy tai Yhdysvaltojen keskuspankin politiikan harha-askel saattavat johtaa joukkolainojen korkojen jyrkkään nousuun. Pitkäkestoisemmat inflaatiopaineet hyödyttäisivät suhdannevaihteluja, mutta ne voisivat vahingoittaa myös kasvuosakkeita, joilla on suuri painoarvo suurissa indekseissä.

Myös Euroopan osakekurssit heikkenivät johtuen liittyvästä epävarmuudesta, koronaviruspandemian jatkosta ja keskuspankkipolitiikasta. Euroopan keskuspankki (EKP) sanoi viimeisimmän kokouksensa jälkeen, että se on päättänyt siirtyä hätäosto-ohjelmansa puitteissa ”kohtalaisesti hitaampaan tahtiin” joukkovelkakirjojen ostojen osalta loppuvuoden ajaksi, kun Euroopan kasvu ja inflaatio elpyvät. EKP:n johtaja Christine Lagarde sanoi, että keskuspankki ei supista elvytystään. Lagarde pysyi varovaisena talousnäkymien suhteen ja sanoi, että kriisi ei ole vielä ohi. Näkymiin liittyvät riskit ovat "laajalti tasapainossa" ja "hintapaineet kasvavat vain hitaasti".

Japanin osakkeet jatkoivat voittokulkuaan nojautuen poliittiseen optimismiin ja odotuksiin julkisen talouden elvyttämisestä. Tämä tapahtui uuden pääministerin johdolla, kun nykyinen pääministeri Yoshihide Suga päätti erota. Hallitus jatkoi koronavirustilanteen korjaamista hätätoimenpiteillä, mutta tunnelmaa paransi ilmoitus suunnitelmista lievittää rajoituksia, kun suurin osa väestöstä on rokotettu. Rajoitusten lieventämisen odotetaan alkavan marraskuun aikana.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 37/2021 kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä painot pysyivät viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 37/2021 tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon
sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.