2021-05-17 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 20: Inflaatiopelot nostivat jälleen päätään


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinat olivat laskussa viime viikolla. Negatiivisinta kehitys oli seuraavilla markkinoilla: kehittyvät markkinat (-3,55 %), Aasia (-3,45 %) ja Japani (-3,26 %). Laskua nähtiin myös Euroopassa (-0,36 %), mukaan lukien Suomi (-1,66 %) ja Yhdysvalloissa (-1,23 %). Tämän kehityksen ajamana maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät n. 1,46 %:n laskuun. Tulkintamme mukaan paineet inflaation noususta ja sen jatkuvuudesta aiheuttivat huolia sijoittajille.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli seuraamillamme markkinoilla negatiivista. Suurimmat hinnan laskut nähtiin euroalueen valtionlainoilla (-0,83 %) ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainoilla (-0,47 %). Myös alhaisemman luottoluokituksen yrityslainojen (-0,20 %), kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttalainojen (-0,04 %) ja dollarimääräisten lainojen (-0,27 %) hinnoissa nähtiin laskua.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakemarkkinoiden viime viikon kehitys oli pääosin negatiivista. Katalyyttina tälle toimi Yhdysvaltojen huhtikuun kuluttajahintaindeksin (CPI) julkaisu viime keskiviikkona, mikä osoitti hintojen nousua 4,2 % edellisvuodesta ja 0,8 % maaliskuusta. Positiivinen inflaatiokehitys tuskin tuli yllätyksenä taloustieteilijöille ja sijoittajille, mutta nousun suuruus ylitti selvästi odotukset. Hintakehitys ilman elintarvikkeita ja energiaa, eli niin kutsuttu ydinindeksi, nousi maaliskuusta 0,9 %, mikä on suurin kuukausittainen nousu sitten vuoden 1981 ja kolme kertaa enemmän kuin analyytikkoarviot odottivat.

Arviomme mukaan osa inflaatiokehityksestä on koronapandemian aiheuttamaa ja väliaikaista, mutta mielestämme on tällä hetkellä vielä liian aikaista sanoa, mikä osa siitä on pysyvämpää laatua. Tarjonnan puute ja kysynnän lisääntyminen nostavat hintoja. Nykyinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino heijastaa pandemian vääristymiä ja on siten ainakin osittain väliaikaista. Seuraamme tarkasti kuluttajainflaatio-odotuksia ja palkkojen kasvua arvioidaksemme, jatkuvatko hintapaineet tämän kesän jälkeen.

Korkeat inflaatiolukemat tulevina kuukausina voivat aiheuttaa myös volatiliteettia markkinoilla, mutta eivät mielestämme vielä osoita positiivisen markkinakehityksen loppua. Aikaisempaa nopeampi talouskasvu ja inflaatiokehitys mielestämme suosii syklisiä sektoreita osakemarkkinoilla ja ehkä entistä enemmän myös arvotyylistä sijoittamista. Toisaalta ko. kehitys aiheuttaa nousupaineita pitkän aikavälin korkoihin, josta kärsivät erityisesti suuremman korkoherkkyyden ja pidemmän juoksuajan korkosijoitukset.

Seurattavia asioita tällä hetkellä ovat erityisesti Yhdysvaltojen inflaatio-odotusten kehitys sekä palkka- ja työllisyyskehitys. On myös mielenkiintoista nähdä, miten Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) tähän inflaation nousuun suhtautuu. Arviomme mukaan on todennäköistä, että Fed pitää kiinni viestistään, että he eivät säädä rahapolitiikkaansa tämän vuoden inflaatiokehityksen perusteella, koska he pitävät näitä hintapaineita väliaikaisina. He myös täten pitäisivät politiikkansa edelleen elvyttävänä. Kuitenkin, jos inflaatiopaineet jatkuvat syksyllä, voi FED joutua arvioimaan politiikkaansa uudestaan.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-20-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-20-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.