2020-05-04 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 19: Talouskasvu hyytynyt, markkinatunnelma ei


VIIKON 18 KEHITYS

Riskillisten sijoitusten tuotot olivat pääosin positiiviset viikolla 18.

  • Osakkeet: Globaalit: -0,5 %, Pohjois-Amerikka: -1,9 %, Japani: - 1,1 %, Eurooppa: +2,3 %

  • Korot: Valtio (EMU): +1,2 %, Kehittyvät markkinat (Hard Currency -lainat): +1,7 %, High Yield -lainat: +0,8 %

VIIKON 18 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Markkinasentimentti jatkoi viime viikolla kohentumistaan, vaikka reaalitaloudesta kantautui huolestuttavia signaaleja liittyen alkuvuoden kasvukuvaan. Ensimmäisen kvartaalin talouskasvu sekä euroalueella että etenkin USA:ssa koki suurimman pudotuksen sitten finanssikriisin, kun BKT laski uudella mantereella miltei 5 % (vuositasolla) ja vanhalla mantereella 3,3 % vuoden takaisesta ajanjaksosta, vaikka pandemian vaikutukset kasvuun näkyvät täysimääräisesti vasta toisella kvartaalilla. Markkinat luottavat edelleen siihen, että keskuspankkien ja valtioiden pelastustoimet ovat riittävät estääkseen talouksia luisumasta lamaan.

Tämän lisäksi markkinoiden fokus oli meneillä olevassa tuloskaudessa. Pisimmälle kausi on edennyt USA:ssa, jossa 60 % yhtiöistä on julkaissut tuloksensa ja näistä 70 % on raportoinut odotuksia parempaa tulosta. Liikevaihdon kasvu vuoden alusta on ollut 1,0 % ja tuloksen kasvu -8,6 %. Samansuuntaista kehitystä on ollut myös Euroopassa, missä puolet yhtiöistä on julkaissut tuloksensa ja näistä 59 % on raportoinut odotuksia parempaa tulosta. USA:han verrattuna sekä liikevaihdon (-6,1 %) että tulosten kehitys (-24,8 %) on ollut selvästi kehnompi, mutta kuitenkin odotuksia parempi.

VIIKON 19 TAPAHTUMAT

Tärkeimmät tapahtumat:

  • Ti: USA – Palvelusektorin luottamus, ISM 04/2020: odotus 37,8; edellinen 52,5

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos, (k/k, 1 000) 04/2020: odotus -21 300; edellinen -701

  • Pe: USA – Työttömyysaste (U-3) 04/2020: odotus 16,0 %; edellinen 4,4 %

TAKTINEN NÄKEMYS

Taktisen osakeallokaation osalta siirryimme viikon loppupuolella neutraaliin. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella strategian painotukset pysyvät defensiivisinä; matalamman luotto-luokituksen yrityslainoissa ei ole sijoituksia, korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen paino on neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat ovat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset ylipainossa.

eab viikkokatsaus 19


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.